(SKL) om förekomst av psykisk ohälsa bland äldre

Comments

Transcription

(SKL) om förekomst av psykisk ohälsa bland äldre
2015-06-17
Förekomst av psykisk ohälsa
bland äldre
Uppdrag Psykisk Hälsa: Aktion 2015
20 maj 2015
I dag lider cirka 20 procent av alla
äldre personer av psykisk ohälsa.
Inom en snar framtid är 25 procent
av alla svenskar 65 år och äldre,
vilket gör psykisk ohälsa till en av
våra största folksjukdomar
Källa: http://www.socialstyrelsen.se/aldre/aldreshalsa/aldrespsykiskahalsa (2013)
1
2015-06-17
”Även om frekvensen demens är hög – den ökar från 2 procent hos
70-åringar till 30 procent hos 85-åringar och över 50 procent hos
95-åringar – är »rena« psykiska sjukdomar vanligare.
Prevalensen av dessa är nästan 20 procent hos personer över 65 år
utan demens./…/ nästan en tredjedel av icke-dementa 95-åringar
uppfyller kriterier för en psykisk sjukdom”
Källa: Läkartidningen. 2013;110:CHYE
Depression
Vid varje enskilt
tillfälle har 11–15
procent av
befolkningen över 65
år en depression.
(Motsvarande siffra
för hela
befolkningen är
4–10 procent).
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Summa
11% 65+
37961
7 007
6 813
9 792
7 803
4 388
6 279
1 506
3 965
27 435
7 240
34 319
7 023
6 654
6 209
7 241
7 157
6 261
3 185
5 902
6 277
210 417
15% 65+
51765
9 555
9 291
13 353
10 640
5 983
8 562
2 054
5 406
37 412
9 872
46 798
9 577
9 074
8 467
9 875
9 759
8 537
4 343
8 048
8 560
286 933
Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Slutrapport, Socialstyrelsen
2013.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19080
/2013-6-3.pdf
2
2015-06-17
95 år och äldre
17 procent av icke-dementa 95åringar lider av depression.
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Summa
17% 95+
648
102
88
145
131
74
87
23
50
441
101
530
92
103
84
97
93
75
50
69
59
3 141
Källa: Läkartidningen. 2013;110:CHYE
Självmord
”Självmordstalet ökar med stigande ålder, och den högsta
frekvensen ses hos män över 80 år.
Depression är den viktigaste faktorn bakom självmord hos äldre och
föreligger hos minst 65 procent av alla äldre som begår självmord.”
Källa: Läkartidningen. 2013;110:CHYE
3
2015-06-17
5% 65+
10% 65+
17 255
3 185
34 510
6 370
3 097
4 451
3 547
1 994
2 854
685
1 802
6 194
8 902
7 094
3 989
5 708
1 370
3 604
Skåne län
Hallands län
12 471
3 291
24 941
6 582
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
15 599
3 192
3 025
2 822
3 292
3 253
31 199
6 385
6 050
5 645
6 583
6 506
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
2 846
1 448
2 683
2 853
5 692
2 895
5 365
5 706
95 644
191 288
Stockholms län
Uppsala län
Ångest
5–10 % av de äldre har en
ångestsjukdom, ofta
tillsammans med depression.1
I svenska studier anges
förekomsten till 10,5 procent
hos 85-åringar och 4 procent
hos 95-åringar.2
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Summa
1. Källa: Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Slutrapport, Socialstyrelsen 2013.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19080/2013-6-3.pdf
2. Källa: Läkartidningen. 2013;110:CHYE
Psykotiska symtom
Bland personer över
65 år har 3–4 procent
psykossjukdomar.1
Av icke-dementa 85åringar respektive 95åringar har 10
respektive 8 procent
psykotiska symtom.2
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Summa
3% 65+
10 353
1 911
1 858
2 671
2 128
1 197
1 712
411
1 081
7 482
1 974
9 360
1 915
1 815
1 693
1 975
1 952
1 707
869
1 610
1 712
58 387
8% 85+
3 621
638
631
993
833
475
617
136
380
2 754
709
3 413
708
654
609
706
664
574
314
559
530
20 517
1. Källa: Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa.
Slutrapport, Socialstyrelsen 2013.
2. Källa: Läkartidningen. 2013;110:CHYE
4
2015-06-17
Alkohol
 Riskkonsumtion åren 2005-2006 för 75-åringar
- Män 15%
- Kvinnor 10%
 28 procent av kommunerna har aktuella rutiner för intern
samordning mellan socialtjänstens missbruksverksamhet och
äldreomsorgen
Waern et al, 2013
ÖJ missbruks- och beroendevård, 2015
5