"Bygg i Norrköping" Förteckning aktuella och

Comments

Transcription

"Bygg i Norrköping" Förteckning aktuella och
Bygg i Norrköping
Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015
Var med och skapa Norrköping!
Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren
går i tryck pågår byggnation av drygt 1 100 nya lägenheter runt
om i Norrköping. Så mycket har inte byggts i Norrköping på
decennier. Fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter är
relativt jämn, men en liten övervikt på hyresrätter. Under 2015
räknar vi med byggstart för ytterligare cirka 450 bostäder.
I den här broschyren hittar du bostadsobjekt som är eller som
kommer att bli aktuella för marktilldelning. Broschyren är framtagen till Bostadsmarknadsdagen den 3 juni 2015. Här presenteras
objekt där Norrköpings kommun är markägare och där aktör ännu
ej är utsedd.
2
Bygg i Norrköping / Inledning
Vilka objekt som finns tillgängliga förändras successivt över året
allteftersom objekt tilldelas och nya detaljplaner tas fram. Aktuell
information finns alltid på www.norrkoping.se/marktilldelning
Med vänlig hälsning
Björn Lunnerdal
Processansvarig Exploatering
Stadsbyggnadskontoret
Håll dig uppdaterad!
Aktuella objekt för tilldelning och kontaktuppgifter hittar
du alltid på sidan www.norrkoping.se/marktilldelning
Anmäl ditt företag till [email protected] för
att få senaste nytt om aktuella marktilldelningar.
Bygg i Norrköping / Inledning
3
Aktuella objekt
Munkvägen, Krokek
Objekten på följande sidor kommer att erbjudas marknaden g
­ enom
konkurrens­utsättning inom en snar framtid. Tilldelning sker för vissa objekt i
form av markanvisningsavtal och i andra fall köpeavtal. Konkurrensutsättning
sker enligt kriterier som presenteras i tävlings- eller anbudsprogram.
Utmed Munkvägen i Krokek finns ett område
tillgängligt för bebyggelse av radhus. Området föreslås byggas i 3 längor med totalt 8-12
bostäder. Området har närhet till handel,
förskola, kollektivtrafik samt vårdcentral.
Fastigheten omfattar en yta om drygt 7 800 m2,
högsta byggnadsyta är 30 % av fastigheten.
I samband med bostadsmarknadsdagen 2015
bjuds aktörer som vill bebygga området att
lämna in anbud i enlighet med framtaget
program för anbudslämning.
Lämna anbud:
Tomten kommer att tilldelas genom anbudslämnande i form av totalpris för tomten. Sista
dag för lämning av anbud är 31 augusti 2015.
Program för anbudslämning finns på:
www.norrkoping.se/marktilldelning
4
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
Smedby idrottsplats
Planering pågår för det område som tidigare
använts som Smedby idrottsplats. Här förbereds för bostäder i form av radhus, friliggande villor samt flerbostadshus. Området
kommer att omfatta cirka 5-12 småhus (blå
markering), 20-25 radhus (rosa markering)
samt 2-4 flerbostadshus (orange markering)
Tidsplan för samråd beräknas till sen höst
2015. Kommunen önskar få in bostadsexploatörer under planeringsskedet, varvid
området kommer att tilldelas i form av ett
antal markanvisningsavtal.
Inbjudan till anbud för villor och radhus
kommer att skickas ut under hösten 2015.
Konkurrensutsättning kommer att ske
baserat på kriterierna gestaltning och pris
per m2 BTA.
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
5
Laxen, Industrilandskapet
Laxen (Nordantill 1:5) ligger i Industrilandskapet, intill korsningen Garvaregatan och
Bredgatan. Här finns en byggrätt om drygt
35 lägenheter fördelat på två huskroppar i
varierande höjd från fyra till sex våningar. I
närområdet pågår och planeras för flertalet
intressanta byggprojekt och en park kommer att byggas ut i närområdet.
Detaljplanen för området är antagen men
överklagad. Del av parkering kan lösas i
parkeringshus vilket kommer att uppföras i
närområdet.
Det är av vikt för kommunen att projektet
håller hög arkitektonisk kvalitet och att
hänsyn tas till kulturmiljön.
Inbjudan till arkitekttävling kommer att
skickas ut under hösten 2015.
6
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
7
Svärtinge skogsbacke
Väster om Svärtinge pågår ett omfattande
utbyggnadsprojekt av bostäder gemensamt
mellan Östra Ryssnäs AB och Norrköpings
kommun. De första bostäderna är uppförda
och förberedelser pågår för nästa etapp
pågår. Området ligger skogsnära på en slänt
med utsikt över Glan.
Den första kommunala etappen omfattar
30 tomter, fördelade på fyra kvarter. Av
dessa kommer 23 (rosa markering) att tilldelas byggherrar i konkurrens. Resterande
sju kommer att tilldelas via kommunens
tomtkö. Gatan till området beräknas vara
färdig till hösten 2016.
Inbjudan till anbudslämning genom pris
kommer att skickas ut kring årsskiftet
2015/2016.
8
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
9
Marby
I Marby, intill Bråvikens strand,
planeras för nya bostäder med närhet
till såväl vatten som skog. Projektet
drivs av bland andra Bråviksstaden
AB. Kommunen har tecknat avtal med
Bråviksstaden AB om att förvärva del
av området avsett för rad-, par-, och
kedjehus samt friliggande hus i tät
exploatering.
Området möjliggör en exploatering
om cirka 13 000 m2 BTA. Tidsplan för
antagande av detaljplanen beräknas till
årsskiftet 2015/2016. Tilldelning kommer att ske genom konkurrensutsättning baserat på markpris.
Inbjudan till anbudslämning kommer
att skickas ut under hösten 2015.
10
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
Bygg i Norrköping / Aktuella objekt
11
Mark för direkttilldelning
Objekten här nedan har erbjudits marknaden och
är nu tillgängliga för direkttilldelning. Intresserade
aktörer erbjuds därmed möjlighet att teckna avtal
utan vidare konkurrensutsättning. Byggstart för
dessa objekt är möjlig direkt eller inom kort tid.
Kvartert Dörren och Söderport, Hageby
Söderport och kvarteret Dörren är två områden som ligger längs
Hagebygatan och ingår i förtätningen längs den nya spårvägssträckningen. I Söderport finns tre tillgängliga byggrätter för
flerbostadshus (se bilden intill). I Dörren finns byggrätter för
flerbostadshus och radhus.
Nordanskog - Arkösund
I skärgårdsorten Arkösund pågår byggnation av det nya bostadsområdet Nordanskog. Området ligger på en höjd i skogen med
utsikt över Lindöviken. Här finns småhustomter och byggrätt
för flerbostadshus, med utsikt och närhet till Lindöviken och
centrum.
12
Bygg i Norrköping / Mark för direkttilldelning
Ljurafältet
På Ljurafältet bygger HSB och Riksbyggen. I området kvarstår en tomt om 2 100
m2 BTA närmast Söderleden. Tomten
genomkorsas av en ledning vilket försvårar
byggnation. Köparen bekostar ledningsflytt, alternativt anpassar exploatering till
befintligt ledningsläge.
Östra Husby
Intill Bygdevägen i Östra Husby finns två
intilliggande fastigheter som tillsammans
bedöms tillsammans kunna rymma pareller radhusbebyggelse om 6-10 lägenheter.
Norrköpings kommun efterfrågar i första
hand tätare bebyggelse riktad mot seniorer.
Bebyggelse måste anpassas till ledningsrätt
inom markområdet.
Bygg i Norrköping / Mark för direkttilldelning
13
Framtida objekt för
marktilldelning
Här presenteras ett urval av framtida utvecklingsprojekt som ligger något till några år fram i tiden.
Marktilldelningar kommer att ske i ett senare skede.
Lindö strand
I Lindö småbåtshamn pågår en utveckling av området intill
Bråviken, med nya bostäder och service med god vattenkontakt.
Del av området är sedan tidigare tilldelat till byggherrar. Markanvisningstävling för resterande byggrätter för flerbostadshus
planeras till början av 2016. Kommunen efterfrågar hyresrätter i
kvarstående tilldelning, med fokus på god arkitektur.
Inre hamnen – etapp 2
Inre hamnen är ett stort stadsomvandlingsprojekt, där tidigare
hamnområdet ska omvandlas till tät innerstad. Fullt utbyggt ska
Inre hamnen rymma cirka 2000 bostäder samt service, handel,
arbetsplatser mm. Första etappen är tilldelad till byggherrar och
byggstart beräknas till 2018-2019. Tilldelning av etapp 2 kommer att ske parallellt med att den första etappen byggs ut.
Sandtorp – etapp 2
Sandtorp är beläget i stadsdelen Klockaretorpet. Första etappen
av området är tilldelad och i stora delar bebyggd. Detaljplan
för etapp 2 beräknas gå till antagande under 2016. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling inom
planområdet, vilket uppnås genom blandad bebyggelse med
bostäder, skolor och centrumverksamhet.
14
Bygg i Norrköping / Framtida projekt för marktilldelning
Riktlinjer för
marktilldelning
Stadsplaneringsnämnden har sedan
2011 antagna riktlinjer för marktilldelning avseende bostadsbyggande.
Riktlinjernas syfte är att erbjuda en
öppenhet och likvärdighet i förfarandet
vid marktilldelning gentemot byggherrarna.
Utgångspunkten är att all mark för bostadsändamål ska tilldelas i konkurrens,
baserat på i förväg uppställda kriterier.
Kriterier som används är bland andra
markpris och gestaltning. I undantagsfall används direkt tilldelning, när det
så bedöms vara motiverat av stadsplaneringsnämnden.
Riklinjerna i sin helhet finns att läsa på
www.norrkoping.se/marktilldelning
Bygg i Norrköping / Riktlinjer för marktilldelning
15
STADSBYGGNADSkontoret
Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90
www.norrkoping.se
Signed by Simon. Tryck: Norrköpings tryckeri
Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för framtiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels
genom att utveckla befintliga miljöer. Dels genom att skapa nya
stadsdelar som möter framtidens krav på livskvalitet och hållbarhet.
Vi ansvarar också för kommunens lokaler, mark- och exploateringsfrågor samt geografisk information för samhällsplaneringen. Med
respekt och fantasi skapar vi det nya Norrköping tillsammans med
våra invånare.
Grafisk produktion:
Stadsbyggnadskontoret

Similar documents