Begäran om uppgifter från Skatteverket - Lärarnas A

Comments

Transcription

Begäran om uppgifter från Skatteverket - Lärarnas A
SKATTEVERKET
1190041101
K
OBS!Skickatill
119 sid 1 la ver 4.00 web 2015-05-30
Begäran om uppgift från Skatteverket
1 Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer (ååmmddnnnn)
2 Företagsuppgifter
Organisationsnummer för samtliga mina företag de tre senaste åren.
Markera här om du fortsätter på baksidan
Om du har fler företag skriv organisationsnummer på baksidan av blanketten.
Bolagsform
Organisationsnummer (nnnnnnnnnn)
Enskild firma
Aktiebolag
Handels- / Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Bolagsform
Organisationsnummer (nnnnnnnnnn)
Enskild firma
Aktiebolag
Handels- / Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Bolagsform
Organisationsnummer (nnnnnnnnnn)
Aktiebolag
Enskild firma
Ekonomisk förening
Handels- / Kommanditbolag
3 Uppgifter om skatt
För att din handläggare på Lärarnas A-kassa ska kunna beräkna din dagpenning och bedöma lönsamheten i det/de företag du bedrivit
verksamhet i de senaste tre åren behöver vi dina deklarationsuppgifter för de tre senaste åren.Underteckna denna begäran och posta den till Skatteverket,
Företagsskattekontor 3/FS 35 bashanteringen, 106 61 Stockholm. Skatteverket sänder omgående uppgifterna till Lärarnas A-kassa för handläggning. Om
du inte vill begära uppgifterna på detta sätt måste du skicka in, av din revisor eller av Skatteverket, bestyrkta kopior av dina självdeklarationer för de tre
senaste åren, inklusive samtliga bilagor. Observera att detta kommer att fördröja handläggningen av ditt ärende.
o Det är endast denna blankett som du ska skicka till Skatteverket. Övriga handlingar ska skickas in till
Lärarnas A-kassa, Inläsningen Box 120 01, 102 21 Stockholm. Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 0770 - 33 00 10. Våra telefontider
framgår av vår webbsida lararnasakassa.nu
o Även om du inte har haft företaget i tre år kan du med fördel använda denna begäran.
Uppgifter som behövs för respektive företagsform
Uppgifter som behövs i samtliga fall
Aktiebolag/Ekonomisk förening
Överskott/underskott
Årets avsättningar till periodiseringsfond plus övriga justeringar
Kontrolluppgifter
Lön från bolaget
Avdrag
Skattepliktiga förmåner
Övriga löner
Handelsbolag/Kommanditbolag Självdeklaration blankett 1
Nettointäkt
Sjukpenning
Förmånsvärde bil
Fri bostad och övriga förmåner
Egenavgifter
Enskild firma
Nettointäkt
Sjukpenning
Min andel av resultatet i verksamheten
Övriga justeringar av resultat
Självdeklaration blankett 1
Avdrag
Ersättningar från fåmansföretag
Hyresintäkter från K 10
Inkomstränta
Hyresersättningar till K 3
Resultat av annan verksamhet
Värde av förmåner och uttag
Egenavgifter
4. Underskrift
Härmed begär jag att ovanstående uppgifter lämnas till Lärarnas akassa
Datum (ååååmmdd)
Ort
Namnunderskrift
www.lararnasakassa.nu

Similar documents