manual för nationellt kvalitetsregister bröstcancer adjuvant behandling

Comments

Transcription

manual för nationellt kvalitetsregister bröstcancer adjuvant behandling
MANUAL FÖR
NATIONELLT KVALITETSREGISTER
BRÖSTCANCER
ADJUVANT BEHANDLING
Senaste uppdatering 2015-06-01
(Skapad den 2007-11-28)
Ansvarigt Regionalt Cancercentrum
REGISTERVERSIONER
Omfattar registerversion/-er
Datum driftsättning
Variabelbeskrivningsversion
Datum revidering,
manualen
Register version 1.0.01
Register version 1.0.32
2009-09-01
2015-01-01
1.0.0/ OC-Stockholm
1.0.3/ RCC-Stockholm
2009-11-03
2015-06-01
Förtydligande av
kolumninnehåll
Formulering (etikett)
Motsvarar fältetikett på blanketten
Variabelbeskrivning, Kodning,
Beskrivning av Variabler/Kodlistor/Regler
Värden, Regler
1
Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.0
2
Gäller för patienter inrapporterade i version 1.0.3, dvs. reviderad version av inrapporteringsformulär
Manualen är utarbetad av
Nationella bröstcancerregistrets stödteam, RCC Stockholm Gotland
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 STOCKHOLM
Besöksadress: Västgötagatan 2
2
Innehållsförteckning
REGISTERVERSIONER .................................................................................................................................. 2
FORMULÄRENS STATUS OCH HANTERING ............................................................................................ 4
Status för inrapportering ................................................................................................................................. 4
Beskrivning ..................................................................................................................................................... 4
REGLER FÖR INRAPPORTERING ................................................................................................................ 5
Neoadjuvant behandling ................................................................................................................................. 5
Postoperativ adjuvant behandling .................................................................................................................... 5
När ska formulären skickas in? ........................................................................................................................ 5
ÖVRIG INFORMATION FÖR INRAPPORTERING ...................................................................................... 6
Användarhandbok för inrapportörer ............................................................................................................... 6
Välj formulär ................................................................................................................................................... 6
Ofullständigt datum ........................................................................................................................................ 6
Komplettering eller rättning av enstaka uppgifter ............................................................................................ 6
BESKRIVNING NEOADJUVANT OCH POSTOPERATIV ADJUVANT BEHANDLING ....................... 7
Personuppgifter............................................................................................................................................... 7
Inrapporterande enhet..................................................................................................................................... 7
Kemoterapi ..................................................................................................................................................... 9
Radioterapi .................................................................................................................................................... 10
Endokrin terapi ............................................................................................................................................. 11
Målstyrd terapi .............................................................................................................................................. 11
3
FORMULÄRENS STATUS OCH HANTERING
Status för inrapportering
Beskrivning
Nuvarande status
Detta är en informationsruta för formulärets status. Inrapportör behöver ej göra
något val här.
I listan för ”Åtgärd” väljer inrapportören vad som ska ske med formuläret.
En vald ”Åtgärd” måste följas av ”Utför” för att åtgärden ska aktiveras.
När inrapportören är klar med registreringen, är nästa steg att välja ”Åtgärd”.
Åtgärd finns längst upp i formuläret, använd länken som finns i slutet av
formuläret ”Gå till Åtgärd längst upp i formuläret” eller gå upp i formuläret
med hjälp av rullisten.
Välj alternativ från åtgärdslistan och tryck sedan på ”Utför”.
Åtgärd
Längst upp i formuläret finns ett kommentarsfält där inrapportören kan skriva
meddelande till monitor. Skriv eventuellt meddelande innan val av alternativ från
åtgärdslistan och tryck sedan på ”Utför”.
Förklaring till åtgärder som finns i åtgärdslistan:
”Ej klar, kvar i inkorg” betyder att formuläret sparas och finns kvar i
inrapportörens inkorg, med status ”Ej klar”.
Inrapporteringen kan återupptas senare från inkorgen och när formuläret är
färdigifyllt välj alternativ Klar, sänd till RCC.
”Avbryt och radera” betyder att inrapporteringen avbryts och formuläret
raderas.
”Klar, sänd till RCC” betyder att formuläret är ifyllt och klart att skickas till
Regionalt Cancercentrum.
”Klar för godkännande” betyder att formuläret är ifyllt men ska godkännas av
ansvarig läkare och kan därefter skickas till Regionalt Cancercentrum.
Formuläret finns kvar i enhetens inkorg tills det blir godkänt och inskickat
(med alternativet Klar, sänd till RCC).
Utför
Denna Åtgärd används ej av alla kliniker.
”Utför” – knappen ska kombineras med en ”Åtgärd”.
Efter valet ”Klar, sänd till RCC” och ”Utför” skickar systemet formuläret vidare
till monitor på RCC för vidare bearbetning och formuläret läggs under ”Ärenden
i RCC:s inkorg” i översikten till vänster.
Kommentar
Organisationsenhet
Om systemet upptäcker något fel, visas ett felmeddelande för inrapportören.
Åtgärda felet och välj därefter ”Åtgärd” och ”Utför”.
Här kan inrapportör och monitor skriva in textmeddelanden till varandra.
Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter om du är inrapportör.
Val av organisationsenhet ska ske om du är monitor
4
REGLER FÖR INRAPPORTERING
All rapportering av adjuvant behandling ska gälla den primära bröstcancern och enbart för fall som opereras
kurativt.
Med adjuvant behandling menas medicinsk eller radiologisk behandling som tillägg till kurativt syftande
operation.
Om behandling ges före kurativt syftande operation betecknas den som neoadjuvant.
För patienter som opererats och även erhållit neoadjuvant behandling ska två formulär fyllas i och skickas in –
Neoadjuvant behandling och Postoperativ adjuvant behandling.
Vid bilateral cancer, fyll i ett formulär för varje sida.
Neoadjuvant behandling

Vilka fall skall rapporteras;
Patienter som erhållit neoadjuvant behandling före kurativt syftande operation.

Vilka fall skall EJ rapporteras;
Patienter som inte opereras, där orsaken bl.a. kan vara hög ålder, nedsatt allmäntillstånd eller lokalt
avancerad sjukdom.
Patienter med fjärrmetastasering redan vid diagnos (det gäller även om de opereras).
Postoperativ adjuvant behandling

Vilka fall skall rapporteras;
Patienter som genomgått kurativt syftande operation och erhållit/erhåller postoperativ adjuvant behandling.
Patienter som genomgått kurativt syftande operation men som inte erhåller någon postoperativ adjuvant
behandling - i dessa fall ska frågorna om Kemoterapi, Radioterapi, Endokrin terapi och Målstyrd terapi alla
besvaras med Nej.

Vilka fall skall EJ rapporteras;
Patienter som inte opereras, där orsaken bl.a. kan vara hög ålder, nedsatt allmäntillstånd eller lokalt
avancerad sjukdom.
Patienter med fjärrmetastasering redan vid diagnos (detta gäller även om de opereras).
Patienter som får recidiv- eller fjärrmetastasbehandling.
När ska formulären skickas in?
Neoadjuvant behandling: Skicka in formuläret efter att neoadjuvant behandling är slutförd och patienten är
opererad eller när beslut om operation är tagen.
Postoperativ adjuvant behandling: Skicka in formuläret så snart som möjligt efter att behandlingen är slutförd
(förutom Endokrin och Målstyrd behandling).
Endokrin behandling slutrapporteras på formulär Uppföljning.
För Målstyrd behandling rapporteras inte slutdatum, endast startdatum.
5
Enbart Endokrin behandling: Om patienten enbart får endokrin behandling efter operation kan man skicka
in blanketten när den endokrina behandlingen påbörjats.
Eventuella behandlingsförändringar rapporteras på Uppföljningsformuläret.
ÖVRIG INFORMATION FÖR INRAPPORTERING
Användarhandbok för inrapportörer
På INCA:s hemsida, under rubriken Kvalitetsregister finns ”Användarhandbok för inrapportör”.
www.cancercentrum.se/INCA/kvalitetsregister/
Den beskriver mer detaljerat och stegvis hur en inrapportering går till.
Användarhandboken finns även tillsammans med övriga bröstregisterspecifika formulär och manualer. Dit
kommer man från sidan Kvalitetsregister: klicka på Bröstcancer/Dokument.
Välj formulär
Inrapporteringen inleds efter inloggning med att man väljer vilket av följande formulär som ska
rapporteras:


Bröstcancer Neoadjuvant behandling
Bröstcancer Postoperativ Adjuvant behandling
Ofullständigt datum
Start- och slutdatum för behandlingarna ska fyllas i men det är möjligt att skicka in formuläret även om
uppgiften inte går att få fram. Om exakt datum saknas, ange dag 15.
Komplettering eller rättning av enstaka uppgifter
För att komma förbi spärrar för obligatoriska uppgifter kan man kryssa i rutan ” Markeras endast när
enstaka uppgifter och/eller enbart en text i kommentarrutan skickas” som finns i början av formuläret.
Det bör dock användas med försiktighet eftersom alla kontroller då inaktiveras.
OBS! Sida måste alltid registreras.
6
BESKRIVNING
NEOADJUVANT OCH POSTOPERATIV ADJUVANT BEHANDLING
Variabler
Variabelbeskrivning/Kodning och värden/Regler
Personuppgifter
Personnummer
Patientens namn
Personnummer
T.ex. 19XXXXXXXXXX
Patientens efternamn och förnamn.
Hämtas automatiskt från befolkningsregister
Adress
Ses enbart i registerposten (ej vid inrapportering).
Hämtas automatiskt från befolkningsregister
Kön
K = kvinna
M = Man
Hämtas automatiskt från befolkningsregister.
Dödsdatum
Dödsdatum hämtas automatiskt från befolkningsregister om det finns. När
personnummer knappas in söks det alltid först mot INCA:s patienttabell
om dödsdatum redan finns.
Hemort vid diagnos
Kod för län, kommun och församling (LKF).
Hämtas automatiskt från befolkningsregister men kan vid behov ändras av monitor.
Inrapporterande enhet
Markeras endast när enstaka
uppgifter och/eller enbart en
text i kommentarrutan skickas
För att komma förbi spärrar för obligatoriska uppgifter kan man kryssa i
rutan som avser ”Komplettering eller rättning av enstaka uppgifter” som
finns i början av formuläret.
Det bör dock användas med försiktighet eftersom alla kontroller då
inaktiveras.
Initierat av
Obs! Används denna kryssruta deaktiveras alla spärrar och kontroller
och gör det möjligt att bara fylla i enstaka uppgifter.
Namn på den person som startar rapporteringen av formuläret.
Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter.
Inrapporterande enhet
Regionalt cancercentrum - Sjukhus - Klinik.
Obligatorisk
Hämtas automatiskt från INCA inloggningsuppgifter.
7
Variabler
Rapporterande sjukhuskod
Variabelbeskrivning/Kodning och värden/Regler
Klinikkod för anmälande sjukhus/enhet enligt kodförteckning för varje
region.
Kod från ”Inrapporterande enhet” kommer automatiskt men kan ändras av monitor.
Obligatorisk
Monitor kontrollerar och ”Delsparar” om Inrapportering ska ”Kompletteras” eller skickas ”På
Remiss”.
Synlig endast för monitor. Går att ändra.
Underlättar vid eventuella selekteringar ur registret.
Rapporterande klinikkod
Klinikkod för anmälande klinik enligt kodförteckning för varje region.
Kod från ”Inrapporterande enhet” kommer automatiskt men kan ändras av monitor.
Obligatorisk
Monitor kontrollerar och ”Delsparar” om Inrapportering ska ”Kompletteras” eller skickas ”På
Remiss”.
Synlig endast för monitor. Går att ändra.
Underlättar vid eventuella selekteringar ur registret.
Anmälande inrapportör
Inrapportörens namn.
Om flera varit inblandade i inrapportering av posten ser man här namnet på
den senaste inrapportören.
Hämtas automatiskt från systemvariabel, Inrapportör, i de fall då formuläret
är inrapporterat via webben. Lagras i registerposten.
Obligatorisk
Obs! I de fall monitor rapporterar in från pappersblankett hämtas inte uppgiften från
inloggningen. Monitor måste i dessa fall själv fylla i uppgift om vem som är Anmälande
inrapportör enligt pappersblanketten.
Anmälande läkare
Namn på läkare som är ansvarig för inrapportering.
Obligatorisk
Anges i klartext.
Rapporteringsdatum
Datum då inrapportering skickas till Regionalt cancercentrum.
Dagens datum hämtas automatiskt från systemet om fältet lämnas blankt,
denna uppgift går att ändra.
Monitors kommentar
Synlig endast för monitor.
Har patienten erbjudits, i
journalen dokumenterad,
kontaktsjuksköterska?
ÅÅÅÅ-MM-DD
Viktiga kommentarer för inrapporteringen och posten, som monitor vid
behov skriver in.
Enligt den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) ska alla
cancerpatienter erbjudas en kontaktsjuksköterska.
Obligatorisk
0 = Nej
1 = Ja
98 = Uppgift saknas
Sida
Ange vilken sida rapporteringen gäller.
Obligatorisk
1=Höger
2=Vänster
Om bilateral bröstcancer, fyll i ett formulär för varje sida.
8
Variabler
Patient ingår i adjuvant
terapistudie
Obligatorisk
Variabelbeskrivning/Kodning och värden/Regler
0 = Nej
1 = Ja
98 = Uppgift saknas
KEMOTERAPI
Kemoterapi
Har patienten erhållit kemoterapi?
0=Nej
1=Ja
Obligatorisk om Kemoterapi =
Ja.
Om Nej släcks hela avsnittet för Kemoterapi
Om Ja aktiveras avsnittet för ifyllande av uppgifter om Kemoterapi
0 = Nej
1 = Ja
98 = Uppgift saknas
Startdatum, första kur
År-mån-dag för första dagen i första kuren.
Obligatorisk
Sekvensbehandling
(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15
Slutdatum, sista kur
ÅÅÅÅMMDD
År-mån-dag för sista dagen i sista kuren.
(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15
Kemokombination
– flera kan anges
Obligatorisk om Kemoterapi =
Ja. Minst ett av nedanstående
alternativ måste fyllas i.
ÅÅÅÅMMDD
Kemokombination
Vilken typ av kemokombination har patienten erhållit?
Alla kemo-preparat som patienten erhållit ska markeras.
De ska rapporteras oavsett om det är preparat som ska ges enligt
ursprunglig plan eller om man frångår ursprunglig plan och byter eller lägger
till preparat.
Antracyklin
Kryss i rutan = Ja
Docetaxel
Kryss i rutan = Ja
Paklitaxel
Kryss i rutan = Ja
Övrigt
Kryss i rutan = Ja
Behandling fullföljd enligt plan
Är behandlingen fullföljd enligt ursprunglig plan?
Ej fullföljd plan kan bl.a. avse avbrott, dosminskning, byte av preparat.
Obligatorisk om Kemoterapi =
Ja
0 = Nej
1 = Ja
98 = Uppgift saknas
9
Variabler
Om Nej, orsak till
avbrott/ändring
Variabelbeskrivning/Kodning och värden/Regler
Orsak till varför behandlingen ej fullföljdes enligt ursprunglig plan?
Obligatorisk om Behandling
fullföljd enligt plan
= Nej
1 = Toxicitet
2 = Annan
98 = Uppgift saknas
Cytokiner primär profylax
(G-CSF etc.)
Behandlades patienten primärt med cytokiner i profylaktiskt syfte?
Slutenvård pga.
Behandlingskomplikationer
0 = Nej
1 = Ja
98 = Uppgift saknas
Har patienten vårdats inneliggande på sjukhus pga.
behandlingskomplikationer?
Obligatorisk om Kemoterapi =
Ja
0 = Nej
1 = Ja
98 = Uppgift saknas
Obligatorisk om Kemoterapi =
Ja
RADIOTERAPI
Radioterapi
Har patienten erhållit radioterapi?
0 = Nej
1 = Ja
Obligatorisk
Startdatum, första dos
Om Nej släcks hela avsnittet för Radioterapi.
Om Ja aktiveras avsnittet för ifyllande av uppgifter om Radioterapi.
År-mån-dag, första radioterapidagen
(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15
Target
Obligatorisk om Radioterapi =
Ja.
Minst ett av nedanstående
alternativ måste fyllas i.
ÅÅÅÅMMDD
Behandlingsområde.
Alla strålbehandlade behandlingsområden ska anges.
Bröst/bröstkorgsvägg
Kryss i rutan = Ja
Axill
Kryss i rutan = Ja
Fossa supraclav
Kryss i rutan = Ja
Parasternalt
Kryss i rutan = Ja
Doser
Totaldos (exkl. boost) anges i Gy med två decimaler _ _ , _ _
Totaldos exkl. boost (Gy)
Obligatorisk om Radioterapi =
Ja
Maxdos 70,00
10
Variabler
Boost
Variabelbeskrivning/Kodning och värden/Regler
Är boost given?
0 = Nej
1 = Ja
Obligatorisk om Radioterapi =
Ja
Om Ja, ange boost (Gy)
Obligatorisk om Boost = Ja
Om Nej släcks rutan för boostdos
Om Ja aktiveras rutan för ifyllande av uppgifter om boostdos
Boostdos (exkl. boost) anges i Gy med två decimaler _ _ , _ _
Maxdos 16,00
ENDOKRIN TERAPI
Endokrin terapi
Obligatorisk
Startdatum
Behandlas patienten med endokrin terapi?
0 = Nej
1 = Ja
Om Nej släcks hela avsnittet för Endokrin terapi.
Om Ja aktiveras avsnittet för ifyllande av uppgifter om Endokrin terapi.
År-mån-dag, första behandlingsdagen.
(slutdatum rapporteras på uppföljningsformulär)
(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15
Behandling
Obligatorisk om Endokrin terapi
= Ja.
Minst ett av nedanstående
alternativ måste fyllas i.
ÅÅÅÅMMDD
Vilken typ av endokrin behandling erhåller patienten?
All endokrin behandling som patienten erhållit ska markeras.
De ska rapporteras oavsett om det är preparat som ska ges enligt
ursprunglig plan eller om man frångår ursprunglig plan och byter eller lägger
till preparat fram till dess att formuläret skickas in.
Senare förändringar i behandlingen rapporteras på Uppföljningsformuläret.
Tamoxifen
Kryss i rutan = Ja
GnRH-agonist
Kryss i rutan = Ja
Aromatashämmare
Kryss i rutan = Ja
Annan terapi
Kryss i rutan = Ja
Om annan, specificera
Textruta för vilken annan endokrin terapi patienten erhållit
MÅLSTYRD TERAPI
Målstyrd terapi
Har patienten erhållit målstyrd terapi?
0 = Nej
1 = Ja
Obligatorisk
Om ”Nej” släcks hela avsnittet för målstyrd terapi.
Om ”Ja” aktiveras avsnittet för ifyllande av uppgifter om målstyrd terapi.
11
Variabler
Startdatum
Variabelbeskrivning/Kodning och värden/Regler
År-mån-dag, första behandlingsdagen.
(slutdatum rapporteras ej)
(*) Om exakt dag saknas – ange dag 15
Behandling
ÅÅÅÅMMDD
Vilken typ av målstyrd behandling erhåller patienten?
Obligatorisk om Målstyrd terapi
= Ja.
Minst ett av nedanstående
alternativ måste fyllas i.
All Målstyrd behandling som patienten erhållit ska markeras.
De ska rapporteras oavsett om det är preparat som ska ges enligt
ursprunglig plan eller om man frångår ursprunglig plan och byter eller lägger
till preparat fram till dess att formuläret skickas in.
Trastuzumab
Kryss i rutan = Ja
Bevacizumab
Kryss i rutan = Ja
Lapatinib
Kryss i rutan = Ja
Annan målstyrd terapi
Kryss i rutan = Ja
Om annan, specificera
Textruta för vilken annan målstyrd terapi patienten erhållit
12