Riktlinjer vid placering i familjehem

Comments

Transcription

Riktlinjer vid placering i familjehem
Riktlinjer vid placering i familjehem - checklista – ansvarsfördelning m.m
Inför placering:

Efter beslut från enhetschefen om att insatsen familjehem ska beviljas fyller
handläggaren i barnavårdsärendet i blankett ”Behov av familjehem” och lämnar till
familjehemssekreteraren.

Familjehemssekreteraren undersöker om det kan vara aktuellt med placering i
nätverket, inventerar befintliga familjehem i resursen, utredda familjehem och
inkomna intresseanmälningar i ”Familjehemspärmen”. Annons sätts in på FACO:s
hemsida samt eventuellt annons i dagspress.

Familjehemssekreteraren rekryterar/matchar lämpligt familjehem enl. remiss och
lämnar förslag till handläggaren.

Familjehemssekreteraren tar referenser från kommuner som haft barn placerade i
aktuellt familjehem och samråder med kommuner som har barn placerade i
familjehemmet. Familjehemssekreteraren samråder även med kommunen där
familjehemmet är beläget.

Om familjehemmet behöver utredas görs detta enligt Kälvestensmetoden tillsammans
med handläggaren i barnavårdsärendet. Analys genomförs tillsammans med extern
psykolog. Registerutdrag tas från polis, kronofogde, försäkringskassa och socialtjänst.
Referenser bör även tas från någon som känner familjen väl.

Resultatet av utredningen ska sammanställas och tillföras familjehemmets personakt.
Intervjumaterial ska makuleras. Vårdnadshavarna och barnet själv, efter ålder och
mognad, ska ta del av samma familjehemsutredning som socialnämnden får som
beslutsunderlag. Se vidare boken ”Barnet och familjehemmet” 2003 från SKL.

Barnavårdshandläggaren informerar vårdnadshavarna om deras skyldighet att betala
ersättning till kommunen, för vidare riktlinjer se separat dokument.

Familjehemssekreteraren kontaktar skola på annan ort inför placeringen eller kontaktar
befintlig skola och informerar om att barnet ska placeras i familjehem samt lämnar
kontaktuppgifter till familjehemmet samt ansvarig handläggare, ev. hålls gemensamt
möte.

Familjehemssekreteraren kontaktar ansvarig för skolpeng i Ystad kommun om barnet
har särskilda behov och ska gå i skola i annan kommun. Se cirkulär 2006:18 från
Sveriges Kommuner och Lansting angående ansvarsfördelning mellan
placeringskommun och vistelsekommun.

Familjehemssekreteraren undersöker om skolskjuts/busskort behövs/finns och
kontaktar Saga Nilsson KoU gällande busskort. Om Social Omsorg gör bedömning att
barnet ska gå kvar i skolan i Ystad fast barnet flyttar till annan kommun så blir det
Social Omsorg som får bekosta busskortet. Om barnet flyttar hem igen och inte
behöver busskort längre ska busskortet lämnas tillbaka till KoU. Social Omsorg kan då
få tillbaka en del av avgiften.

Familjehemssekreteraren undersöker om behov finns av god man/kontakt med
överförmyndaren, se vidare cirkulär 2001:32 från Sveriges Kommuner och Landsting.

Familjehemssekreteraren räknar fram omkostnadsersättning och fastställer
arvodesersättning till familjehemmet enligt kommunförbundets riktlinjer, se vidare
cirkulär 08:81 från Sveriges Kommuner och Landsting.

Familjehemssekreteraren tar reda på i vilket försäkringsbolag familjehemmet har sin
hemförsäkring och meddelar assistenten (ska skrivas in i familjehemsavtalet).

Hälsokontroll bör göras innan placeringen.

Vid LVU-placeringar ansvarar barnavårdshandläggaren för barnet fram till dess dom
vunnit laga kraft.

Beslut om tillfällig placering fattas av enhetschef.

Beslut om stadigvarande placering fattas av socialnämndens arbetsutskott senast inom
fyra månader från det att tillfällig placering påbörjats.
Vid placeringens start:

Familjehemssekreteraren ansvarar tillsammans med barnavårdshandläggare för att
genomföra placeringsarbetet, upprätta placeringsinformation, umgängesplan samt
genomförandeplan.

Familjehemssekreteraren ansvarar för att vårdnadshavaren undertecknar:
1. ändring av barnets folkbokföring.
2. fullmakt till Apoteket.
3. samtycke till att hälso- och sjukvård ges till barnet under placeringen (finns i
placeringsinformationen).
4. samtyckesblankett till CSN

Familjehemssekreteraren meddelar assistenten om följande:
1. Att skicka placeringsmeddelande till kommunen där familjehemmet är beläget.
2. Att skicka meddelande till Försäkringskassan om att barnet placeras i
familjehem så att underhållsstöd ej utbetalas till vårdnadshavaren.
3. Att meddela Försäkringskassan att barnbidraget ska utbetalas till
familjehemmet.
4. Att meddela CSN att studiebidraget ska utbetalas till familjehemmet (samtycke
från vårdnadshavaren ska skickas med).
5. Att upprätta avtal mellan familjehemmet och socialnämnden enligt
beräkningsunderlag.

Familjehemssekreteraren ansvarar tillsammans med barnavårdshandläggaren för att
barnet får information om sina rättigheter och att barnet får Socialstyrelsens folder om
detta samt möjlighet att diskutera innehållet.
Vid pågående placering:

Familjehemssekreteraren och barnavårdshandläggaren ansvarar under den första tiden
gemensamt för kontakten med barnet. När barnet lärt känna familjehemssekreteraren
drar handläggaren sig ur kontakten och ansvaret läggs över på
familjehemssekreteraren.

Familjehemssekreteraren har huvudansvaret för att följa upp barnets utveckling, tex.
genom kontakt med sjukvård, bup, habilitering, förskola, skola etc.

Familjehemssekreteraren har huvudansvaret för kontakten med familjehemmet, att ge
handledning och stöd.

Barnavårdshandläggaren har huvudansvaret för kontakten med det biologiska
nätverket, motiverar till familjearbete, följer upp familjearbete på Långgatan etc.

Vid samtal med barnet kan BBIC:s formulär ”Samtal med placerade barn/unga”
användas.

Familjehemssekreteraren och barnavårdshandläggaren har gemensamt ansvar för
uppföljningsmöte inför övervägande, planering av umgänget etc. Det innebär inte att
man alltid behöver vara två handläggare på mötet, bedömning görs utifrån varje
ärende. BBIC:s ”Samrådsdokument – inför uppföljningsmötet” sändes ut till berörda.

Familjehemssekreteraren ansvarar för att skriva till au t ex. övervägande,
omprövningar, umgängesbegränsning, indrivning av skuld från förälder (Länsrätten),
utredning om överflyttning av vårdnad etc.

Vid vårdnadshavarens begäran om upphörande av vård enligt LVU görs utredning av
barnavårdshandläggare i nära samarbete med familjehemssekreterare.

Assistenten skickar skriftlig uppsägning till familjehemmet (en månads uppsägning
gäller och detta ska skrivas in i avtalet)

Assistenten skickar ut meddelande om upphörande av placering till kommunen där
familjehemmet är beläget.
110901/SL

Similar documents