Tillstånd att anordna biltävling på väg – Runt Mjölkpallen Pokalen

Comments

Transcription

Tillstånd att anordna biltävling på väg – Runt Mjölkpallen Pokalen
BESLUT
Anna-Karin Löfgren
010-223 42 25
1(4)
Datum
Dnr
2015-08-25
258-4106-2015
Gnesta MK
Box 139
646 22 Gnesta
Tillstånd att anordna biltävling på väg – Runt Mjölkpallen Pokalen,
Gnesta och Strängnäs kommun
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) Gnesta MK
tillstånd att anordna nedanstående biltävling inom Södermanlands län på en bansträckning som
närmare utmärkts på bifogad karta.
Tävlingens namn:
Runt Mjölkpallen Pokalen
Datum och tider för
tävlingen:
5 september 2015 kl 09.00 - 17.30
Tävlingsledare:
Tel:
Ricard Gelin, Västra Storgatan 44, 646 35 Gnesta
070-441 32 25
Start- och målplats:
Hagstumosse IP
Beräknat antal startande:
120
Länsstyrelsen medger att de vägar som på kartan utmärkts som specialsträckor får
avstängas för annan trafik under följande tider den 5 september 2015.
Ss 1 kl 09.00 - 17.30
Ss 2 kl 09.00 - 17.00
Ss 3 kl 09.00 - 17.30
Avstängningen skall dock inte vara längre tid än som behövs för tävlingens genomförande.
Räddningsfordon under utryckning ska, utan hinder av avlysning av specialsträckor, ges möjlighet att
komma fram där så erfordras.
Postadress
611 86 NYKÖPING
Besöksadress
Stora torget 13
Telefon
Telefax
010-223 40 00 växel 0155-26 71 25
Organisationsnr
202100-2262
PlusGiro
Bankgiro
35174-2
5051-8653
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN
E-post
[email protected]
Internet
BESLUT
2(4)
Datum
Dnr
2015-08-25
258-4106-2015
Förbudet gäller inte heller fordon som framförs av tävlande, funktionärer eller fordon som med
sträckchefens medgivande fått tillstånd att framföras på tävlingssträckorna.
Länsstyrelsen medger även att gällande hastighetsbegränsning på de avstängda vägarna får
överskridas under den tid då de avstängts för annan trafik.
Tävlingen ska anordnas i enlighet med Vägverkets föreskrifter om tävling med motordrivna fordon
på väg (VVFS 1994:39).
Trafikverket Region Öst samt Polismyndigheten Region Öst yttrande bifogas.
Länsstyrelsen bedömer enligt 5 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning att
konsekvensutredning inte behöver upprättas i detta ärende.
Särskilda villkor
o Vägmärkesförordningens (SFS 2007:90) bestämmelser om vägmärkens och andra
anordningars placering och användning ska iakttas.
o Enligt 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) ska vägmärken sättas upp av den
myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen. Arrangören ska kontakta
driftområdesentreprenör på driftområde Flen minst 10 arbetsdagar innan tävlingen.
Entreprenör på driftområde Flen är: Svevia AB, telefon 010-476 14 30.
o För tävlingens genomförande uppsatta vägmarkeringar, avlysningsanslag, banderoller och
andra säkerhetsanordningar ska tas ned och avlägsnas snarast efter tävlingens slut.
o Anordningar, som hör till tävlingen eller som har samband med denna, får inte vara till men
för Trafikverket (som väghållare). Hänsyn till enskilda och allmänna intressen ska iakttas.
o Framkomlighet och tillgänglighet för trafikanterna på allmän väg som inte stängs av får inte
påverkas.
o I de fall som mycket publik förvänts till start eller målplats för en specialsträcka, belägen i
närheten av allmän väg, ska arrangören anordna parkersingsmöjligheter för besökarna.
o Arrangören ska ha planering för att omhänderta och minimera köbildningar på allmänna
vägar i de fall som köer kan uppstå vid specialsträckornas start- eller målplatser.
o Vid varje start- och målplats samt vid obevakad plankorsning med järnväg skall finnas trafikvakt
med uppgift att hindra obehörig trafik att köra in på avlyst väg respektive varna de tävlande.
Trafikvakt ska ha uppnått 18 års ålder och får inte tas i anspråk för annan uppgift. Namnuppgift på
trafikvakt ska lämnas till berörd polismyndighet senast dagen före tävlingen.
o Förteckning med de tävlandens namn, adress, registrerings- och vägnummer skall finnas
tillgänglig för polismyndighet i minst sex månader efter tävlingen.
o Tävlingsarrangören ska själv kontakta Trafikverket, telefon 0771-921 921, för att förvissa
sig om framkomligheten med hänsyn till eventuella vägarbeten under den tid som tävling
pågår.
BESLUT
3(4)
Datum
Dnr
2015-08-25
258-4106-2015
o Före tävlingen ska medgivande att få förlägga tävlingen till enskilda vägar ha inhämtats från
samtliga mark- och vägägare samt andra intressenter som kan beröras av tävlingen.
Arrangören ska dessutom i god tid, senast en vecka före tävlingen, underrätta
fastighetssägare och andra som är särskilt berörda av avstängd vägsträcka, om
avstängningen.
Lokala trafikföreskrifter
Länsstyrelsen beslutar samtidigt om följande lokala trafikföreskrifter.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § 2 c trafikförordningen
(1998:1276) att förbud mot annan trafik än tävlande, funktionärer, polis och räddningstjänst ska gälla på
tävlingens specialsträckor (SS) enligt bifogade kartor och följande tider SS1 kl 09.00-17.30, SS2 kl
09.00-17.00 och SS3 kl 09.00-17.30.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) att gällande
hastighetsbegränsningar får överskridas av de tävlande på de för tävlingen avlysta specialsträckorna.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § 2 c trafikförordningen
(1998:1276) att förbud att stanna ska gälla på följande platser under tid som tävlingen pågår.
På länsväg 888 i Gnesta kommun får fordon inte parkera mellan en punkt av 200 meter före till
200 meter efter infart till enskild väg mot Stora Skinnvalla, start SS2.
På länsväg 888 i Gnesta kommun får fordon inte parkera mellan en punkt av 200 meter före till
200 meter efter utfart vid Risbro, enskild väg från Kåretorp, mål SS2.
Föreskriften gäller den 5 september 2015 mellan kl 09.00 – 17.30.
Offentlig tillställning
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 2 kap. 4 och 8 §§ ordningen (1993:1617) tillstånd till offentlig
tillställning under samma tid.
Överklagande
Den del av beslutet som avser tillståndet enligt trafikförordningen kan överklagas hos Transportstyrelsen,
se nedan 1.
Den del av beslutet som avser tillståndet enligt ordningslagen kan överklagas hos Förvaltningsrätten i
Linköping, se nedan 2.
Karin Bergkvist
chefsjurist
Anna-Karin Löfgren
handläggare
BESLUT
4(4)
Datum
Dnr
2015-08-25
258-4106-2015
Kopia till
Polismyndigheten i Södermanlands län
Trafikverket Region Öst
Bilagor
Vägverkets författningssamling (VVFS 1994:39) vägverkets föreskrifter om tävling med motordrivna
fordon på väg
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2012:28)
Karta över vägar som berörs av tävlingen
Polismyndighetens och Trafikverkets yttranden i ärendet
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut skall ni skriva till;
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av er. Det ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom
tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. För det allmänna (t.ex. kommunen) räknas dock tiden från
beslutsdagen. I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar (t.ex. genom att ange beslutets
diarienummer), hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras.
Länsstyrelsen kommer att sända överklagandet och Länsstyrelsens akt vidare till
1. Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
2. Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping