Fysisk

Comments

Transcription

Fysisk
På tal om hälsa
Historik - hälsobegrepp

De gamla grekerna - Hippokratos och Platon - såg hälsa som
helhetsbegrepp – skiljde inte på kropp och själ

1800-talet – ökad kunskap om sjukdom. Hälsobegreppet blev
kopplat till frånvaro av sjukdom. ”ett tillstånd av normal
biologisk funktion hos varje organ och hos organismen som
system, ett tillstånd som kan beskrivas vetenskapligt” I varje tidsepok har hälsobegreppet haft en tydlig koppling till
samhällsvärderingar och kultur.


Vad präglar vår tids hälsobegrepp?
Definition av hälsa

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande och inte
endast frånvaro av sjukdom eller skada.
WHO 1946
Definition av hälsa

Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande och inte endast
frånvaro av sjukdom eller skada.
Socialstyrelsen 2009
Fler definitioner av hälsa

”Personen har full hälsa om, och endast om, personen har
förmåga att, givet standardomständigheter, förverkliga
sina vitala livsmål” – holistiskt synsätt

”Hälsa är att må bra samt att ha tillräckliga resurser för
att klara vardagens krav och för att förverkliga sina
personliga livsmål.”

Hälsa = balans mellan inre och yttre faktorer

Hälsa = balans i kroppen

Hälsa är beroende på sammanhanget vi lever i.
Faktorer som påverkar hälsan enligt
Nationella Folkhälsokommittén







socialt stöd och nätverk
arbetssituation
självförtroende
förmåga att ha kontroll över sin tillvaro
hopp
framtidstro
stress och belastning
Hälsans olika delar








Fysisk hälsa, hur kroppen mår och fungerar
Mental hälsa, inre balans, känna våra känslor, känsla av
kontroll, självbild
Emotionell hälsa, möjlighet att känna och ge uttryck för olika
känslor och utveckla känslomässiga relationer med andra
Psykosocial hälsa, stöd från familj och vänner och möjlighet
att prata med och utöva aktiviteter med andra
Andlig hälsa, möjlighet att utöva principer baserade på
moral, tro och religion och känna att man har ett syfte med
livet
Sexuell hälsa, möjlighet att få utöva sin sexualitet
Social hälsa, länken mellan hälsa och hur samhället är
utformat (avseende till exempel bostad, föda, inkomst)
Miljö, den yttre fysiska miljön man lever i (sanitet,
vattenrening, transportmöjligheter o.s.v.)
Övning
Prata i grupp om vad som ger dig god hälsa.
Du är:
1) Grym på e-sport, tävlar en del. Du spelar flera timmar/dag
varvat med att slappa på nätet.
2) En mat- och vinfantast. Du drömmer om att få delta i ett
matlagningsprogram på TV.
3) Musik- och teaterfantast. Du spelar i en jazztrio och går ofta
på konserter och teater.
4) Elitidrottare. Du tävlar i medeldistans och hoppas komma
med i juniorlandslaget.
5) Hemmamysare, ägnar din tid åt din familj och dina barn, ser
detta som livets verkliga mening.
Finns det förutfattade meningar
om hälsa hos oss fysioterapeuter?
Salutogenes
Det som orsakar eller ökar hälsa
Motsatsen till patogenes
Antonovsky - känsla av sammanhang KASAM
Hälsofaktorer





Villkor – samhällsvillkor, arbetsvillkor, livsvillkor.
Exempelvis familjeförhållanden, boendemiljö,
skola/arbete, service, fritidsutbud, fysiska miljön,
kultur, religion.
Relationer – Familj, vänner, arbetskamrater, grannar
Livsstil/levnadsvanor – kost, motion, sömn, stress,
alkohol, tobak, droger
Mitt sätt att tänka – Självbild, känslolägen, kunskap,
erfarenheter
Arv/Genetiska faktorer – Sjukdomar, utseende,
talang
Hälsa
Hälsofrämjande


Skillnad från sjukdomsförebyggande
Bygger på individens egen värdering av sin
hälsa och sitt välbefinnande
WHO 1986
Nationella folkhälsokommittén
Definition av hälsobefrämjande arbete
"... den process som ger människor möjlighet att
öka kontrollen över sin hälsa och befrämja
den. /.../
För att detta ska kunna uppfyllas måste människan
ges förutsättningar att kunna påverka de
faktorer som kan begränsa dessa
möjligheter /.../
den process som hjälper människor att uppleva en
känsla av sammanhang liksom ett fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande".
Hälsofrämjande sjukvård

Bygger på ett bredare samhälleligt perspektiv

Bygger på samverkan med instanser utanför
sjukvården

Ska ha förhållningssätt som stärker individens egna
resurser

Mål ska sättas utifrån egenupplevd hälsa och
välbefinnande – inte enbart utifrån biologiska och
medicinska termer
Landstinget Sörmland
Hälsopromotion

den process som gör det möjligt för människor
att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa
och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”
WHO 1986

Jämför Empowerment, som står för egenmakt,
makttagande, och delaktighet. Att varje person kan
definiera sina egna problem och utveckla strategier
för att lösa dem.
När har du mött sjukvård som
stämmer med detta?
Vad var det som gjorde att du fick den
upplevelsen?
Hälsa är:

”Med hälsa avses här ett adekvat förhållande mellan
individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det
möjligt för individen att eftersträva och uppnå de mål som han
uppställt, att förverkliga sina intentioner.„

Hälsa sett på detta sätt är individrelaterad men också
kulturrelaterad om än i andra hand.

Det rör sig således om en hälsodefinition som är flexibel och
beroende av vilka mål, intentioner och kapacitet som den
enskilde individen har under livets växlingar.

Vad som betraktas som hälsa kommer således att variera
från individ till individ och växla med olika världs- och
livsåskådningar.
Sarvimäki
Vad ger kroppslig hälsa?
Fortsättning följer…..