HYGIENFORUM HYGIENFORUM - Riksföreningen för operationssjukvård

Comments

Transcription

HYGIENFORUM HYGIENFORUM - Riksföreningen för operationssjukvård
Et t st o r t t a ck t ill vå ra ko ng re sspo nso re r ! L ä s me r o m o s s p å w w w. rf o p. s e
HYGIENFORUM
Riksföreningen för operationssjukvård inbjuder till Hygienforum i
Stockholm 21 – 22 maj 2015.
B
Returadress: AnneMarie Nilsson
Uddevallav. 9B, 857 33 Sundsvall
Porto betalt
Boende
Torsdag och fredag den 21 - 22 maj, 2015 på Sheraton
Hotel Stockholm.
Deltagare bokar själv sitt boende.
Inbjudan
HYGIENFORUM
GULDKONGRESSPONSORER
Forumet är öppet för alla med intresse för vårdrelaterade hygienfrågor.
Tid och Plats
Sverige
21 – 22 maj, 2015
Sheraton Hotel, Stockholm
Frågor
Registrering
Torsdag den 21 maj kl. 08.30 – 10.00
Angående anmälning och betalning kontakta:
[email protected]
Anmälan
Kongressen anordnas i enlighet med den överenskommelse om
Anmälan görs på Riksföreningen för operationssjukvårds
hemsida www.rfop.se/hygienforum. Sista anmälningsdag
är den 24 april 2015. Bekräftelse om deltagande skickas
via e-post.
samverkansregler som är upprättad mellan Sveriges kommuner
och landsting, Läkemedelsindustrinföreningens Service AB,
Swedish Medtech och Swedish Labtech
Anmälan är bindande. Platsen kan vid behov, efter
överenskommelse, överlåtas åt annan person.
Deltagaravgift två dagar
4 175 kr
Deltagaravgift en dag
2 875 kr
SILVERKONGRESSPONSORER
Avgiften inkluderar lunch, kaffe och mingel. Alla priser
är exklusive moms. Deltagaravgiften faktureras i direkt
anslutning till Din anmälan.
Riksföreningen för
operationssjukvård
Layout: MittKompetens AB, Härnösand Tryckeri: Hemströms tryckeri, Härnösand
Program
Torsdag 21 maj 2015
Fredag 22 maj 2015
TidFöreläsning
08.30
Registrering och kaffe
TidFöreläsning
08.00Registrering
09.00Utställning
08.30
10.00
Antibiotikaresistens kampen mot det ansiktslösa hotet
Johan Struwe
10.40
Calicivirus går det att förhindra utbrott?
Inga Zetterqvist
11.20
ECMO - ExtraCorporeal Membran
Oxygenering- att syresätta blodet
med en modifierad hjärtlungmaskin.
Maria Eriksson
Vårdrelaterade infektioner
- framgångsfaktorer som förebygger
Marie Källman
JOHAN STRUWE
MARIE KÄLLMAN
Sakkunnig läkare Folkhälsomyndigheten
Projektledare, avd för vård och omsorg, SKL
Antibiotikaresistens - kampen mot det ansiktslösa hotet
Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger
Alexander Fleming påpekade redan vid nobelprisutdelningen 1945 att bakterierna kunde bli resistenta mot penicillin. Numera vet vi att antibiotikaresistens är en naturlig företeelse som funnits i flera miljoner år, men vars utveckling skyndas på av ymnig antibiotikaanvändning inom
human–och veterinärmedicin samt inom födoämnesproduktion. Det är ett globalt problem som kräver globala lösningar.
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i
hälso- och sjukvården. Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Nu har 16 landsting och
regioner tillsammans med SKL genomfört en studie i syfte att identifiera de faktorer som hänger samman med en lägre förekomst av
vårdrelaterade infektioner.
INGA ZETTERQVIST
Hygiensjuksköterska, Folkhälsomyndigheten
Calicivirus - går det att förhindra utbrott?
09.15
Smittar alltid TB?
10.00Utställning
11.00
Multiresistenta bakterier – utbredning och konsekvenser för operationssjukvård
Birgitta Lytsy
11.45Lunch
12.15Utställning
Calicivirus, även kallad vinterkräksjukan, är den vanligaste orsaken till mag-och tarm infektioner i vår del av världen och orsakar varje år stora
problem inom vård- och omsorg. Utbrott orsakade av calici inom vården kostar pengar och nedsatta personer som insjuknar kan ha en ökad risk
att dö i sin infektion. Det finns därför all anledning att förhindra en smittspridning.
MARIA ERIKSSON
BIRGITTA LYTSY
Överläkare vårdhygien, Med dr Akademiska sjukhuset, Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Multiresistenta bakterier – utbredning och konsekvenser för operationssjukvård
Bakterier blir mer och mer resistenta. Utvecklingen går snabbt. Infektioner blir alltmer svårbehandlade.
Inom några år riskerar vi att stå utan behandlingsalternativ för postoperativa infektioner.
Antibiotikaprofylaxen är hotad. Vad görs åt situationen på kort och lång sikt?
Intensivvårdssjuksköterska, ECMO Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Staffan Landin
ECMO - ExtraCorporeal Membran Oxygenering- att syresätta blodet med en modifierad hjärtlungmaskin.
Global utveckling med fokus på mänsklig utveckling
På ECMO-centrum KS har det under perioden 1996-2014 utförts >750 ECMO-transporter med helikopter, ambulans, ambulans-Herkules
eller Jetflyg. Vid dessa transporter deltar anestesiolog, kirurg, operationssjuksköterska och ECMO-sjuksköterska. Transporter under pågående
ECMO-behandling är en komplicerad procedur och utförs endast av ett fåtal centra i världen, endast patienter som är så sjuka att de ej är
transportabla med konventionell intensivvårdsbehandling kommer i fråga för detta.
Förhoppningen med föreläsningarna är att deltagarna ska få upp ögonen på något de inte trodde, ville tro, eller bara inte ens kände till.
Utvecklingsområdet är fullt av spännande fakta som helt enkelt bara passerar vår del av världen utan anmärkning.
Hur ser egentligen utvecklingen ut på global nivå, går det åt rätt eller fel håll? Det är viktigt att vår bild av världen stämmer någorlunda
överens med sanningen.
12.00Lunch
12.30Utställning
13.30
Urinblåsan - viktigare än du tror!
Konsekvenser av kateterinläggning
och överfylld urinblåsa.
Eva Joelson Alm
14.10
No Touch & Wash your hands!
Ebolasmittan i Liberia
Gunnar Hagström
14.50
Utställning och kaffe
15.30
Vilka krav ska vi ställa
på operationstextilier?
Ulrika Ransjö
16.30Utställning
17.00
Mingel
18.30
Slut dag 1
13.00
Hygienforum -en paneldialog
om aktuella hygienfrågor
Annette Erichsen Andersson
Lena Nilsson
Birgitta Lytsy
14.30
Kort paus
14.45
Global utveckling med fokus på
mänsklig utveckling
Staffan Landin
15.45Slut
EVA JOELSON ALM
ANNETTE ERICHSEN ANDERSSON
Intensivvårdssjuksköterska, Med.dr. Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
RN, PhD, inst. Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Vårdalinstitutet, Lund
Urinblåsan - viktigare än du tror! Konsekvenser av kateterinläggning och överfylld urinblåsa.
LENA NILSSON
En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI). KAD orsakar ca 80 % av dem och uppskattningsvis
var 1000:e kateterinläggning leder till dödsfall. Hur ska vi handskas med detta? Och vilka konsekvenser får det för en patient som får blåsan
blir övertänjd för att vi inte sätter KAD eller tappar?
Hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Region Kronoberg
GUNNAR HAGSTRÖM
BIRGITTA LYTSY
Överläkare vårdhygien Med dr Akademiska sjukhuset, Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Hygienforum -en paneldialog om aktuella hygienfrågor
Sjuksköterska för Läkare Utan Gränser
No Touch & Wash your hands! Ebolasmittan i Liberia
Kampen mot Ebola är en enorm utmaning och den är inte över förrän den sista patienten tillfrisknat. En av utmaningarna är att själv hålla sig
frisk och ge vård till svårt sjuka patienter under de extrema förhållanden som råder på ett Ebolacenter. Skulle patienten ha någon chans att
överleva gällde det att dricka och äta. Döden var så närvarande.
ULRIKA RANSJÖ
Docent och seniorkonsult i vårdhygien
Vilka krav ska vi ställa på operationstextilier?
Standarden SS-EN 13795-1 gowns and drapes och SS-EN 13795-2 clean air suit
De material som används i operationsrummet har betydelse för hur patienten skyddas från postoperativa infektioner, och för hur steriliteten
i operationsområdet bevaras. När antibiotikaprofylaxen inte fungerar blir renheten i rummet desto viktigare för att hålla infektionsfrekvensen
nere. För att uppnå hög renhet måste materialen ha viss kvalitet, och standarder är till för att garantera detta.
www.rfop.se

Similar documents