FÖRENKLINGSVERKTYG

Comments

Transcription

FÖRENKLINGSVERKTYG
FÖRENKLINGSVERKTYG
Tidsåtgång: ca 60 minuter
ÖVNING: TA TEMPEN PÅ TEAMET
Användning
Gör så här:
Det finns en rad olika förutsättningar som krävs
för att ett team ska fungera framgångsrikt. Även
i väl fungerande grupper finns det områden som
kan bli bättre. Denna enkla men kraftfulla teamutvärdering är framtagen av Annika R Malmberg på
TeamDesign – en av Sveriges främsta teamexperter, tänkt att fungera som ett verktyg för att ”ta
tempen” på ert arbete.
Låt var och en i teamet enskilt
värdera de 12 påståendena
nedan efter hur väl de överrensstämmer med ert team
där 1 = Dåligt, 2 = Borde förbättras, 3 = OK, 4 = Bra och
5 = Mycket bra.
Frågor
1. Vi har tillsammans klargjort vårt syfte och mål
2. Vi arbetar kreativt, vi förnyar ständigt vårt arbete och våra arbetsmetoder
3. Vi är resultatinriktade, dvs. vi målplanerar och mäter/utvärderar för bästa
prestation
4. Vi har klargjorda roller och ansvar
5. Vi har regelbundna och välorganiserade möten
6. Vi tar väl tillvara på individuella styrkor
7. Vi stödjer teamledaren och varandra
8. Vi utvecklar en teamanda, dvs. vi arbetar aktivt med vår identitet som grupp
9. Vi löser meningsskiljaktigheter, direkt
10. Vi kommunicerar öppet, vi pratar med varandra, inte om varandra
11. Vi lyssnar på allas åsikter innan vi fattar beslut, därefter står vi enade utåt
12. Vi utvärderar kontinuerligt vår förmåga att arbeta som ett team
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Resultat, reflektion och diskussion
• Vilka är era starka områden – som ni kan befästa och utveckla vidare?
• Vilka är era områden som behöver utveckling och förbättring? Vilka konkreta idéer har
ni för att skapa en positiv förändring för vart och ett av dessa områden?
Källa: Annika R Malmberg, TeamDesign
Förenklingsverktyg.indd 7
11/30/2012 3:42:07 PM

Similar documents