729G12 hemtenta 2015 sv

Comments

Transcription

729G12 hemtenta 2015 sv
Distribuerad och situerad kognition (729g12)
Examination Hösten 2015 Del 1
Denna tentamen genomförs som hemtentamen.
Examinationen är i normalfallet enbart skriftlig.
Hemtentamen skall följa nedanstående instruktioner.
Samtliga frågor skall besvaras individuellt!
Påbörja en ny sida för varje ny fråga.
Varje fråga ska besvaras på max ca en sida. Skriv med 12 pt. med ”Times New Roman” eller
liknande. Om du inte svarar på en viss fråga, hoppa inte över denna sida utan skriv ”besvaras ej”.
Tentamen omfattar totalt 35 poäng. För Godkänt krävs minst 21 poäng och för Väl Godkänt
krävs minst 28 poäng.
Svar kan antingen skrivas på engelska eller på svenska.
Skriv ditt namn och Student-ID på varje sida, antingen i sidhuvudet eller i sidfoten.
Döp filen till <dittstudentID>distsitcog2015. (Till exempel lisko123distsitcog2015). Filen ska
vara i .doc-format eller .docx-format då detta underlättar återkopplingsarbetet.
Skicka filen till [email protected] senast den 9 oktober 2015 klockan 23:59.
(För mer information kring Urkund se www.urkund.se/se/om-urkund)
Skriv ingenting i ditt e-mail. Eftersom detta inte kommer att läsas.
Filen ska skickas in från ditt student-epost-konto.
Lycka till!
Corinna, Kenny, Mattias and Nils
1. Vad menar Charles Goodwin med professional vision och vilka aspekter av detta
professionella seende framhäver han? Relatera hans syn på detta till något annat
teoretiskt synsätt du har mött i kurslitteraturen och diskutera likheter och skillnader
mellan dessa. Anser du att professional vision är ett användbart begrepp? Motivera ditt
svar. 5p.
2. Beskriv hur Aktivitetsteorin ser på begreppet aktivitet, och beskriv den
hierarkiska modell som denna syn inbegriper. Aktivitetsteori presenterar ett
alternativ till medfödda mentala förmågor. Redogör för detta alternativ och
illustrera detta alternativ med ett konkret exempel. 5p.
3. Redogör för Normans syn på kognitiva artefakter. Garbis kritiserar Normans syn
på dessa. Vilka är de viktigaste punkterna i denna kritik och vilket eller vilka
teoretiska perspektiv anser du att Garbis utgår ifrån i sin kritik? Motivera ditt svar.
5p.
4. Redogör för grundtankarna i Kirsh syn på hur vi använder oss av omgivningen
för att stödja kognitiva processer, och ge minst ett konkret exempel på detta. Kirsh
kritiserar hur man sett på expertkunskap inom traditionell AI. Redogör för de
viktigaste punkterna i hans kritik. Anser du att kritiken är korrekt? Motivera ditt
svar! 5p.
5. Beskriv några av de olika synsätt som finns för ett kroppsbaserat perspektiv av
kognition, och hur dessa kan kontrasteras mot en mer traditionell beräkningsmässig
syn på kognition. I sin artikel jämför Anderson kroppsbaserad kognition med
situerad kognition där han föreslår några likheter mellan dessa perspektiv. Beskriv
ur vilket avseende han anser att kroppsbaserad kognition skiljer sig från situerad
kognition. Ge också ett teoretiskt eller praktiskt exempel på hur denna aspekt kan
få konsekvenser för förståelsen av kognition. 5p.
6. Redogör för Clark & Chalmers Extended Mind-hypotes. Extended Mind har vissa
likheter med Hutchins syn på distribuerad kognition. Redogör för i vilka avseenden
dessa båda synsätt överensstämmer, men också ur vilka avseenden du anser att de
skiljer sig. Motivera ditt svar. 5p.
7. Som beskrivs i Garbis, har det riktats kritik mot Hutchins distribuerade ansats till
kognition. Redogör för denna kritik och Garbis svar på kritiken. Vilket annat
teoretiskt perspektiv på kursen är kritiken influerad av? Anser du att detta
perspektiv och distribuerad kognition är komplementära eller står i motsats till
varandra? Motivera ditt svar. 5p.