MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del II, 150808

Comments

Transcription

MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del II, 150808
Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del II, provkod 0901, för studenter registrerade V15. Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015‐08‐08 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 109 p Mikrobiologi, fråga 1‐8, 10 p Infektionssjukdomar, fråga 9‐11, 21 p Endokrina sjukdomar, fråga 12‐14, 8 p Hjärt‐ och kärlsjukdomar, fråga 15‐17, 22p. Neurologiska sjukdomar,fråga 18‐21, 15p. Mag‐ och tarmsjukdomar, fråga 22‐26, 14p. Akut buk och skallskador, fråga 27‐31, 12p. Reumatiska sjukdomar, fråga 32‐34, 7p. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen OBS! Frågorna besvaras på skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje papper. Skriv endast på ena sidan av pappret. Lägg i ett grönt omslag per frågeområde. Istället för lärarens namn på gröna omslaget anges frågenummer, ex fråga 1‐8. Fråga 12‐34 läggs i ett grönt omslag. Totalt ska du använda 3 gröna omslag. Frågeformuläret får behållas av studenten. Lycka till! 1. Beskriv kinoloners, ex ciprofloxacins, verkningsmekansim. 1p 2. Det finns olika antivirala medel, beskriv hur så kallade neuraminidashämmare verkar? 1p 3. Vad orsakar Rotavirus för sjukdom? 1p 4. Beskriv smittvägen för Salmonella. Vilka symtom fås, och varför? 2p 5. Beskriv symtomen vid övre urinvägsinfektion/pyelonefrit. 2p 1p 6. Vad orsakar respiratoriskt syncytievirus (RSV) för sjukdom? 7. Vilka komplikation kan fås efter en infektion orsakad av betahemolytisk grupp A streptokock (GAS)? 1p 8. Hur smittar vattkoppsvirus (Varicella zoster)? 1p 9. Flera olika virus smittar via blod. Några av dem orsakar leverinflammation. a) Namnge de två olika virus som smittar via blod och orsakar leverinflammation. 2p b) Beskriv uppbyggnaden av dessa två olika virus. 2p c) Beskriv hur dessa virus förökar sig. Ange en viktig skillnad i förökningen mellan dessa 4p två virus d) Hos en del individer blir infektionen kronisk och leder ibland till en allvarlig följdsjukdom. Vilken? 1p 10. Emma, 6 år har under en tid klagat över huvudvärk. En morgon är halva ansiktet förlamat och föräldrarna åker med henne till sjukhuset. Där frågar man om Emma haft något fästingbett och/eller om föräldrarna sett någon kraftig rodnad med central uppklarning någonstans på Emmas hud. Man gör en lumbalpunktion och tar ett blodprov och båda proverna skickas för analys av specifika antikroppar mot en viss mikroorganism. Efter behandling med antibiotika tillfrisknar Emma. a) Vilken mikroorganism misstänker du i första hand vara orsak till hennes symptom (fullständigt namn på latin)? 1,5p b) Vad kallas den typiska rodnaden som man frågar om på sjukhuset? 1p c) Beskriv mikroorganismens uppbyggnad. 2p 11. En 66‐årig man kommer till sjukhusets akutmottagning därför att han hastigt blivit sjuk under natten. Han har kräkts flera gånger, har diarré och variga upphostningar. På akuten konstaterar man att han har en temp på 40,2°C. Lab prover visar följande resultat: CRP (snabbsänka): 168 (ref värde <4 mg/L), kreatinin: 237 (ref värde män: 60 ‐ 105 µmol/L), Hb: 138 (ref värde män: 134 ‐ 170 g/L), trombocyter: 190 x 109/L (ref värde: Män: 145 – 350 x 109/L). Lungröntgen visar infiltrat på höger lunga. Man utför dessutom blododling som skickas till mikrobiologiskt lab. Den visar förekomst av grampositiva diplokocker. Han läggs in på sjukhuset och på kvällen blir han förvirrad och slö, blodtrycket sjunker och lab prover visar att också Hb och tromocyter sjunkit. Trots antibiotikabehandling och respiratorvård avlider han följande morgon. a) Vilken typ av invasiv infektion har mannen drabbats av? 1p b) Ange tre typiska symptom på denna typ av infektion (inte några av de som anges i fallbeskrivningen) 3p c) Vilken bakterie misstänker du i första hand vara orsak till hans symptom (fullständigt namn, på svenska och latin)? 1,5p d) Ange den här bakteriens viktigaste virulensfaktor. Beskriv vad som gör att denna faktor har så stor betydelse virulensen. 2p 12. Två allvarliga komplikationer till en endokrin sjukdom är Tyreotoxisk kris och Myxödemkoma. A) Vilka endokrin körtel ger upphov till dessa komplikationer ? 1p B) Vilka är symtomen vid en tyreotoxiskkris (minst fyra ) och vilken sjukdom är upphovet till denna komplikation? 3p 13. Vilka är diabetessjukdomens senkomplikationer(minst fyra) ? 14. Ge exempel på två undersökningar som är viktiga för att förebygga dessa sen‐ komplikationer. 2p 2p 15. Hjärtinfarktsfrågor: A) På vilket sätt skiljer sig ett EKG utseendemässigt beroende på om en patient har Utvecklat en STEMI eller en NSTEMI ? 1p 2p B) På vilket sätt skiljer sig orsaken mellan en STEMI och en NSTEMI ? C) Vad menas med en PCI och vad står förkortningen för ? 1p D) Varför ges ASA och ADP‐receptor antagonister till en patient som haft en hjärtinfarkt ? 2p 16. Dessa två EKG exempel visar på arytmier som kan uppstå i samband med hjärtsjukdom, A) Vilken arytmi är ex. A och vilken är exempel B ? 2p B) Hur yttrar sig dessa arytmier kliniskt ? 2p C) Hur behandlas dessa arytmier ? 2p A: B: 17. Vid hjärtsvikt brukar följande undersökningar göras, auskultation av lungorna, röntgen cor/pulm, analys av BNP samt hjärteko. A) Redogör för varför dessa undersökningar görs och vilka viktiga fynd/symtom du kan göra med dessa hos en patient med hjärtsvikt för att kunna ställa diagnosen hjärtsvikt. 4p B) Hur behandlas hjärtsvikt farmakologiskt, ange tre preparatgrupper och deras verkningsmekanismer. 3p C) På vilket sätt kan dessa preparat lindra symtomen vid hjärtsvikt ? 3p 18. En ung kvinna med diagnosen epilepsi kom in till sjukhuset på grund av en attack med kraftiga ryckningar i höger arm. Hon var är vid fullt medvetande under attacken. a. Utifrån kvinnans symtom kan den epileptiska härden härledas. I vilken hjärnhalva och i vilket område av denna kan man anta att härden finns? 2 p b. Vilken undersökning kan säkerställa förekomsten av epileptisk aktivitet? Motivera ditt svar. 2 p c. Vilken anfallstyp har kvinnan drabbats av? 1 p d. Patienten är sedan tidigare insatt på ett läkemedel som blockerar spänningsberoende natriumkanaler. Förklara varför detta läkemedel har effekt vid epilepsi. 2 p 19. En 60‐årig kvinna har diagnosen Parkinsons sjukdom sedan fem år. Senaste månaderna förekommer episoder med stelhet omväxlande med överrörelser utan säkert samband med intag av L‐dopa preparat, som är enda medicineringen med intag 3 ggr/dag. a. Vilken är L‐dopas verkningsmekanism? 1 p b. Vad kallas episoderna med stelhet omväxlande med överrörelser? 1 p 20. Bortfallssymtom vid stroke eller slaganfall varierar. Symtomen beror på vilket kärlområde som drabbats. Vid skada på a cerebri media kan symtom som hemipares och känselbortfall ses i kontralaterala, motsatta kroppshalvan. Somliga drabbas av afasi. a. Förklara patofysiologiskt hur symtomen uppstår i kontralaterala (motsatta) sidan? 2 p b. Vad är afasi och varför drabbas bara vissa? 1p 21.Multipel Skleros eller MS är en kronisk sjukdom som drabbar främst unga och medelålders personer, olika hårt och på olika sätt. I Sverige är frekvensen cirka 1 per 1000 invånare. Vissa kan leva utan symptom och med hög livskvalitet under långa tider, medan andra behöver mer hjälp i sitt dagliga liv. Redogör kortfattat för patogenesen, uppkomsten och utvecklingen av MS. 3 p 22. Vilka av följande symtom kan tyda på leversjukdom? Ringa in de alternativ du anser är rätt. (2p) A: Ascites, vätska i bukhålan B: Ikterus, gulsot C: Trötthet D: Förvirring/medvetandepåverkan 23. . Lisa som är en tidigare ganska frisk dam på 80 vårar har sedan några veckor fått väldigt besvärlig halsbränna och ont högt upp i magen efter måltid. Vilken/vilka av nedanstående tillstånd är troliga diagnosalternativ? Ringa in det/de alternativ som du anser är rätt. 2p A: Celiaki, glutenintolerans B: Esofagit, inflammation i matstrupen C: Magsår, antingen i magsäck eller tolvfingertarm D: Kronisk autoimmun gastrit E: Crohn’s sjukdom Vilken undersökning behövs för att ställa rätt diagnos? (1p) 24. Vilken/vilka mediciner av de föreslagna verkar genom att minska saltsyraproduktionen i magsäcken? 2p A: Kalciumkarbonat (Novalucol) B: Alginsyra (Gaviscon) C: H2‐blockerare (t ex Ranitidin) D: Protonpumpshämmare (t ex Omeprazol) 25. Ange nedan om sant eller falskt. 5p A: Malabsorption är ett vanligt problem vid Crohn’s sjukdom. B: Hepatit B smittar via förorenat vatten/föda. C: Autoimmun hepatit är smittsamt. D: Vid koloskopi kan även en del av tunntarmen (terminala ileum) undersökas. E: Blodbrist (anemi) är vanligt både vid ulcerös kolit och Crohn’s sjukdom. 26. Erik, 18 år har just börjat plugga på universitetet. Nu söker han på vårdcentralen då han sedan några veckor tillbaka besväras av diarréer som först var litet slemtillblandade, men som de sista veckorna blivit alltmer blodtillblandade och avföringsfrekvensen har successivt ökat under de veckor som han haft besvär. Feber har han inte, och inte heller särskilt ont i magen. Situationen är dock besvärlig för han måste gå flera gånger på toa varje natt, han sover dåligt, och han har mycket brått till toa när han får känner sig bajsnödig, måste springa direkt om det inte ska hända en olycka. 1p Vilket prov ska tas på vårdcentralen för att undersöka vidare? 1p 1p Vilken/vilka av nedanstående diagnoser är mest trolig/a? A: Salmonellainfektion i tarmen B: IBS (kolon irritabile) C: Ulcerös kolit D: Crohn’s sjukdom Vilken undersökning behöver göras för att ställa säker diagnos? 27. Nämn två tillstånd som kräver omedelbar kirurgi? 2p 3p 3p 3p 1p 28. Nämn tre vanliga orsaker till generell peritonit? 29. Ange tre symtom som kan tala för njursten. 30. Ange tre symtom som kan tala för ett rupturerat aortaaneurysm. 31. Vad är Glasgow Coma Scale? 32. För att sätta igång en autoimmunsjukdom räcker det inte alltid med att man har en genetisk benägenhet att få sjukdomen, det behövs något som triggar igång den, någon yttre faktor. Ge exempel på en sådan ”triggerfaktor” för ledgångsreumatism och en för SLE? 2p 33. Vid SLE kan man få en njurkärlsinflammation. Inledningsvis behöver inte patienten ha några symptom utan skadan upptäcks ofta vid en enkel laboratorieundersökning. Vilken och vad kan ses? 2p 34. Det är vanligt med osteoporos, benskörhet i norden. a. Beskriv en person som har en ökad risk att utveckla osteoporos, (minst 4 typiska riskfaktorer). 2p b. Vilket läkemedel, (som är effektivt mot inflammation), ger osteoporos vid långvarig behandling? 1p