Preliminärt SCHEMA T4 A-kurs Vet met distans oktober - Ping-Pong

Comments

Transcription

Preliminärt SCHEMA T4 A-kurs Vet met distans oktober - Ping-Pong
Vetenskaplig teori och metod, 1SJ007
Termin 4
4,5 hp HT 2015
Distans, A-grupp
Kursansvarig: Maria Wiklander [email protected]
Lärare & handledare: Rebecca Popenoe, Mats Christiansen, Kay Sundberg, Maria Wiklander
Vecka 44
Datum
Uppgift
Aktivitet och lärare
CAMPUS, Lokal H3
Måndag
26
oktober
Tillsamm
ans med
campus
Tisdag
27
oktober
Läs kursplan och studiehandledningen
före campusträffen
9-10
10-11
11-12
Läs/börja läsa: Ejlertsson s.13-107
Lunch
13-14
(ej obligatorisk närvaro men kan vara 14-15
mycket givande att delta)
Information om kursen på Adobe
-obligatoriskt-
Introduktion
Deskriptiv statistik
Analytisk statistik & psykometri
RP
RP
KS
Forskarens etik
MC
Kvalitativ forskning & frågestund RP
ADOBE
9-10 Information om kursupplägg och
gruppindelningen ………………………...MW
Grupparbete
GRUPPARBETE



Formulera en forskningsfråga/ ett syfte
Ta fram artiklar till en bakgrund till er
studie.
Börja skissa på en intervjuguide eller
enkät.
Lägg upp ett dokument från er grupp på
pingpong senast kl. 16!
Onsdag
28
oktober
Individuellt arbete:
Förbered synpunkter på de andra
dokumenten till HL-seminariet:
 Är syftet tydligt, begränsat?
 Är bakgrunden relevant?
 Är frågorna bra?
ADOBE
13-15 Handledning ………………………MW
Handledningseminarium 1
-obligatoriskt-
1
Torsdag
29
oktober
Fredag
30
oktober
Datainsamling
Påbörja rapportskrivandet
GRUPPARBETE
Datainsamling
Rapportskrivande
GRUPPARBETE
Vecka 45
Datum
Måndag
2 november
Tisdag
3 november
Onsdag
4 november
Torsdag
5 november
Fredag
6 november
Uppgift
Aktivitet och lärare
Skriv färdigt bakgrund och metod.
Påbörja analys av resultat.
Skriv färdigt bakgrund och metod.
Påbörja analys av resultat.
Individuellt arbete:
Förbered synpunkter på de andra
dokumenten till HL-seminariet:
 Är resultaten tydlig
analyserad och beskriven?
 Är metoden tydligt och
korrekt beskriven?
 Bakgrund, Syfte,
Diskussion?
GRUPPARBETE
GRUPPARBETE
Lägg upp ett dokument från er grupp på
pingpong senast kl. 15!
ADOBE
10-12 Handledning MW
Handledningseminarium 2
-obligatorisktSkriv färdigt rapporten
Skriv färdigt rapporten
GRUPPARBETE
Datum
Uppgift
Aktivitet och lärare
Söndag
8 november
Måndag
9 november
Inlämning av rapporten i pingpong
före 23:59
GRUPPARBETE
Tisdag 10
november
Examinationsseminarium
(Examination 1: presentation av
rapporten)
-obligatorisktSkriv Examination 2, en individuell
granskning av ett tilldelat arbete
Vecka 46
Onsdag
11
november
Torsdag
12
november
GRUPPARBETE
Förberedelse av presentationen
ADOBE
10-12 Examination MW
INDIVIDUELLT ARBETE
Skriv Examination 2
INDIVIDUELLT ARBETE
2
Fredag
13
november
Söndag
15
november
Skriv Examination 2
INDIVIDUELLT ARBETE
Inlämning av Examination 2
Pingpong 23:59
(Betygen synliga i pingpong 30 november)
Litteratur
(tidigare upplagor av böckerna går också bra)
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel; (2011) Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet 3 uppl [rev.] Lund: Studentlitteratur.
Ejlertsson, Göran (2012) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och
sjukvård. Lund: Studentlitteratur, 2008
Polit, Denise F & Beck, Cheryl Tatano (2010) Essentials of nursing research: appraising evidence for
nursing practice. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Annan relevant litteratur
Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G., Williams, Joseph M. (2004) Forskning och skrivande: konsten
att skriva enkelt och effektivt. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, Christina & Yvonne Wengström (2013) Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering,
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, Febe (red) (2012) Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund:
Studentlitteratur.
Henricsson, Maria, (red) (2012) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom
omvårdad. Lund: Studentlitteratur.
Trost J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.
3

Similar documents