SITHS - Rutin för intygsgivning vid kortutgivning

Comments

Transcription

SITHS - Rutin för intygsgivning vid kortutgivning
Rutin för intygsgivning vid
utgivning av SITHS-kort
Rutin för intygsgivning vid utgivning av SITHS-kort
(Projectplace_52156)
SITHS Policy Authority
Beslutad
2015-03-25
Revisionshistorik
Version
Författare
Kommentar
1.0
Tjänsteansvarig SITHS
Fastställd 2011-11-16
2.0
SITHS Policy Authority
Uppdaterad och överförd till aktuell Inera layout
Bakgrund
SITHS-kort kan utfärdas endast sedan den blivande kortinnehavaren på tillförlitligt sätt styrkt
sin identitet. Saknas fullgod identitetshandling krävs skriftligt intyg samt trovärdig intygsgivare
som är personligen närvarande vid beställningen. Intygsgivare ska informeras om att ett osant
intygande är ett brott, som kan leda till straff och skadestånd. Intygsgivning får inte användas
om beställaren innehar fullgod identitetshandling.
Förutsättningar




Aktuell person ska finnas i HSA
Intygsgivaren får inte vara
o Handläggare,
o Registeransvarig eller
o Säkerhetsansvarig för SITHS-kort
Intygsgivaren bör vara den som anställt eller är överordnad aktuell person
En intygsblankett ska vara ifylld
Beställning
Kortmottagaren och intygsgivaren ska närvara när beställningen görs. Intygsgivaren ska ha med
sig giltig id-handling.





Genomför ID-kontroll som vanligt, men nu på intygsgivaren.
Kontrollera att intygsblanketten är rätt ifylld och att uppgifterna är korrekta.
Ange i SCS intygsgivarens personnummer i fältet ”Intyg/ nr”.
Arkivera ”tillfälligt” intyget om styrkt identitet till dess att SITHS-kortet har lämnats ut.
Ge kortmottagaren ett kvitto på intygsgivning och informera om att detta kvitto ska
medtagas när kortmottagaren ska hämta kortet.
Utlämning av kort/certifikat




Inera AB
Ta fram intygsblankett enligt kortmottagarens kvitto och kontrollera riktigheten.
Kontrollera att personnummer och namn på det nya SITHS-kortet stämmer med
uppgifterna på intyget om styrkt identitet.
Ange ”Intygsgivare” som identifieringssätt.
Fyll i intygsgivarens personnummer i systemet.
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 1/2