Broschyr om samarbetssamtal och avtal

Comments

Transcription

Broschyr om samarbetssamtal och avtal
SAMARBETSSAMTAL
OCH AVTAL
Kontakt
För tidsbeställning och utförligare information
kontakta familjerätten SO-regionen via
Stenungsunds kommuns växel 0303-73 00 00.
Individ- och familjeomsorg
Postadress
Stenungsunds kommun
Familjerätten SO-regionen
444 82 Stenungsund
Besöksadress
Kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund
Individ- och familjeomsorg
Stenungsunds kommun
Tel. 0303-73 00 00
www.stenungsund.se/ifo
Att skiljas är svårt
Avtal
Överenskommelse
Barn har rätt till båda sina föräldrar. Föräldrar
Samarbetssamtal kan leda till att föräldrarna
I stället för avtal kan samarbetssamtal leda till att
ska kunna fungera som föräldrar till gemen-
skriver avtal om vårdnad, boende eller
föräldrarna gör en överenskommelse. Den ska
samma barn trots att de själva inte längre lever
umgänge. Avtal blir bindande (som en dom från
inte godkännas av socialnämnden. Man kan
tillsammans. Det är därför viktigt att föräldrar
domstolen) och kan verkställas om
heller inte gå till domstol med den och kräva att
försöker samarbeta och finna de lösningar som
•
det är till barnets bästa
•
socialnämnden godkänner det föräldrar-
är bäst för barnen. Problem kan uppstå direkt vid
separationen eller dyka upp långt senare.
na kommit överens om
Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrarna
att gemensamt hitta former för hur man vill lösa
•
det är skriftligt, undertecknat av båda för-
barnens boende, umgänge eller vårdnad och att
äldrarna och utformat så att det går att
tillsammans finna ett sätt att samarbeta i dessa
verkställa.
frågor. Samtalen kan innebära att eventuella
tvister kan lösas utanför domstol.
Samarbetssamtal fokuserar på föräldraskapet inte på att förmå föräldrar att fortsätta leva
tillsammans.
Samarbetssamtal kan föräldrar söka själva, men
domstol kan också ge oss i uppdrag att anordna
samarbetssamtal.
Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria.
De skyddas av den sekretess som råder inom
socialtjänsten och dokumenteras inte.
motparten fullföljer den.
Överenskommelse kan vara muntlig eller
skriftlig.
Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner
sin överenskommelse för att ha som stöd för
minnet.