Årsstämma BRF Ingemarshov 2015-06

Comments

Transcription

Årsstämma BRF Ingemarshov 2015-06
Brf lngemarshov
Protokoll till föreningsstämma 20Ls
Daturn:
11juni 2015
Tid:
kl 1-8:00
Plats:
Frejgatan 31. Svenska kyrkans lokal för Johannes församling.
Dagordning:
1,.
Stämmans öppnande
2.
3.
Dagordningengodkändes
Val av stämmoordförande
4.
Stämman öppnades
Godkännande av dagordning
Stämman valde Katarina Miglis
Stämmoordförandes val av protokollförare
-
5.
Ordföranden valde Carl Philip Bouvin Sigfridsson
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6.
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst (två veckor innan stämma).
7.
Röstlängden fastställdes, antal röstberättigade medlemmar: 20 st
Styrelsens genomgång av årsredovisning
9.
Stämman anser att att stämman blivit utlyst enligt stadgeenlig ordning
Fastställande av röstlängd
8.
Stämman valde Lasse Edlund & Louise Sjögren
Ove Lundvall presenterade årsredovisningen
Styrelsens föredragning av revisorns berättelse
-
Ove Lundvall presenterade revisorns berättelse
l"O. Beslut och fastställande av balans- och resultaträkning.
-
Stämman fastställde balans- och resultaträkningen
l-1. Beslut om resultatdisposition
- Stämman beslutargodkänna resultatdispositionen
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet
13. Genomgång av budget för 2015
- Ove Lundvall presenterade budgeten för 2OI5
14. Arvoden åt styrelseledamöter och revisor för kommande verksamh elsär 201,4/201,5
- Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till 3 basbelopp, samma som under
föregående verksa
m hetså
r
Brf lngemarshov i Stockholm
Föreningsadress: lngemarsgatan 38, 113 54 STOCKHOLM
Orga nisations nr :
7
69602-604t
Brf lngemarshov
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
-
1,6.
Stämman valde:
Ordförande:
Katarina Miglis
Kassör:
Ove Lundvall
Sekreterare:
Jonas Axelsson
Val av revisor och suppleanter
-
Stämman valde:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Firouz Askar
Mikael Nauska
Eric Larsson
Margareta Kleberg
L7. Val av valberedning
-
Stämman valde Lasse Edlund tillvalberedning
18. Genomgång av, av föreningsmedlem,
1_9.
föranmält ärende.
lnga motioner
Stämmans avslutande.
-
Stämman avslutades och informerades därefter om pågående tvist med en föregående
lokal-hyresgäst. Styrelsen informerade om att hyresgästen stämt föreningen för
kostnader som uppstått genom ett, enligt hyresgästen, oskäligt uppsägande. Föreningen
bestrider stämningen men har på begäran från advokat Robert Ström gått med på att
diskutera ett förlikande för att få saken ur världen.
Stä m
moordföra nde
llförare
':7x
"cf ''
Datum, Ort
tV/'u-toiS
, -a. I irg-Ä
Justeringsman
Datum, Ort
Datum, Ort
Lil6-Löt;
$
(a,'bLu\*r
Brf I ngemarshov i Stockholm
Föreningsadress: lngemarsgatan 3B, 113 54 STOCKHOLM
-; ; ii'
Orga n isations nr i
7
ii
69602-6041,

Similar documents