Protokoll från årsmöte 2015

Comments

Transcription

Protokoll från årsmöte 2015
BRF Mariebo 2, Mariestrand, Umeå
Protokoll fört vid föreningens årsstämma
Datum: 2015-05-25
Tid: 19:00
Plats: Trandansens samlingslokal, Mariehemsvägen 13 E
§1
Stämmans öppnande
Stämman öppnades av föreningens ordförande Kent Staffansson, som även
hälsade de närvarande välkomna.
§2
Fastställande av röstlängd
Förteckning upprättades över närvarande medlemmar (se bilaga 1).
Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd.
§3
Val av ordförande vid stämman
Berndt Andersson valdes enhälligt till ordförande för årsstämman.
§4
Anmälan av ordförandes val av protokollförare
Berndt Andersson utsåg Angelica Hedman att föra stämmans protokoll.
§5
Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen.
§6
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Georg Larsson samt Christer Unger till justeringsmän tillika
rösträknare.
§7
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Kallelsen till stämman förklarades ha skett i behörig ordning.
1(4)
§8
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ordföranden samt Ulf Nygård, ekonom vid Riksbyggen, redogjorde för
årsredovisningen som därefter godkändes och lades till handlingarna.
§9
Föredragning av revisionsberättelsen
Föreningens revisor, Georg Larsson, redogjorde för revisionsberättelsen som
därefter godkändes och lades till handlingarna.
§ 10
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31
fastställdes och godkändes.
§ 11
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12
Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Stämman beslutade enligt förslag att årets överskott skall balanseras i ny
räkning.
§ 13
Beslut om arvoden
Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt tidigare beslut.
§ 14
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Befattning
Namn
Vald t.o.m
Ledamot
Anngelica Kristoferqvist
2016
Ledamot
Agneta Ekeståhl-Unger
2017
Ledamot
Kent Staffansson
2016
Ledamot
Angelica Hedman
2017
Suppleant
Roushdey Salh
2016
Suppleant
Margareta Johansson
2016
2(4)
§ 15
§ 16
§ 17
Val av revisor och suppleant
Befattning
Namn
Vald t.o.m
Revisor
Georg Larsson
2016
Revisor
Niklas Hermansson (KPMG AB)
2016
Suppleant
Roland Sjölund
2016
Befattning
Namn
Vald t.o.m
Valberedning
Ann-Marie Sund Lundberg
2016
Valberedning
Ulf Parde
2016
Valberedning
Karin Sjölund
2016
Val av valberedning
Övriga ärenden
Medlemskap i Intresseföreningen för att bli Riksbyggenförening samt
anta Riksbyggens stadgar
Ulf Nygård informerade närvarande medlemmar om vad medlemskap innebär.
Stämman beslutade enhälligt att vid en första stämma, 2014-05-05, anta nya
stadgar med årsavgifterna fördelade i förhållande till andelstal. Beslutet måste
fattas på två efter varandra följande stämmor. På andra stämman krävs att
minst ¾-delar av de röstande biträder förslaget för att beslutet ska vara giltigt.
Stämman beslutar vid den andra stämman enhälligt att gå med i
Intresseföreningen för att bli en Riksbyggenförening samt att anta de nya
stadgarna (Riksbyggens stadgar, se bilaga 2) och årsavgifterna fördelas i
förhållande till andelstal (se bilaga 1).
Föreningen valde att köpa 60 andelar i Intresseföreningen.
§ 18
Avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet:
_________________________________________________
Angelica Hedman
3(4)
Stämmans ordförande:
_________________________________________________
Berndt Andersson
Justeringsmän:
_________________________________________________
Georg Larsson
_________________________________________________
Christer Unger
4(4)

Similar documents