Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en

Comments

Transcription

Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en
2013-­‐10-­‐03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad
Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag.
Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses relevanta för
den verksamhet som ska beskrivas. Naturligtvis kan även tillägg göras av innehåll som
ligger utanför mallen men som tillför verksamhetsbeskrivningen viktig information.
Utgångspunkt för mallen har varit att få en tydlig beskrivning av affären, entreprenören
och affärsmodellen för hur det nya unga bolaget ska nå resultat. I jämförelse med en
traditionell affärsplan ska affärsmodellen och entreprenören tydliggöras redan i
inledningen och därefter kommer fördjupad information som är relevant för ett nystartat
företag.
Affärsplanen ska vara ett levande dokument som hela tiden utvecklas.
Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:
•
Mallen används på kursen ”Affärsutveckling i inkubatormiljö”
kurskod FÖ2036 vid Högskolan i Halmstad
•
Affärsplanen kan användas för att söka inträde till ”Fas 2: Etablera”
Mallen grundar sig på följande litteratur:(gör ref lista korrekt)
Eliasson & Kolar, Affärsplanen-Praktisk handledning för affärsplanerare,
Liber, isbn 47-07530-9
Osterwalder & Pigner, Business Model Generation,
John Wiley & Sons, isbn 978-0-470-87641-1
Mc Kinsey&Company, Affärsplanering-en handbok för tillväxtföretag,
Ekerlids förlag, isbn 978-91-7092-04-24
Science Park Halmstad AB  Pilefeltsgatan 73, 302 50, Halmstad  Tel. 035-18 21 20  www.scienceparkhalmstad.se
1. Inledning
1.1 Sammanfattning
Inled affärsplanen med en kortfattad inledande text. Det är viktigt att denna är
intresseväckande och säljande. Diskutera gärna utifrån marknad och efterfrågan.
1.2 Entreprenör
En affärsplan är ofta grund för bedömning av ditt företags potential. En mycket viktig
aspekt är entreprenörens förmågor, personlighet, kompetens och erfarenhet. Beskriv
därför på ett säljande sätt hur du/ni som entreprenörer kan genomföra och bedriva
verksamheten.
1.3 Affärsidé
Affärsiden skall vara tydlig och konkret och omfatta max tre rader. Den skall
sammanfatta följande frågor:
Vad skall vi göra?
Till vem vänder vi oss?
Hur skall vi göra det?
Sök något unikt i någon/några av frågeställningarna.
1.4 Affärsmodell
En affärsmodell är en vidareutveckling av affärsidén, där man framför allt beskriver hur
företaget kan bedriva sin verksamhet för att nå resultat. Skriv ca 12-15 rader om
företagets affärsmodell, gärna med utgångspunkt från en Canvasmodell. Det går också
bra att använda en bild på Canvasmodellen som ytterligare förklaring.
1.4 Vision
Detta stycke åskådliggör företagets ambition och vision. Skriv gärna ”Om x år är
företaget...”. Vidare kan man beskriva företagets storlek och unikitet.
Science Park Halmstad AB Ÿ Pilefeltsgatan 73 Ÿ 302 50, Halmstad Ÿ Tel. 035-18 21 20 Ÿ www.scienceparkhalmstad.se
2. Produkt/Tjänstebeskrivning
2.1 Fördjupad/detaljerad beskrivning av det förväntade ”erbjudandet”
2.1.1 Vad gör företaget?
Definiera var företaget ligger i värdekedjan. Är företagets kärnområde utvecklande,
producerande, säljande eller omfattas hela processen? Beskriv här om rollen är statisk
eller om rollen eventuellt kan förändras i framtiden.
2.1.2. Beskriv det förväntade värdet produkten/tjänsten erbjuder
Definiera här det eller de förväntade kärnvärden som din produkt/tjänst ger ett visst
kundsegment. Förklara vad som utmärker sig med företagets produkt/tjänst. Exempel
på värden kan vara snabbare, bättre, billigare, miljövänligare, statushöjande etc.
2.2 Befintligt sortiment/framtida sortiment eller applikationsområden
Här beskriver du mer utförligt och definiera vad du just nu erbjuder dvs. den
produkt/tjänst som är den första som du utvecklar eller kommer att marknadsföra.
Definiera framtiden hur nya produkter och applikationer kan erbjudas.
Det är en fördel om det på något sätt framgår en tidsaspekt när sortimentet eller
applikationsområden kommer att introduceras.
2.3 Unikitet
Beskriv det speciella/unika med din produkt/tjänst. Det kan vara design, pris, nyhet, eller
sättet att producera, marknadsföra, sälja etc.
Definiera gärna hur du positionerar dig i segmenten ”Ny produkt – Ny marknad Gammal produkt - Gammal marknad”.
Ny marknad
Gammal
produkt
Ny produkt
Gammal
marknad
Det bör framgå här hur du styrker att produkten/tjänsten är unik t.ex internetsökning,
nyhetsgranskning, enkät etc.
2.4 IP – Intelectual Property
Beskriv vilken typ av skydd du tror eller vet att din produkt har eller kan erhålla.
Du bör belysa möjlighet för patent, mönsterskydd, varumärke, copyright etc.
Här skall även beskrivas varför det finns ett värde med att ta ett skydd eller inte.
En bedömning bör göras var geografiskt ett skydd bör sökas om det är aktuellt.
2.5 Teknisk risk, (ev. NABC)
Science Park Halmstad AB Ÿ Pilefeltsgatan 73 Ÿ 302 50, Halmstad Ÿ Tel. 035-18 21 20 Ÿ www.scienceparkhalmstad.se
Här beskrivs företagets egna resurser och vilka externa faktorer som företaget är
beroende av.
Vilka partner är företaget beroende av för att utveckla, tillverka och producera?
Vad kan företaget göra själv?
Vilka är de viktigaste resurserna som behövs för att kunna nå målet för att realisera
affärsidén?
Vilka är de viktigaste aktiviteterna, dvs vad måste göras för att minska ev tekniska-,
ekonomiska- och marknadsmässiga risker.
Science Park Halmstad AB Ÿ Pilefeltsgatan 73 Ÿ 302 50, Halmstad Ÿ Tel. 035-18 21 20 Ÿ www.scienceparkhalmstad.se
3. Marknad
3.1 Marknads- och målgruppsanalys
Definiera vilken marknad företaget ska vända sig till.
Avgränsa marknaden och beskriv storleken på det segment företaget riktar sig mot.
Beskriv gärna tankar kring den första initiala marknaden och de mer långsiktiga
strategierna, dvs de första ”lågt hängande äpplena” och önskad målgrupp.
Beskriv målgruppen och påvisa kännedom och förståelse. för dennes behov. Vilka
problem har målgruppen? Beskriv hur marknaden blivit undersökt, hur marknaden
uppfattar vår produkt/tjänst och om det finns ett behov för denna på marknaden.
3.2. Identifiering av framgångsfaktorer
Vad är det som krävs för att vi ska lyckas på vår målmarknad?
Finns det något unikt som gör att vi kommer att lyckas nå marknaden?
Omvärldsanalys, marknadsbestämning med segmentering.
3.3 Konkurrensbild
Beskriv företagets konkurrenssituation, definiera både direkta konkurrerande
produkter/tjänster och substitut.
Gör en kartläggning över konkurrenters styrkor och svagheter och analysera dessa i
förhållande till oss.
3.3 Vår positionering
Tydliggör marknadsrollen (marknadsledaren, utmanaren, efterföljaren eller specialisten).
3.4 Marknadsstrategi
3.4.1 Kundrelationer
Vilken typ av relation ska vi ha med våra kunder? Behandlar vi alla kunder på samma
sätt?
Hur ska vi bygga upp och utveckla våra relationer? Hur vill vi kunden ska uppfatta oss?
3.4.2 Distributionskanaler
Genom vilka försäljningskanaler ska vi nå våra kunder?
Hur vill kunden bli nådd?
3.5 Prissättning, betalningsströmmar
Vad betalar kunder för?
Diskussion avseende hur priset sätts, eventuella kalkyler.
Finns det något hos kunden som gör att den har större betalningsvilja/förmåga?
3.6 Kommersiell risk
Beskriv den kommersiella risk ovan beskrivna strategier medför. Visa på en
medvetenhet om innebörden av de strategiska beslut man fattar och plan för hantering
av detta.
Science Park Halmstad AB Ÿ Pilefeltsgatan 73 Ÿ 302 50, Halmstad Ÿ Tel. 035-18 21 20 Ÿ www.scienceparkhalmstad.se
5. Personal/kompetens/organisation
5.1 Bolagets ägandestruktur
Ange företagets ägare och ägarnas fördelning. Finns det något kompanjonsavtal?
Beskriv de viktigaste delarna i detta avtal i korthet.
5.2 Nyckelpersoners personliga försörjning
Finns det ekonomiskt utrymme att betala ut lön till företagets ägare i dagsläget? Om inte,
hur sker försörjningen? När planerar ägarna kunna ta ut marknadsmässig lön?
5.3 Rollfördelning nu och i framtiden
Hur delas ansvar och arbetsuppgifter upp mellan ägare och andra nyckelpersoner? Vilka
roller skall ägaren/ägarna ha?
5.4 Kompetensanalys, personlighetsanalys
Genomför en kompetensinventering för att definiera vilken kompetens som finns samlad
i organisationen, t ex inom teknik, produktion, logistik, inköp, marknadsföring, försäljning,
ekonomi, informationssystem, human resources, kvalitet och verksamhetssystem etc.
Redogör också för de erfarenheter och utbildningar företagets ägare har, genom att
bilägga CV till affärsplanen.
Beskriv också vilka olika personlighetstyper som finns samlad i organisationen och ange
dess styrkor och svagheter.
5.5 Framtida kompetensbehov och behov av personlighet i organisationen
Utifrån kartlagd kompetens och framtida rollfördelning, beskriv framtida behov av
kompetens samt ange hur denna kompetens skall införskaffas (rekrytering alternativt
utbildning).
Vid en framtida rekrytering är det också viktigt att ställa samman ett väl fungerande team
med kompletterande personligheter. Vilka egenskaper är viktiga att få in i
organisationen?
5.6 Styrelse/ Advisory Board
Finns det någon styrelse eller advisory board kopplad till företaget? Om det finns,
beskriv de personer som finns med samt vilken kompetens och erfarenhet de har. Om
inte, finns planer på styrelse eller advisory board? Vilken kompetens eller erfarenhet
skall då rekryteras?
5.7 Nätverket runt företagaren/företaget
Genomför en inventering av det nätverk som finns runt företagets ägare och anställda
inom t ex revision, fack, försäkringar, media, pr, fastighetsägare, skattemyndigheten,
jurist, bank, branschorganisationer etc. Behöver nätverket utökas? Finns planer på hur
detta skall ske?
5.8 Organisatorisk risk
Kan ägarbanden upplösas? Finns hembudsklausuler i kompanjonsavtalet? Hur
säkerställs att nyckelkompetens stannar kvar i företaget? Hur hanterar man framtida
kompetensförsörjning?
Science Park Halmstad AB Ÿ Pilefeltsgatan 73 Ÿ 302 50, Halmstad Ÿ Tel. 035-18 21 20 Ÿ www.scienceparkhalmstad.se
6. Finansiering/Ekonomi
6.1 Resultatbudget
6.2 Balansbudget
6.3 Likviditetsbudget
6.4 Finansiell risk
Genomför tre (3) olika scenario för varje budget som vart och en representerar ”best
case”, ”worst case” och ”mest sannolikt” scenario.
6.5 Analys av eventuella framtida kapitalbehov
Redogör för kapitalbehov för vart och ett av ovanstående scenario samt en strategi för
hantering av detta.
Science Park Halmstad AB Ÿ Pilefeltsgatan 73 Ÿ 302 50, Halmstad Ÿ Tel. 035-18 21 20 Ÿ www.scienceparkhalmstad.se