Härmed kallas/inbjuds Du till Värmlands Biodlaredistrikts årsmöte

Comments

Transcription

Härmed kallas/inbjuds Du till Värmlands Biodlaredistrikts årsmöte
1
Värmlands Biodlaredistrikt
Härmed kallas/inbjuds Du till Värmlands Biodlaredistrikts årsmöte
lördagen 2015-02-07 kl 14:00
Ombud
Utsedda på lokalföreningarnas årsmöten 2014. Varje förening representeras med ett ombud
per påbörjat 20-tal medlemmar. (För de föreningar som inte sänt in valrapporten sänds
kallelsen till ordförande/kontaktperson i föreningen.)
Revisorer
Valberedning
Distriktsstyrelse
Övriga medlemmar i Värmland
Plats: Ordenshuset i Norra Råda. Skyltat/pilat från 62:an, södra infarten, till Råda.
Program:
• Mötesförhandlingar (se dagordning)
• Underhållning av kyrkovaktmästaren i Frykerud, Leif Johansson, som uppträder
som ”Bonnkäringa från Dretmossen”.
• Mat till självkostnadspris (100 kr). För att kunna planera måste du anmäla om du
skall ha mat, ange även om det önskas vegetariskt. Anmälan om mat skall vara inne
senast 31januari till Yngve på mail [email protected] eller tel 070-381 44 32 (går bra
med sms).
• Honugssmakning, ta med en burk av din egen honung så vi kan jämföra smaker.
(Obs, ingen bedömning utan enbart provsmakning).
Om Du som ombud inte kan närvara, lämna denna kallelse till din ersättare.
Samåkning i möjligaste mån.
Till ombuden bifogas följande dokument:
1. Dagordning, se sid 2.
2. Balans- och resultaträkning.
3. Budgetförslag.
Ovanstående och övriga dokument samt valberedningens förslag finns att tillgå på mötet.
VÄLKOMNA
Använd samåkning i så stor utsträckning som möjligt!
För att få ett snabbare informationsflöde samt minska på våra utgifter är vi tacksamma om du
som fått detta via vanlig post, sänder din mailadress till [email protected] Vi kommer inte att
sprida era mailadresser till andra.
Karlstad januari 2015
Styrelsen
2
Värmlands Biodlaredistrikt
Dagordning årsmötet 2015-02-07
1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium, ordförande och sekreterare.
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.
4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om icke ombuds förslagsrätt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fråga om resekostnadsersättningar till ombuden. S-förslag ingen ersättning.
12. Behandling av motioner och styrelseförslag.
13. Fråga om kostnadsersättningar och arvoden till styrelsen.
14. Val enligt §34.
15. Riktlinjer för verksamheten samt budget för det nya verksamhetsåret.
16. Beslut om årsavgift till distriktet för 2016. (styrelsens förslag, oförändrad 65 kr)
17. Ärenden gällande riksförbundsmöte. Motioner.
18. Övrig information.