STEG-1 - Kognio

Comments

Transcription

STEG-1 - Kognio
STEG-1
Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)
Hösten 2015, utb.kod: S1152
Med start i oktober 2015 anordnar Kognio - centrum för KBT följande grundutbildning i kognitiv och
beteendeinriktad terapi (steg-1) med en omfattning på motsvarande 45 högskolepoäng.
Utbildningen är auktoriserad av sfKBT (Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktade
terapier). Den följer därmed sfKBT:s policydokument för grundläggande psykoterapiutbildning,
kvalitetsgranskas av föreningen samt ger del av behörighet att söka det legitimationsgrundande
psykoterapeut-programmet (steg-2).
Utbildningen bedrivs vid Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9 i Lund.
Om utbildningen
Syfte
Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper rörande grundläggande teorier, modeller,
begrepp och metoder inom KBT, samt färdigheter att tillämpa dessa vid mindre komplex
problematik, såsom ångest- och depressionstillstånd. Den syftar också till att förmedla kännedom
om hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom personlighetsstörningar,
ätstörningar samt psykossjukdomar.
Innehåll och metoder
Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT: det kognitiva (informationsprocessparadigmet) och inlärningspsykologiska. Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och
motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Dessa kunskaper förmedlas genom
föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner, och inte minst genom handledning i praktiskt
patientarbete utifrån metodiken.
Lärare och handledare
Samtliga metodlärare är legitimerade psykoterapeuter och det stora flertalet även handledarutbildade. De har mångårig erfarenhet av metoden och vi strävar efter att samla de främsta i Sverige
inom respektive tillämpningsområde.
Samtliga handledare är handledarutbildade, vilket är en del av de krav som ställs för att utbildningen
ska vara behörighetsgivande för det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet.
Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: [email protected]
Utbildningsinformation:
Se bilaga 1
Behörighet:
Se bilaga 2
Startdatum:
Preliminärt 14 oktober, 2015
Föreläsningsdag är företrädesvis onsdagar, men andra dagar kan
komma i fråga.
Utbildningsskod:
S1152
Utbildningsansvarig:
Jan-Erik Nilsson
Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare
tfn: 0702-07 43 52
e-post: [email protected]
Utbildningsplatser:
21 st.
Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande
yrkesutbildning.
Utbildningsavgift:
110 000 (exkl. moms). Tjänstledighet och övriga förmåner
beslutas av resp. förvaltning. Egenterapi och litteratur bekostas
av kursdeltagarna själva.
Ansökan:
online på www.kognio.se. Kompletterande handlingar som
styrker behörighet insändes senast sista ansökningsdag till:
Kognio - centrum för KBT
Annedalsvägen 9
227 64 Lund
Sista ansökningsdag: måndagen den 14 september 2015
Bilaga 1
Kursinformation
Utbildningen, som genomförs under fyra terminer, följer den av UHÄ 1978 fastställda studieplanen
för steg-1 motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognaöverenskommelsen, tidigare 30
universitetspoäng). Den ger del av behörighet att söka det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet (steg-2) och är auktoriserad av sfKBT (Svenska föreningen för kognitiv och
beteendeinriktade terapier). Den följer därmed sfKBT:s riktlinjer för grundutbildning i KBT samt
kvalitetsgranskas av föreningen.
Utbildningen omfattar föreläsningar/seminarier (ca 4 timmar per vecka under tre terminer) samt
handledning i små grupper (120 timmar över termin 2-4). Den avser att förmedla kunskaper i basala
psykoterapeutiska principer och metoder samt att ge en allsidig orientering i relevant psykologi och
psykopatologi, psykoterapeutisk intervjuteknik, psykoterapeutiska samtal samt en allmän orientering
i olika psykoterapeutiska metoder. Obligatorisk närvaro tillämpas.
För att erhålla utbildningsbevis erfordras även individuell egenterapi på 50 timmar alt. 120 timmar i
grupp. Denna egenterapi ingår ej i anordnad utbildning.
Kursinnehåll
Kursen genomförs på halvfart med en föreläsningsdag per vecka i kombination med regelbunden
handledning och litteraturstudier.
Ramkurs (6 timmar) kurs A
Information kring uppläggning och innehåll, klargörande av mål och delmål samt evaluering
Utvecklingspsykologi: olika utvecklingsteorietiska perspektiv (36 timmar) kurs B
Kognitiv teori och den kognitiva utvecklingen
Affektteori
Socio-emotionell utvecklingen med anknytningsteori och självutvecklingsteori
Inlärningspsykologiska teorier
Evolutionsteori
Kognitiv beteendeterapeutisk metod (180 timmar) kurs C
CI: Grunder och samtalsmetodik
- grundläggande teori, begrepp och metod
- samtalsmetodik
CII: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier: depressions och ångesttillstånd
- ångesttillstånd
- depressiva tillstånd
CIII: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier: komplex problematik
- psykotiska tillstånd
Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: [email protected]
-
personlighetsstörningar
ätstörningar
psykosomatik
neuropsykologiska funktionshinder
CIV: Psykopatologi, diagnostik och behandlingsstrategier: grupp, barn, ungdomar samt
familjebehandling
- gruppterapi
- behandling av barn, ungdomar och familj
Angränsade psykoterapeutiska behandlingsmetoder (16 timmar) kurs D
Radikal behaviourism
Psykodynamisk terapi
Vidgad tillämpning av KBT (12 timmar) kurs E
KBT i utveckling
Mindfulness och KBT
Dialektisk beteendeterapi
Vetenskapsteori och utvärderingsfrågor (16 timmar) kurs F
Kunskapsbegreppet, vetenskaplig förklaring och arbetssätt. Psykoterapiforskning.
Etiska och juridiska frågeställningar (8 timmar) kurs G
Juridiska och etiska frågeställningar för psykoterapeuter.
Handledning i grupp (120 timmar) kurs H
Handledning i liten grupp (3-4 deltagare). Handledningen genomförs på minst två (videoinspelade)
fullständiga behandlingar per deltagare.
Tillgång till videokamera för egna inspelningar är ett krav eftersom varje session skall spelas in.
Egenterapi/utbildningsterapi
Sammanhållen egenterapi skall ges av legitimerad psykoterapeut och skall inte vara äldre än 10
år. Terapin kan delas upp i två skilda individuella terapier, eller gruppterapi.
Examination
På utbildningens olika delar samt på kursen som helhet sätts betyg godkänd eller underkänd. Efter
genomgången utbildning utfärdas utbildningsbevis. Saknas egenterapi utfärdas kursintyg, vilket inte
ger behörighet till steg-2 (se ovan) eller formell behörighet att behandla med metodiken.
Bilaga 2
Behörighet
För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet.
A. Allmän behörighet
Har den som uppfyller något av följande krav:
1) Utbildning i treårig gymnasieskola: har slutbetyg från ett nationellt program (eller Komvux) och
fått lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng
som krävs för ett fullständigt program.
2) Utbildning i tvåårig gymnasieskola:
- har avgångsbetyg från en fullständig minst två-årig utbildning i gymnasieskolan (eller
annan likvärdig utbildning)
- har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två
årskurser på någon linje eller något program i gymnasieskolan
3) Ålder och yrkesverksamhet:
- fyller 25 år senast under det kalenderår under vilket utbildningen börjar och varit
yrkesverksam i minst fyra år (minst halvtid, minst tremånadersperioder) före det
kalenderhalvår utbildningen börjar
- har kunskaper i svenska motsvarande kurs B och engelska motsvarande kurs A
B. Särskild behörighet
Den studerande skall under utbildningen, styrkt med intyg från verksamhetsansvarig eller
arbetsgivare, ha psykoterapeutiska arbetsuppgifter, och dessa skall enligt utbildningsledningens
bedömning komma att utgöra underlag för meningsfull handledning i psykoterapi. Den sökande
skall ha en människovårdande yrkesutbildning och minst två års arbetslivserfarenhet med
professionell människovårdande inriktning. Anställningen skall omfatta minst 50 procent av en
heltidsanställning.
C. Urvalskriterier
Arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning liksom handledning, av
legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i KBT-handledning, samt teoretiska kurser med
relevans för psykoterapiområdet är meriterande och beaktas vid urvalet av de sökande.
Genomgången ”Introduktionskurs i KBT” (den s.k. veckokursen om 50 timmar) är meriterande.
Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: [email protected]
INTYG FRÅN ARBETSGIVARE
- för handhavande av minst 3 patientärenden för utbildningsterapi
Avser grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT), kurskod S1152
Härmed intygas att:
har undertecknads tillstånd att för utbildningsterapin handha patientärenden, och att hon/han
successivt under utbildningen har tillgång till tre lämpliga patienter för korttidsterapi med lättare
depressiva störningar (lätt till medelsvår depression), kriser, ångeststörningar (ex. panikstörningar
med eller utan agorafobi, social fobi) samt relationsstörningar. OBS! Ej klienter med
personlighetsstörningar!
Datum & ort
Arbetsgivares namnunderskrift
Arbetsgivares namnförtydligande