Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH006 Odontologisk

Comments

Transcription

Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH006 Odontologisk
Redovisning av tentamensfrågor och svar för 1TH006 Odontologisk profylaktik 3 (Odont. prof. 3).
Kurskod
Kurs
Ämnesområde
1TH006
Odont. prof. 3
Rotyrekaries och
dental
hypersensibilitet
Lärandemål
Tentamensfrågor
Svar
Utifrån en vetenskaplig
grund redogöra för den
blottlagda rotytans,
patologi patogenes och
etiologi samt för rotkaries
etiologi, diagnostik,
behandling och
prevention och hur dental
hypersensibilitet kan
påverka individens
allmänna välbefinnande.
Vad bör behandling av
hypersensibla dentinytor/ilande
tandhalsar alltid starta med Vad
syftar de två övergripande
behandlingsstrategier vid ett
blottlagt dentin med öppna
dentinkanaler och förhöjd
smärtsensation till?
Anamnes, utredning och orsaksfaktorer. ”Täppa till” öppna
dentinkanaler. Modifiera nervsensitivitet. Smärta vid tandborstning,
undvika dryck o föda (kallt/varmt; sött/surt) som triggar igång en
smärtsensation vilket kan påverka individens allmänna välbefinnande
negativt eftersom man kan tvingas välja bort mat eller dryck som man
tycker om eftersom det kan orsaka mycket obehagliga ilningar. Kan
också vara smärtsamt att borsta tänderna på ett optimalt sätt vilket
kan leda till problem med karies och parodontala sjukdomar. Ökad
kostnad för samhället och individen (fler tandvårdsbesök)
Dababneh, R.H. et al. (1999). Br Dent J. 11;187(11), 606-11.
1TH006
Odont. prof. 3
Rotyrekaries och
dental
hypersensibilitet
Utifrån en vetenskaplig
grund redogöra för den
blottlagda rotytans,
patologi patogenes och
etiologi samt för rotkaries
etiologi, diagnostik,
behandling och
prevention och hur dental
hypersensibilitet kan
påverka individens
allmänna välbefinnande.
Ange två behandlings-åtgärder
vid förhöjd risk för rotkaries
som enligt Nationella Riktlinjer
får högt rankade
rekommendationer
(Rekommendation 3-4). Ange
preparat, koncentration och
frekvens.

Utifrån en vetenskaplig
grund redogöra för den
blottlagda rotytans,
patologi patogenes och
Redogör för den blottlagda
rotytans patologi patogenes och
etiologi. Beskriv en etisk aspekt
kring val av rätt behandling?
När tanden och tandhalsen utsätts för skador av olika orsaker (som
t.ex hårdhänt tandborstning, hygienbehandling och roterande
instrument) så kan dentinet exponeras och dentintubulin blir en slags
ingång för skadliga ämnen från munhålan som t.ex. bakterier som kan
1TH006
Odont. prof. 3
Rotyrekaries och
dental



0,2% NaF-lösning, 10 ml spolas runt i munhålan i 1-2 min, 1
ggr/dag
Fluorgel 0,42% i mjukplastskena, 5 min, 1/dag
Tandkräm Duraphat 5000 ppm NaF, 2 cm sträng, borsta 2 min
2ggr/dag
Fluorlackning 22,6 mgF/ml, 2-4 ggr/år
(Socialstyrelsens Nationella riktlinjer om kariesprevention)
hypersensibilitet
etiologi samt för rotkaries
etiologi, diagnostik,
behandling och
prevention och hur dental
hypersensibilitet kan
påverka individens
allmänna välbefinnande.
1TH006
Odont. prof. 3
Rotyrekaries och
dental
hypersensibilitet
Utifrån en vetenskaplig
grund redogöra för den
blottlagda rotytans,
patologi patogenes och
etiologi samt för rotkaries
etiologi, diagnostik,
behandling och
prevention och hur dental
hypersensibilitet kan
påverka individens
allmänna välbefinnande.
Redogör för rotkaries etiologi,
diagnostik, behandling och
prevention. Relatera utifrån de
Nationella Riktlinjerna.
framkalla en inflammation. Dentinet har en viktig funktion att fungera
som ett filter för att skydda pulpan mot skadliga ämnen. Även värme
från roterande borrning/slipning kan orsaka en dehydrering av
dentinet som kan skada pulpan. Odontoblasterna deformeras och
åker upp i dentintubuli: odontoblastaspiration som kan orsaka orsakar
smärtsamma ilningar på rotytan. En etisk aspekt är att göra rätt
behandlingsval av hypersensibilitet vad gäller att förebygga och lindra
smärtsamma obehag som kan påverka välbefinnandet negativt.
Brännström, M., & Johnson, G. (1978). J Dent Res. 57(1), 49-53.
Rotkaries etiologi har samma orsaker som emaljkaries med skillnaden
att rotytans kritiska pH-värde är ca 6,2 vilket är betydligt högre än
emaljens ca 5,5. Därför kan rotkariesangreppen orsakas av färre
syraattacker samt av svagare syror. Aktiv rotytekaries är skrovlig i ytan
samt är gul eller ljusbrun till färgen. Den kan börja som en oval eller
rund eller oval lesion på enstaka ytor för att sedan sprida sig. Små
aktiva rotkariesangrepp kan stanna av med god munhygien, goda
kostvanor och en ökad fluorexposition.
Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2012) för tillståndet: ”risk
för rotkaries och samtidigt högt sockerintag” så
är åtgärden: ”minskat sockerintag (frekvens och mängd )”
rekommenderat som preventiv behandling eftersom det har en
kariesförebyggande effekt (3 av10)
Lingström, P. et al. (2003). Acta Odontol Scand. 61(6), 331-40.
För tillståndet: förhöjd risk för rotytekaries så har de Nationella
riktlinjerna funnit att fluortuggummi och och fluorsugtabletter har en
hög effekt som preventiv åtgärd (7 av 10).
SBU. Prevention of Dental Caries. A Systematic review SBU report
No161 (2002).
1TH006
Odont. prof. 3
Rotyrekaries och
dental
hypersensibilitet
1TH006
Odont. prof. 3
Egenvård/patientundervisning
Utifrån en vetenskaplig
grund redogöra för den
blottlagda rotytans,
patologi patogenes och
etiologi samt för rotkaries
etiologi, diagnostik,
behandling och
prevention och hur dental
hypersensibilitet kan
påverka individens
allmänna välbefinnande.
Förklara betydelsen av ett
empatiskt och
professionellt
förhållningssätt i samtal
med patienter om oral
hälsa.
Ange tre vanliga orsaker till
gingival retraktion.
Beskriv den hydrodynamiska
smärtteorin/mekanismen för
smärtförnimmelse i tanden. Rita
gärna en skiss och förklara i ord
Hårdhänt tandborstmetod, snus
avtagbar protes, hygien-behandling, parodontit
Vätska i dentinkanaler fungerar som ett transportmedium för
mekanisk-, kemisk- och temperaturpåverkan. Olika stimuli framkallar
snabba vätskerörelser, utåtriktade eller inåtriktade, påverkar känsliga
nervändor i pulpavävnaden
Johnson, G., & Brännström, M. (1974). Acta Odontol Scand. 19;32(1),
29-38.
Hur bör du förhålla dig i
hälsofrämjande samtalet med
patienten kring oral hälsa och
egenvård
(patientundervisning)?
Enligt de Nationella riktlinjerna för patientundervisning så skall
tandvården informera patienterna om deras munhälsotillstånd. För
tandhygienister är hälsofrämjande samtal en viktig del i det
preventiva arbetet för att påverka människor till en
beteendeförändring för att främja oral hälsa. De Nationella riktlinjerna
lyfter fram att det är viktigt att identifiera de mest effektiva
hälsofrämjande metoderna. Som tandhygienist är det viktigt att ha ett
empatiskt och professionellt förhållningssätt. I detta ingår att kunna
reflektera över patientens såväl som över sina egna psykologiska och
känslomässiga reaktioner.

Similar documents