Nyhetsbrevet som PDF - Lerviks samfällighetsförening

Comments

Transcription

Nyhetsbrevet som PDF - Lerviks samfällighetsförening
LERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
HÖSTINFORMATION 2015
Kära Lerviksbor!
Höstdagsverke 3/10 kl 10.00
Passa på tillfället att få en stunds trevlig arbetssamvaro med dina grannar! Som vanligt har vi vår traditionella
höststädning, numera kallat Höstdagsverke den första lördagen i oktober och i år blir det den 3/10 som tidigare
annonserats. Samling klockan 10.00. Vi planerar arbete på två stora områden, vi samlas på platserna nedan.
•
Samling vid rågång mellan Timmervägen 2 och 4. Arbete med att göra stigen framkomlig genom att ta
bort sly och grenar. Vi ska ta bort de delvis välta och avbrutna småträd som omger stigen och begränsar
framkomligheten. Ris kan forslas till närmaste väg alternativt komposteras på lämplig plats i skogen.
Ansvarig Maria Freij.
•
En grupp avdelas till att börja bakom Stora Pumphuset och upp på det så kallade Sagoberget. Ansvarig
är Per Werling. Samling vid stigens anslutning till Ekhammarsvägen.
•
Samling vid Uddvägens slut för arbete vid kullen intill Röda Berget. Röja stigen från
omklädningshytt upp till bordet på berget. Föryngra slånbärsbuskarna vid omklädningshytten. Föryngra
hägg och nyponbuske vid Hamnvägens bom.
En grupp ska avdelas för att göra fint på allmänningen vid den sk Bergspumpen vid
Fårhagsvägen/Lerviksvägen.
Ansvarig Carin Hilton.
Efter väl förrättat värv bjuds alla deltagare på ärtsoppa och varm korv kl 12.30 i Sommarhagen.
Observera att bomupptagning sker vid ett annat tillfälle, den 24/10 kl.14.00
Lördagen den 24 oktober kl 14.00 samlas alla som har en båtplats vid någon av samfällighetens bryggor eller
stränder för städning, viss slyröjning och bomupptagning.
Det kan även finnas vissa åtgärder som bör göras på bryggorna.
Ta med lämpliga verktyg. Ledare är respektive bryggfogde.
Det är obligatorisk närvaro för bryggplatsinnehavare vid bomupptagningen. Avprickning sker hos
bryggfogde före och efter bomiläggningen. Vid frånvaro debiteras 300 kr enligt beslut på föreningsstämman.
Om man inte redan gjorde det förra året: samtliga som har en strandplats, vinteruppläggningsplats samt svajplats
anmäler detta till hamnkapten Lars Ericsson, via e-post [email protected] De som har strandplats och
vinteruppläggningsplats skall märka sina båtar med namn, adress, telefon nr.
Oranieholmen tar upp sina bommar första helgen i november eller enligt överenskommelse.
Nyckelansvar till bommen vid Plasket och Sjösättningsrampen
Nyckelansvarig för sjösättningsrampen är Björn Jacobsson, telefon 08-54024385 eller 070-666 54 46 och
för bommen vid Plasket Mikael Rapp, telefon 070-467 34 88.
Nyttjanderättsavtal
Som meddelades vid årsmötet kommer föreningen att ta kontakt med de medlemmar som ännu inte har
nyttjanderättsavtal för nyttjande av föreningens allmänningar, avtalen avser framförallt
uppställningsplatser för bilar och båtar.
Lite önskemål för allas trivsel:
Hundar
För allas trivsel vill vi att hundar är kopplade när de vistas vid våra stränder. Visa hänsyn för de personer som är
rädda för hundar, vi måste alla kunna nyttja våra allmänningar. Eventuellt kommer hundar hänvisas till särskild
plats framöver.
Låsta bommar vid Röda Berget (Hamnvägen och Uddvägen) och ner mot Djupviken
Styrelsen har beslutat att låsa bommarna ovan för att undvika biltrafik fram till stränderna.
Trädkojor kan få byggas på allmänning efter tillstånd från styrelsen under förutsättning att de blir
ordentligt byggda och underhålls. Var noggrann med att ta bort skräp, presenningar och lösa plankor
med uppstickande spikar mm. Det är farligt för barn och djur. Det ser även ganska trist ut. Se exempel
nedan. Bra kojor är annars riktigt kul för barnen. All lek i kojor på föreningens mark sker på egen risk.
Hemsida för Lerviks Samfällighetsförening
Gå gärna in på föreningens hemsida. Web-adressen är www.lerviks.com. Vill du kontakta styrelsen så mejla till
[email protected] Meddela ägarbyte till [email protected]
Vi önskar alla på Lervik en vacker höst!
Styrelsen

Similar documents