ÅRSSTÄMMA

Comments

Transcription

ÅRSSTÄMMA
IPS
Årsstämmoprotokoll 2015
2015-03-24
INTRESSENTFÖRENINGEN
FÖR PROCESSÄKERHET
ÅRSSTÄMMA
24 mars 2015 hos COWI i Göteborg
Närvarande
Aga Gas AB
AJ Risk Engineering AB
COWI AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Göteborgs Hamn AB
IKEM
Ineos Sverige AB
Inspecta Sweden AB
Inspecta Sweden AB
IPS
IPS
Kemira Kemi AB
Kemwell AB
Lloyds Register Consulting
Neste Jacobs AB
Nynas AB
Perstorp Oxo AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
Preem AB
Preem AB
Preem AB
SCA Graphic Sundsvall AB
SPBI
Jan Fransson
Anders Jacobsson
Magnus Karlsson
Per Johnsson
Lisbeth Billstedt
Bo Olsson
Ann-Sofie Winge
Magnus Aronsson
Mats Dahlrot
Blenda Weibull
Owe Fredholm
Eva Trulsson
Anders Wallén
Jonny Danielsson
Lars-Ove Olsson
Maria Fröberg
Elisabeth Wahlström
Sigvard Johansson
Bo Karlsson
Jonas Åvall
Mats Lindgren
Susan Björkqvist
Per Brännström
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Anders Jacobsson valdes till ordförande och föreståndaren Blenda Weibull valdes till
sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Per Johnsson och Eva Trulsson valdes till justeringsmän.
3. Stämmans behöriga utlysande
Kallelse via e-mail utsändes till medlemmarna 2015-02-13. Handlingarna skickades ut
2015-03-06. Kallelse skall enligt stadgarna vara utsänd senast 2 veckor före stämma.
Stämman ansåg därmed stämman vara behörigt utlyst.
Adress
Tel
IPS
Tullare Hög 30
442 90 Kungälv
0303-838 50
0702-44 72 14
1
E-post
Hemsida
[email protected]
www.ips.se
IPS
Årsstämmoprotokoll 2015
2015-03-24
INTRESSENTFÖRENINGEN
FÖR PROCESSÄKERHET
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
Utsänd dagordning fastställdes. Röstlängd fastställdes enligt följande:
Aga Gas AB
AJ Risk Engineering AB
COWI AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Göteborgs Hamn AB
IKEM
Ineos Sverige AB
Inspecta Sweden AB
Kemira Kemi AB
Kemwell AB
Lloyds Register Consulting
Neste Jacobs AB
Nynas AB
Perstorp Oxo AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
Preem AB
SCA Graphic Sundsvall AB
SPBI
Jan Fransson
Anders Jacobsson
Magnus Karlsson
Per Johnsson
Lisbeth Billstedt
Bo Olsson
Ann-Sofie Winge
Mats Dahlrot
Eva Trulsson
Anders Wallén
Jonny Danielsson
Lars-Ove Olsson
Maria Fröberg
Elisabeth Wahlström
Sigvard Johansson
Jonas Åvall
Susan Björkqvist
Per Brännström
5. Styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning av senaste verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen (2014-01-01 till 2014-12-31) kommenterades av föreståndaren och
ordföranden. Stämman godkände förvaltningsberättelsen.
Kostnadsuppföljningen mot budget och årsredovisningen kommenterades av Blenda Weibull.
Föreningen har under året fått 6 nya medlemmar och förlorat 1 medlem. Ett rekordstort
belopp på nästan 747 000 kr har kunnat satsas på projekt, bland annat webb-utbildningen i
processäkerhet. Resultatet blev trots det ett underskott på enbart 19 202 kr, mot budgeterat
underskott på 162 950 kr.
Stämman godkände årsredovisningen och beslutade balansera årets resultat efter
bokslutsdispositioner och skatt på -19 202 kr i ny räkning, tillsammans med balanserat
resultat från föregående år på 555 121 kr, totalt 535 919 kr.
6. Revisionsberättelse
Blenda Weibull läste upp aukt. revisor Clas Gullmarstrands (BDO Nordic Göteborg KB)
revisionsberättelse, som därefter lades till handlingarna.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande till tiden för nästa årsstämma
Valberedningens förslag var omval av Owe Fredholm.
Owe Fredholm valdes till ordförande för IPS.
9. Val av aktuella styrelseledamöter, mandattid 2 år
Valberedningens förslag var omval på två år av Anders Jacobsson och Mats Lindgren.
Bägge omvaldes av stämman. Sittande ledamöter Tomas Lackman och Maria Fröberg har
ett år kvar på sin mandattid.
2