Cancer in situ - Regionala cancercentrum

Comments

Transcription

Cancer in situ - Regionala cancercentrum
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Sydsvenska bröstcancergruppens lathund för kirurgisk
och onkologisk behandling av bröstcancer – regional
anpassning av nationellt vårdprogram.
Taget vid styrelsemöte 150326
Giltighetstid längst till och med 160331
1
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Rekommendationer för kirurgisk behandling av patienter med DCIS
eller pleomorf LCIS
Radiologisk utbredning < 4 cm
Partiell mastektomi1
eller
Mastektomi ev med omedelbar
rekonstruktion1
Radiologisk utbredning > 4 cm
Mastektomi ev med omedelbar
rekonstruktion1
Rekommendationer för kirurgisk behandling av patienter med
primär invasiv bröstcancer med kliniskt fri axill (N0)
Unifokala och multifokala tumörer där det Partiell mastektomi + SNB
är möjligt att radikalt exstirpera tumören
med kosmetiskt gott resultat
alt. neoadjuvant behandling2 3 4
Unifokala och multifokala tumörer där det Mastektomi 2 5+ SNB
inte är möjligt att radikalt exstirpera
tumören med kosmetiskt gott resultat
alt. neoadjuvant behandling2 3 4
med kliniskt fri axill
Rekommendationer för kirurgisk behandling av patienter med
primär invasiv bröstcancer med axillmetastaser (N+) eller T3/T4
tumör
Verifierade axillmetastaser
Partiell mastektomi + axillutrymning alt.
Mastektomi + axillutrymning
6
alt. neoadjuvant behandling 4 7
T3- eller T4-tumör eller lokalt avancerat
regional lymfkörtelmetastasering (körtlar
fixerade mot varandra eller mot
bröstkorgsväggen, eller i fossa scl)
Neoadjuvant behandling
Individuellt anpassad kirurgi
2
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
1
SNB vid nuklear grad 3 på mellannålsbiopsi.
Vid förekomst av nekroser, tumorbildande DCIS eller
utbredning över 3 cm ska SNB även övervägas
2
Neoadjuvant behandling kan övervägas för att möjliggöra
bröstbevarande kirurgi
3
Före start av neoadjuvant behandling - SNB inom studie
4
Markering av tumören före start av neoadjuvant behandling
5
Vid mastektomi bör man överväga rekonstruktion när det
finns förutsättningar för det och informera patienten om
alternativ
6
Kliniskt eller ultraljuds misstänkta lymfkörtlar ska punkteras
före operation. Vid negativ cytologi (axillkörtel) kan SNB
göras. Kliniskt misstänkta lymfkörtlar ska avlägsnas oavsett
om de färgar in eller inte
7
Efter avslutad neoadjuvant behandling - om kliniskt fri axill SNB inom studie
3
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Rekommendationer för kirurgisk behandling av axillen efter
sentinelnode biopsi (SNB)
SNB negativ
Ingen ytterligare kirurgisk åtgärd
SNB submikrometastas < 0,2 mm
Ingen ytterligare kirurgisk åtgärd
SNB positiv, mikrometastas 0,2–2 mm
Axillutrymning eller inklusion i studie
SNB positiv, makrometastas > 2 mm
Axillutrymning eller inklusion i studie
Definitioner av radikalitet efter primär bröstbevarande kirurgi
Invasiv cancer
”no tumour on ink”
Invasiv cancer + DCIS
”no tumour on ink”
Enbart DCIS
>2 mm marginal
Pleomorf LCIS
>2 mm marginal
LCIS
Växt i resektionskanten accepteras
Rekommendationer för kirurgisk behandling av patienter med
primär invasiv bröstcancer med fjärrmetastaser
Fjärrmetastaser vid diagnostillfället
Individuellt anpassad kirurgisk strategi i
syfte att uppnå lokal kontroll
4
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Subtyper av bröstcancer:
Bröstcancer indelas i genexpressionsmässigt definierade subtyper som i den
regionala lathunden karakteriseras i enlighet med lätt modifierade riktlinjer enligt St
Gallen 2013.
Luminal A-lik: ER-positiv (>10 % infärgade kärnor) lågprolifererande, d v s
någondera av följande:
Alla Grad 1 (Oavsett Ki67 och PgR)
Grad 2 och Ki67 < 20 (oavsett PgR)
Grad 2 och Ki67 20-30 % och PgR > 20 %
Luminal B-lik: ER-positiv (>10 % infärgade kärnor) högprolifererande:
Alla Grad 3 (Oavsett Ki67 och PgR)
Grad 2 och Ki67 >30 % (Oavsett PgR)
Grad 2 och Ki67 20-30 % och PgR <20 %
HER2-positiva: Amplifiering av HER2, eller 3+ i Immunohistokemi
”Trippelnegativa”: ER <10 %, PgR <10 % och utan tecken till HER2-amplifiering.
Trippelnegativ bröstcancer: Observera att det förekommer fall av falskt positiv PgR! I
de fall man ser PgR-positivitet i en tumör med ER = 0 % skall detta diskuteras vi
multidiciplinär konferens.
5
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Endokrin adjuvant behandling:
Endokrin terapi (ET) ges till patienter med invasiv ER-positiv (>10 % infärgade kärnor)
bröstcancer som är större än 10 mm, eller spridd till lokoregionala lymfkörtlar. Den
rekommenderade behandlingstiden är 5 år för lymfkörtelnegativa patienter (N0). Vid
lymfkörtelpositiv sjukdom (N+) ska patienter som är recidivfria efter fem år värderas kliniskt
för förlängd behandling under ytterligare fem år. Aromatashämmare (AI) bör ej ges under
längre tid än fem år.
1) Premenopausala N0 över 35 års ålder som baserat på gynnsamma prognosmarkörer ej
erhållit kemoterapi:
Tamoxifen (Tam) x 5 år
2) Premenopausala N0 eller N+ under 35 vid diagnos:
Ovariell suppression med tillägg av i första hand AI x 5 år, alternativt
Tam x 5 år. Vid N+ därefter ställningstagande till förlängd endokrin
terapi under ytterligare 5 år.
3) Premenopausala över 35 vid diagnos som baserat på prognosmarkörer
rekommenderats adjuvant kemoterapi:
Tam x 5 år. Vid återkommen ovariefunktion: överväg även Ovariell
suppression och AI istället för Tam.
Vid N+ därefter ställningstagande till förlängd endokrin terapi med AI x 5
år (ompostmenopausalitet uppkommit), eller Tam x 5.
4) Premenopausala N+, som baserat på prognosmarkörer inte erhållit kemoterapi:
Tam x 5 år, därefter ställningstagande till förlängd behandling med AI x
5 år (om postmenopausalitet uppkommit), eller Tam x 5
5) Postmenopausala N0 och 1-3 positiva körtlar:
AI 2 x år följt av Tam x 3 år, efter 5 år: Se kommentar nedan!
6) Postmenopausala N+ med mer än tre positiva körtlar:
AI 5 x år, efter 5 år. Se kommentar nedan!
7) Postmenopausala HER2-positiva, oavsett N-status:
AI x 5 år, efter 5 år. S e kommentar nedan!
Kommentar (4-6): Körtelpostitiva patienter som stått på 3-5 års AI, kan efter 5 år övervägas
för förlängd endokrin behandling upp till ytterligare 5 år med Tam eller AI. Det ska dock
observeras att det saknas data från kliniska studier som tydligt säkerställer värdet av sådan
förlängd behandling efter initial aromatashämmarbehandling. Undvik AI-behandling under
längre sammanlagd tid än 5 år. Det potentiella värdet måste värderas med hänsyn tagen till
individuell prognos och aktuella biverkningar.
6
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
ET startas ca tre veckor postoperativt, eller tre veckor efter den sista
kemoterapibehandlingen, i samband med start av eventuell RT. ET ges aldrig
samtidigt med kemoterapi men tillsammans med eventuell trastuzumabbehandling.
Aromatashämmare har endast effekt hos postmenopausala patienter. Vid osäkerhet
kring menopausstatus: ge Tam! Postmenopausalitet definieras som spontant minst 1
år sedan sista menstruation i avsaknad av t ex hormonspiral eller mini-piller,
alternativt efter kirurgisk ooforektomi eller vid behandling med GNRH-analog, eller
ålder minst 60 år. Vid osäkerhet kring menopausstatus kan man kontrollera
hormonspegeln genom blodprov (plasmaöstradiol, känslig metod – analyseras på
klinisk kemi SUS Malmö). Observera att premenopausala kvinnor vars
menstruationer upphört i samband med kemoterapi kan återfå sin äggstocksfunktion
även efter mer än ett år, och att detta inte nödvändigtvis manifesteras i form av
blödning!
ET efter lokoregionalrecidiv ges under 10 år.
ET i preoperativ situation är i första hand aktuellt för äldre kvinnor med lokalt
avancerad sjukdom som man inte bedömer aktuella för kemoterapi, eller primär
kirurgi. Benhandlingen bör pågå under minst 4-6 månader och utvärderas
kontinuerligt.
Män behandlas adjuvant med i första hand Tamoxifen; vid kontraindikation ges AI i
kombination med GNRH-analog.
7
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Adjuvant kemoterapi, HER2-negativ bröstcancer
Adjuvant kemoterapi erbjuds HER2-negativa patienter med en tumör som är
större än 10 mm eller är körtelpositiv, i följande kategorier:
•
Diagnos under 35 år
•
Trippelnegativ*
•
Luminal B-lik
•
Luminal A-lik under 50 år med en till tre positiva axillkörtlar (makro eller
mikrometastas)
•
Luminal A-lik med minst fyra positiva axillkörtlar (makro- eller
mikrometastas).
HER2-positiv bröstcancer, se rutan nedan! Dessa patienter erbjuds adjuvant
kemoterapi med trastuzumab vid tumör större än 5 mm.
Kemoterapi ges i första hand i form av sekventiell terapi EC x 3 följt av Docetaxel
x 3.
Under 65 år doseras i första hand E100C600 och Docetaxel100,
äldre ges E75C600 och Docetaxel80.
Vid intolerans för Docetaxel var tredje vecka kan veckovis Paklitaxel 80 mg/m2 x
12 vara ett alternativ.
Patienter med hjärtsvikt som inte bör erhålla antracykliner kan erhålla behandling
med Cyklofosfamid 600 mg/m2 och Docetaxel 75mg/m2 x 6.
Avstå från kemoterapi vid hög biologisk ålder, signifikant komorbiditet eller
osäker organfunktion. Den absoluta nyttan av adjuvant kemoterapi för
körtelnegativa patienter är begränsad för kvinnor över 75 års ålder.
* Adjuvant kemoterapi kan även övervägas för yngre patienter
opererade för trippelnegativ sjukdom 5-10 mm, t ex fall av MRdetekterad bröstcancer hos BRCA-mutationsbärare
8
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Neoadjuvant kemoterapi
Neoadjuvant medicinsk terapi (i de flesta fall kemoterapi) skall ges till patienter
med primärt inoperabel, men icke-generaliserad bröstcancer, cT4 cN0-3 M0.
Klinisk och bilddiagnostisk evaluering och cytologisk undersökning av suspekta
lymfkörtlar ingår i primär evaluering av axillstatus vid primär bröstcancer.
Neoadjuvant kemoterapi ska övervägas för patienter med:
•
Primärt konstaterad lymfkörtelmetastasering
•
cT3-tumör
•
cT2cN0 med trippelnegativ eller HER2-positiv fenotyp
Patient med cT2-3cN0 skall inför start av preoperativ terapi erbjudas SNundersökning inom ramen för aktuellt studieprotokoll.
Kemoterapi ges i första hand i form av sekventiell terapi EC x 3 följt av Docetaxel
x3
Under 65 år doseras i första hand E100C och Docetaxel100,
äldre ges E75C och Docetaxel80..
Vid intolerans för Docetaxel var tredje vecka kan veckovis Paklitaxel 80 mg/m2
vara ett alternativ.
Patienter med hjärtsvikt som inte bör erhålla antracykliner kan erhålla behandling
med Cyklofosfamid 600 mg/m2 och Docetaxel 75mg/m2 x 6
9
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Adjuvant och neoadjuvant HER2-riktad terapi:
Om något av nedanstående riskkriterier föreligger erbjuds adjuvant terapi med
trastuzumab tillsammans med kemoterapi:


Invasiv tumör >5 mm
Körtelpositivitet
För patienter upp till 65 års ålder ges i första hand E100C600 x 3  D100 x 3 där
trastuzumab x 17 startas tillsammans med D i den fjärde behandlingscykeln. Detta
gäller både vid körtelnegativ och –positiv sjukdom. Äldre patienter (>65) behandlas
enligt ”SOLD-schema”: D80+trastuzumab x 3  E75C600 x 3  trastuzumab x 14.
Vid neoadjuvant behandling rekommenderas i första hand till yngre hjärtfriska
patienter trastuzumab samtidigt med kemoterapi från och med den första cykeln
under alla sex kemobehandlingar. Äldre patienter behandlas i första hand enligt
”SOLD-schema”.
Hjärtfunktionen ska kontrolleras med UKG eller MUGA före och under
Herceptinbehandling (t.ex. var 12:e vecka). I neoadjuvant situation med samtidig
antracyklin och trastuzumab monitoreras hjärtfunktionen inför start, efter behandling
tre och efter avslutad kemoterapi.
Vänsterkammarfunktionen skall primärt vara normal och bör under pågående
behandling inte sjunka med mer än 10 % i absoluta tal eller understiga 45 % för att
behandlingen ska fortsätta. Om vänsterkammarfunktionen försämras kan man efter
ett behandlingsuppehåll överväga att göra ett nytt behandlingsförsök om
hjärtfunktionen återhämtat sig.
10
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Adjuvant Radioterapi
Duktal cancer in situ eller pleomorf lobulär cancer in situ:
•
Efter radikal bröstbevarande kirurgi (minst 2 mm marginal vid ren in situ):
Standardbehandlingen är strålbehandling mot den kvarvarande delen av
det opererade bröstet 50 Gy på 25 fraktioner
Överväg att avstå från strålbehandling för patienter med in situ cancer och
låg risk för återfall om allt av följande föreligger:
– Tumör mindre än 15 mm
– Nukleargrad 1 eller 2 och utan nekroser
– Resektionsmarginal större än 10 mm.
•
Efter mastektomi:
Ingen strålbehandling
Invasiv bröstcancer – efter primär kirurgi:
•
N0 efter bröstbevarande kirurgi:
Standardbehandlingen är strålbehandling mot den kvarvarande delen av det
opererade bröstet
Kvinnor >40: 40 Gy på 15 fraktioner
Kvinnor <40: 50 Gy på 25 fraktioner med tillägg av boost med 8 extra 2 Gy
fraktioner mot operationsområdet
•
N0 efter mastektomi:
Vid T1–T2-tumörer ges ingen strålbehandling efter radikal kirurgi
Vid T3 eller utbredd multifokal växt ges strålbehandling mot thoraxväggen:
Kvinnor > 40 år: 40 Gy på 15 fraktioner
Kvinnor ≤ 40 år: 50 Gy på 25 fraktioner
Vid T4 ges lokoregional RT oavsett N-status
•
N+ (minst en makrometastas, eller två mikrometastaser) efter bröstbevarande kirurgi:
Kvinnor > 40 år: 50 Gy på 25 fraktioner lokoregionalt
Kvinnor ≤ 40 år: även boost med 8 extra 2 Gy fraktioner mot operationsområdet
Överväg att avstå från regional strålbehandling hos patient med endast en
makrometastas och tumör av histologisk grad 1. Ingen rutinmässig parasternal
bestrålning
•
N+ (minst en makrometastas, eller två mikrometastaser) efter mastektomi:
Lokoregional strålbehandling till 50 Gy på 25
Överväg att avstå från regional strålbehandling hos patient med endast en
makrometastas och tumör av histologisk grad 1. Ingen rutinmässig parasternal bestrålning
11
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Invasiv bröstcancer – efter neoadjuvant medicinsk terapi och kirurgi:
•
Efter mastektomi:
Preterapeutisk stadieindelning före start av behandling baseras på
bilddiagnostik av bröstet, klinisk undersökning och ultraljud av axillen, med
stöd av cytologisk diagnostik vid kliniskt N+ respektive sentinel node biopsi
vid kliniskt N0 sjukdom
cT1-2 pN0:
cT3 pN0:
ingen strålbehandling
Kvinnor > 40 år: 40 Gy på 15 fraktioner
(thoraxvägg)
Kvinnor ≤ 40 år: 50 Gy på 25 fraktioner
(thoraxvägg)
cT3 pN+ och cT4 pN0/N+: Lokoregional RT: 50 Gy på 25 fraktioner
•
Efter bröstbevarande kirurgi ges radioterapi enligt samma principer som vid
primärt opererade patienter baserat på kliniskt stadium före start av
medicinsk terapi, se ovan!
12
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Diverse riktlinjer:
G-CSF
G-CSF ges primärt i följande situationer
1) Vid neo/adjuvant behandling med Docetaxel 100 mg/m2 eller DocetaxelCyklofosfamid
2) Vid adjuvant behandling med Docetaxel 80 mg/m2 till patienter över 65 års
ålder (vid ”SOLD-schema” HER2-amplifierad bröstcancer). Efterföljande E75C
ges utan primärt G-CSF-stöd
G-CSF ges i efterföljande behandlingscykler till patient som
1) har haft neutropen feber
2) dag 22 har ANC<1,5 (inte kan hålla intervallet)
3) patient där ANC både dag 11/12 och 14 är under 0,5 (lång neutropeni)
13
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Vid lokalrecidiv:





Metastasscreening (CT thorax-buk inklusive skelettfönster)
Kirurgi, ev. med lambåteknik till så god radikalitet som möjligt
Tidigare RT: mastektomi
Ej tidigare RT: överväg bröstbevarande kirurgi följt av RT
Receptornegativa och HER2-positiva patienter ska om kontraindikation ej
föreligger erbjudas kemoterapi med adjuvant intention, Vid HER2-positivitet
även trastuzumab. För receptorpositiva patienter ges endokrin terapi och
eventuellt kemoterapi efter individuellt ställningstagande vid terapikonferens.
Indikationer för metastasscreening hos asymtomatisk patient (CT thorax-bukbäcken med skelettfönster):




>4 positiva lymfkörtlar vid axillutrymning
Lokalt avancerad bröstcancer
Inför preoperativ terapi av patient med axillmetastasering
Vid lokalt, eller lokoregionalt recidiv
Manlig bröstcancer
Behandlas enligt samma riktlinjer som bröstcancer hos kvinnor. I de fall man
avser att behandla med AI skall denna kombineras med GNRH-analog.
14
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Benhälsa
Ska evalueras under det första året efter bröstcancerdiagnos, t ex i samband
med ettårsbesöket. Syftet är att identifiera kvinnor med manifest osteoporos, eller
risk att utveckla det, i de fall det finns indikation för uppföljande undersökning
hänvisas i första hand till primärvården.
•
Vid planerad AI-behandling under 5 år, gör bentäthetsmätning!
•
Prematur menopaus (före 45 års ålder, t ex till följd av kemoterapi, GnRH
eller oophorectomi, gör bentäthetsmätning!) OBS gäller även kvinnor som
genomgått riskreducerande salpingooforektomi p. g. a. ärftlig risk.
•
Om FRAX anger 10-15 % risk för höftfraktur inom 10 år: fastställ
bentätheten och gör en förnyad FRAX-bedömning där bentätheten
(DEXA-värde) inkluderas!
FRAX finns på nätet:
http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?locationValue=5
•
Om FRAX före eller efter bentäthetsmätning anger >15 % risk för
höftfraktur inom 10 år: överväg bisfosfonatbehandling under AIbehandling.
•
Vid osteopeni efter bentäthetsmätning betona råd om fysisk aktivitet, gör
om bentäthetsmätningen efter ett år.
•
Vid anamnes på kotkompressioner, överväg bisfosfonatbehandling under
AI-behandling oavsett ovanstående.
•
Vid insatt behandling av osteoporos kan uppföljning ske via primärvården
eller osteoporosmottagning.
•
För patient som erhåller adjuvant bisfosfonatterapi görs inga rutinmässiga
bentäthetsmätningar
15
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
”Generaliserad bröstcancer”
Stadium
Stadium IV, och efter generalisering av tidigare kurativt
behandlad sjukdom
Verifiera recidiv histologiskt eller cytologiskt, fastställ receptorKi67- och HER2-status!
Kirurgi
Vid primärt generaliserad sjukdom leder resektion av primärtumör
inte till påvisad nytta avseende överlevnad, men kan vara indicerat i
syfte att uppnå lokal kontroll. Medicinsk behandling ska i första hand
baseras på PAD från grovnålsbiopsi*
Radioterapi
Palliativ radioterapi såsom kliniskt indicerat
Medicinsk
terapi
Beslut om lämplig medicinsk terapi efter diskussion vid bröstkonferens, eller
onkologisk terapikonferens. Recidiv ska om möjligt verifieras morfologiskt.
Förnyad biopsi kan vara indicerad även senare i sjukdomsförloppet. Några
riktlinjer:
•
Primär endokrin terapi ges i första hand till patient med ER-positivt
HER2-negativt återfall med begränsad sjukdomsutbredning, t ex
skelett- eller lgl-engagemang, eller vid begränsad metastasering till
parenkymatösa organ. Indikationen för primär endokrin terapi stärks
i de fall återfallet diagnostiserats efter avslutad adjuvant endokrin
terapi (>1 år), eller i fall av primärt generaliserad sjukdom.
•
Primär kemoterapi ges vid metastasering till parenkymatösa organ
när det finns risk för organsvikt, och ska övervägas vid återfall under
eller inom ett år från avslutad adjuvant ET.
•
Val av palliativ kemoterapi ska baseras på ev. tidigare given
adjuvant terapi, sjukdomsutbredning, komorbiditet och tid i relation
till primärt insjuknande. Patienter bör under sitt behandlingsförlopp i
avsaknad av kontraindikationer exponeras för antracyklin- och
taxanbaserad terapi.
•
Capecitabin-behandling kan övervägas tidigt vid isolerad
skelettmetastasering vid endokrin resistens och hos äldre patienter.
•
HER2-amplifierad bröstcancer behandlas i första hand med
taxanbaserad kemoterapi med tillägg av trastuzumab och
pertuzumab- HER2-blockad bör fortgå även efter första linjen.
Pertuzumabbaserad behandling ska övervägas även efter första
linjen för patient, som inte erhållit preparatet i första linjen.
•
Platinum-baserad behandling skall övervägas tidigt vid BRCAassocierad metastatisk bröstcancer
16
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
17
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Remiss till genetiska kliniken för cancergenetisk
vägledning/utredning skall övervägas i följande fall:
•
Tre fall av bröstcancer, varav minst ett ska ha inträffat före 50 års ålder,
och/eller äggstocks-/äggledarcancer (oavsett ålder) hos förstagradssläktingar
eller andragradsläktingar via en man.
•
Två fall av bröst-/äggstocks-/äggledarcancer hos förstagradssläktingar eller
andragradsläktingar via en man, där minst ett fall av bröstcancer inträffat före
40 års ålder. Vid två fall av äggstocks-/äggledarcancer ska man överväga
utredning oberoende av patienternas ålder.
•
Fall av bröstcancer före 35 års ålder
•
Fall av bröstcancer hos en man
•
Kvinna med både bröst- och äggstocks-/äggledarcancer.
•
Fall av bilateral bröstcancer liksom trippelnegativ bröstcancer ökar
indikationen för BRCA-testning.
18
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Uppföljning efter primär behandling av bröstcancer stadium 0-2:
Bröstbevarande
1 år efter kirurgi
2-10 år efter kirurgi
Ja, fem år efter diagnos för
ställningstagande till förlängd
endokrin terapi och
kvalitetsregistrering
Klinisk undersökning
Se Checklista för
återbesök nedan
Ja*
Mammografi
Ja
Mammografi 1 ggr/år
via screeningen (kvinnor 40-72
år)(gäller i Region Skåne)
Remiss mammografi kvinnor (2bilds) <40år och >72år
Klinisk undersökning
Se Checklista för
återbesök nedan
Ja
Ja, fem år efter diagnos för
ställningstagande till förlängd
endokrin terapi och
kvalitetsregistrering
Mammografi
Ja
Mammografi screeningintervall
via screeningen (kvinnor 40-72
år)
Remiss mammografi (2-bilds)
kvinnor <40år och >72år
Mastektomi
19
Sydsvenska Bröstcancergruppen Regional anpassning av nationellt vårdprogram
150326 - 160331
Checklista vid 1-årskontroll efter primär bröstcancerbehandling
 Klinisk undersökning
 Armfunktion/lymfödem
 Behov av: korrigering av ärr/rekonstruktion/reduktionsplastik
 Genomgång av egenundersökning
 Svar på mammografi
 Biverkningar av behandling och förslag till ev. åtgärd
 Bentäthet (aromatashämmare, GnRH-agonist, oophorektomi)
 Psykosociala besvär
 Behov av fortsatt sjukskrivning/rehabilitering
 Ev. remiss borttagning av venport
 Sammanfattning av sjukdomsförloppet och av given och fortsatt behandling
 Information ang. fortsatt mammografikontroll
Mastektomi
Remiss till screeningenheten med
sedvanliga screeningintervall (40-72 år)
Bröstbevarande kirurgi
Remiss till screeningen med årlig
mammografi
(40-72 år)
Kvinnor <40 år eller >72 år Remiss med
brevsvar. Lägg in bevakning i
t ex PASIS
 Information ang. fortsatt medicinering
Recept - Lägg in bevakning i PASIS
 Förnyelse av externa proteser – vart ska patienten vända sig?
 INCA-registrering
 Tydlig information vart patienten kan vända sig vid behov (när, var, hur)
 Skriftlig sammanfattning = patientinformation
20