Atlas Defensiv, Basfakta för investerare

Comments

Transcription

Atlas Defensiv, Basfakta för investerare
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det innehåller information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i
fonden innebär och de risker som är förknippade därmed. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
SEF SICAV PART II – Atlas Defensiv
Denna fond är en delfond i fondföretaget SEF
SICAV Part II
ISIN-kod: LU1062102683
Delfondens förvaltningsbolag är Swedbank
Management Company S.A
Mål och placeringsinriktning
Atlas Defensiv har som mål att ge en
konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid.
Delfonden är en s.k. allokeringsfond och kommer
att aktivt allokera sin exponering mot
tillgångsklasser såsom räntebärande instrument,
aktier, hedgefonder och andra alternativa
investeringar.
Fonden investerar huvudsakligen i fonder, och
börshandlade fonder, men kan också investera
direkt i aktierelaterade och ränterelaterade
instrument. Den kan investera upp till 15% i fonder
som
har
sämre
likviditet
än
daglig.
Derivatinstrument kan användas för att uppnå
placeringsmålet och underlätta förvaltningen av
fonden. Derivatinstrument kan även användas för
att minimera oönskade effekter såsom förändringar
i valutakurser.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt
ske alla bankdagar i Luxemburg. Alla utdelningar
kommer att återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig
för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom 3 år. En investerare bör förstå riskerna
förknippade med att investera i en fond.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre risk
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en investering
i fonden. Indikatorn bygger på simulerade historiska
data och värderar fondens risk med utgångspunkt i
flyktigheten hos de tillgångar fonden investerat i
mätt över tre års historik. Den här fonden tillhör
kategori 4 vilket betyder medelrisk för upp- eller
nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens
riskklass kan med tiden komma att förändras.
Indikatorn bygger på historiska data och utgör inte
en garanti för den framtida riskprofilen.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög
värdetillväxt på lång sikt, men en placering i en
aktiefond innebär också en högre risk eftersom
kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än
på
räntemarknaden.
Koncentrationen
av
aktieplaceringarna till en region gör fonden till en
placering med relativt hög risk, men spridningen till
olika branscher gör samtidigt risken mindre.
Valutarisk: Fonden investerar i utländska valutor
vilket medför en risk för prisförändringar som
orsakas av förändringar i valutakurserna.
Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja,
inlösa eller avsluta en investering i tid till ett rimligt
pris.
Kreditrisk: Risken att en emittent (utfärdaren av
derivat) eller en motpart kan inställa betalningar
eller få sitt kreditbetyg nedgraderat vilket påverkar
säkerhetens pris negativt
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter din
investering
Teckningsavgift
0%
Inlösenavgift
0%
Detta är det maximala som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
2,47%
Det belopp för årliga avgifter som anges är en
skattning för det räkenskapsår som tar slut den 31
december 2014. Fondens årsrapport kommer för
varje räkenskapsår att innehålla mer ingående
uppgifter vad gäller avgifterna.
Avgifterna kan variera från år till år. Avgifterna utgör
betalning
för
driftskostnader,
inklusive
marknadsföring och distribution, och minskar
fondens avkastning.
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Resultatbaserad avgift
0%
Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden skapades år 2014 och har funnits under för
kort tid för att tidigare resultat skall kunna presenteras.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxemburgkontoret.
Ytterligare information om fonden framgår av prospekt och hel- och halvårsrapporterna. Dessa kan hämtas
kostnadsfritt på vår hemsida: http://www.cerberusradgivning.se eller beställas per telefon: +46 8 550 565 00.
Detta faktablad beskriver en delfond i SEF. Varje delfonds tillgångar och fordringar hålls åtskilda, vilket lagen
fordrar. Andelar i denna delfond kan bytas utan kostnad mot andelar i paraplydelfondens andra delfonder.
Information om hur detta görs finns i paraplydelfondens informationsbroschyr.
Fondens andelsvärde
Andelsvärdet
beräknas
normalt
varje
bankdag
i
Luxemburg
http://www.swedbank.lu/swedbank-management-company/index.htm
och
publiceras
på
Skatt
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation. Kontakta din rådgivare angående skattefrågor.
SEF kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Auktorisation
SEF är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Swedbank Management Company S.A är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2014-12-31