Kurser inom strålskydd - Strålsäkerhetsmyndigheten

Comments

Transcription

Kurser inom strålskydd - Strålsäkerhetsmyndigheten
Kurser inom strålskydd
Radon
Regelverk
Mobiltelefoni
Kraftledningar
Solarietillsyn
Mätteknik
April - september
Välkommen till SSM utbildning!
09
Regelverk för strålskydd inom
odontologisk verksamhet
3 juni
Regelverk för strålskydd inom
medicinsk verksamhet
7-8 maj
Kursen erbjuder dig tillfälle att fördjupa dina
kunskaper i gällande lagar och föreskrifter i strålskydd. Målsättningen för kursen är att bidra till en
välfungerande och ändamålsenlig strålskyddsorganisation hos tillståndshavare med odontologisk
röntgenverksamhet i syfte att förbättra patient- och
personalstrålskydd. Kursen innehåller gruppövningar varför aktivt deltagande förutsätts. Målgruppen är främst tandläkare som innehar radiologisk
ledningsfunktion, verksamhetschefer eller sjukhusfysiker. Tandläkare som i sin dagliga verksamhet
använder sig av joniserande strålning är välkomna
att söka och kan antas i mån av plats.
Detta är en kurs för dig som strävar efter en förbättrad strålskyddsorganisation. Du får tillfälle att
utveckla din kunskap om svensk strålskyddslagstiftning och dess tillämpning. Kursen innehåller flera
gruppövningar och förutsätter ett aktivt deltagande. Målgruppen är personer med radiologisk
ledningsfunktion, eller sjukhusfysiker.
* Kursen är granskad och godkänd av IPULS .
Kursens innehåll
Rättsliga principer
Strålskyddsorganisation
Patient- och personalstrålskydd
Kursens innehåll
Rättsliga principer
Strålskyddsorganisation
Kvalitetssäkring
Personalens kompetens
Kvalitetssäkring
Kontroll av utrustning
Kursavgiften är 7000 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Personalens kompetens
Kontroll av utrustning
Patient- och personalstrålskydd
Kursavgiften är 3500 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Mobiltelefoni och kraftledningar ur
ett strålskyddsperspektiv
17 september
Vad är elektromagnetiska fält? Finns det hälsorisker
med strålning från mobiltelefoner och kraftledningar? SSM ger en utbildning som beskriver vad
elektromagnetiska fält (EMF) är, dess risker och
vilka försiktighetsstrategier man bör tillämpa.
Detta är en möjlighet för dig som är intresserad av
att få en vetenskapligt grundad utbildning inom
EMF området. Kursen omfattar också punkterna
”Elkänslighet” och ”Epidemiologiska cancerstudier”.
Inga förkunskaper krävs, alla är välkomna!
Kursens innehåll
* IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare
i Sverige) har granskat och godkänt denna utbildning.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se
Kommunal solarietillsyn
29 maj
På denna kurs lär du dig om UV-strålning och hur
den påverkar oss samt hur UV-strålningen från ett
solarium skiljer sig från solljuset. Kursens huvudfokus är tillsynen, vilka regler som finns för solarier,
vad som ska kontrolleras, olika rörtyper och hur ett
tillsynsbesök går till i praktiken. Kursen riktar sig
främst till kommunala tjänstemän som ska utöva
tillsyn av solarier och till solarieägare.
Kursens innehåll
Introduktion: UV-strålning och dess hälsoeffekter, UV-strålning från solarier
Krav på solarier och solarieverksamheter
Grundbegrepp som används för att beskriva EMF
Solarietillsyn: förberedelser, checklista, tillsynsbesöket, uppföljning
Egenskaper hos radiofrekventa fält och lågfrekventa magnetfält
Tillsynsarbetets innebörd
Gränsvärden
Bedömning av hälsorisker samt försiktighetsstrategier
Elkänslighet (föreläsare från Umeå Universitet)
Epidemiologiska cancerstudier (föreläsare från Karolinska institutet)
Nyheter inom trådlös kommunikation
Kursavgiften är 3500 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Förväntningar på kommunerna och stöd från SSM
Kursavgiften är 850 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Joniserande strålning ur ett
strålskyddsperspektiv
13-14 maj
Radon och andra radioaktiva
ämnen i dricksvatten
23-24 april
Vill du ha en introduktion till ämnet joniserande
strålning och strålskydd? Kursen innehåller såväl
teoretiska som praktiska aspekter på ämnet och ger
bästa tänkbara bakgrund för dig som, direkt eller
indirekt, arbetar med joniserande strålning.
Målgruppen är bl.a. nyanställda inom verksamhet där joniserande strålning förekommer, samt
kommunala tjänstemän och politiker som vill få en
överblick inom ämnet. Några speciella förkunskaper krävs inte. Alla intresserade är välkomna.
Radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i
berggrunden kan också finnas i dricksvattnet.
De viktigaste radioaktiva ämnena är radon, uran,
radium och sönderfallsprodukter av radon. På kursen lär du dig om vilka hälsorisker som finns, regler
och föreskrifter, en överblick av analysmetoder,
åtgärder och hur risker ska kommuniceras till olika
aktörer. Kursen passar bland annat handläggare på
kommuner, laboratoriepersonal på vattenlaboratorier, försäljare och tillverkare av vattenreningsutrustning och konsulter som arbetar med ämnet.
Kursens innehåll
Fysikaliska grunder
Biologiska effekter av joniserande strålning
Storheter och enheter
Mätinstrument
Praktiskt strålskydd
Lagar, förordningar och föreskrifter
Kursavgiften är 7000 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Radon grundkurs
1-2 april
Vill du få en bättre blick över radonproblematiken?
Den här kursen ger en bra grund för dig som vill
arbeta med radon inom den privata sektorn, kommunen eller annan myndighet. Den som sedan vill
delta i våra fördjupningskurser om radon bör först
ha gått denna kurs. Kursen är öppen för alla och
kräver inga förkunskaper.
Kursens innehåll
Fysikaliska grunder
Radonets egenskaper
Radonkällor
Hälsorisker
Kursens innehåll
Förekomst av radon och andra naturligt förekom
mande radioaktiva ämnen i dricksvatten
Stråldoser och hälsorisker
Regler avseende radioaktivitet i dricksvatten
Provtagningsaspekter och demonstration av analysmetoder
Riskbedömning och rådgivning till allmänheten
Åtgärder mot radon och andra radioaktiva ämnen i vattnet
Ackreditering av laboratorier
Teoretiskt prov
Kursavgiften är 7000 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Radon mätteknik
15-16 april
Det här är en kurs för dig som vill ha fördjupad
kunskap om radonmätning i inomhusluft. Du lär
dig hur mätinstrument fungerar och hur man utför
mätningar på ett riktigt sätt. För att tillgodogöra
dig kursen på bästa sätt bör du ha gått ”Radon
grundkurs”.
Kursens innehåll
Rikt- och gränsvärden
Mätmetoder och mätövningar
Mätmetoder
Radonfysik
Åtgärder
Mätning av gammastrålning
Kursavgiften är 7000 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Kalibrering
Räkneövning
Metodbeskrivningar
Ackreditering, certifiering
Teoretiskt prov
Kursavgiften är 7000 kr. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) har i samråd med SSM, Socialstyrelsen och
Kommunförbundet lagt upp ett system för frivillig ackreditering av företag, laboratorier och miljö- och
hälsoskyddsnämnder som utför radonmätningar i inomhusluft och vatten. Respektive kurs ger den kunskap
som erfordras för denna ackreditering. För att bli ackrediterad krävs att man ansöker om detta hos SWEDAC.
Kontakta SWEDAC, tfn 033-17 77 00, för uppgifter om kostnader och övriga krav.
Anmälningsblankett
Kryssa för de kurser du vill anmäla dig till
Radon - grundkurs 1-2 april
Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten 23-24 april
Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet 7-8 maj
Joniserande strålning ur ett strålskyddsperspektiv - grundkurs 13-14 maj
Radon mätteknik 15-16 april
Kommunal solarietillsyn 29 maj
Regelverk för strålskydd inom odontologisk verksamhet 3 juni
Mobiltelefoni och kraftledningar ur ett strålskyddsperspektiv 17 september
Namn -------------------------------------------------------------------Företag -----------------------------------------------------------------Adress ------------------------------------------------------------------Postadress --------------------------------------------------------------Faktureringsadress (om annan än ovan) -------------------------------------Faktureringspostadress --------------------------------------------------Telefon ------------------------------------------------------------------E-post ------------------------------------------------------------------Namnteckning ------------------------------------------------------------
Blanketten skickas per post eller faxas till:
Strålsäkerhetsmyndigheten
SSM utbildning
171 16 Stockholm
Fax: 08-799 40 10
Betalningsvillkor och praktisk information
Anmälan är bindande. Betalning ska ske i förskott mot utställd faktura, senast 30 dagar från
fakturadatum. Vid sen bokning ska betalning vara oss till handa senast en vecka före kursstart.
Utbildningarna hålls i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Stockholm/Solna. I kursavgifter ingår
kurspärm, lunch och fika men ej logi. Vid frågor, kontakta Andrea Wolde på SSM utbildning tfn,
08-799 41 93 eller e-post, [email protected]