Litteraturlista H15

Comments

Transcription

Litteraturlista H15
INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA
RPH220
Det normala barnafödandet, 9 högskolepoäng
Normal Childbearing, 9 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Litteraturlista för RPH220, gällande från och med höstterminen 2015
Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2015-06-11 att
gälla från och med 2015-08-31.
Se bilaga.
INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA
RPH220
Det normala barnafödandet, 9 högskolepoäng
Normal childbearing, 9 higher education credits
Avancerad nivå/ Second Cycle
Litteraturlista
Berg, M, Lundgren, I. Att stödja och stärka. Vårdande vid barnafödande.
2 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2010. Kap 3-7 (74 sid) ISBN:
9789144068206
Bryar, R. M., Sinclair, M. Theory for midwifery practice. London: MacMillan Press
Ldt; 2010. ISBN 0333588673.
CTG-utbildning. Nätbaserad.
Länk: http://www.ctgutbildning.se/Course//indexLogin.php
Downe, S. (2008). Normal childbirth: Evidence and debate. 2nd ed. Edingburgh:
Churchill Livingstone. (sid 29-46, 67-97). ISBN 9780443069437
Fraser, D. M, Cooper M. A. (2009). Myles Textbook for Midwives. 15th ed.
Edinburgh: Churchill Livingstone. (e-bok)https://www-dawsoneracom.ezproxy.ub.gu.se/abstract/9780702040719 sid.3-67, 103-157, 173-397, 457-625,
651- 725, 763-831. ISBN 9780702040719.
Hagberg, H., Marsál, K. & Westgren, M. (2014). Obstetrik. 2 uppl. Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 9789144095707
Hall, E. O. & Wigert, H. (2010). Familjeinriktad vård. I: Berg M, Lundgren I. Att
stödja och stärka. Vårdande vid barnafödande. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur;
(sid 193-206). ISBN: 9789144068206
Hilmarsson, H. T. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Upplaga 4:1.
Lund: Student- Litteratur. Kap 1, 2, 3, 5-8. (106 sid). ISBN: 9789144082264
Ingemarsson, I. & Ingemarsson, E. (2006). Fosterövervakning med CTG. Lund:
Studentlitteratur. (349 sid). ISBN: 9789144082646
Kennedy, K., Anderson, T. & Leap, N. (2010). Midwifery presence: Philosophy,
science and art. I: Walsh D & Downe S (eds.). Essential Midwifery Practice:
Intrapartum Care.
Chichester: Wiley-Blackwell. (e-bok) (20 sid). ISBN: 1405176989
Lagercrantz, H., Hellström-Westas, L. & Norman, M. (2008). Neonatologi. Lund:
Studentlitteratur. Kap 1, 2, 5, 6, 10a, 12, 13, 23, 26, 31, 32, 34, 37 (100 sid). ISBN:
9789144046433
Lindgren, H. (2014). Barnmorskans handläggning vid normal förlossning – forskning och
erfarenhet. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144084510
Raadu, G. (Red.) Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård.
Senaste upplagan. Stockholm: Liber. (valda författningar)
Riordan, J. (2009). Breastfeeding and human lactation. 4th ed. Sudbury: Jones & Bartlett
Publishers. (36 sid) ISBN: 9780763754327
Socialstyrelsen: Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag.
www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9160/2006-123-12.htm
Referenslitteratur och vetenskapliga artiklar anges i studiehandledning.