Litteraturlista för termin 1 på masterprogram i praktisk kunskap

Comments

Transcription

Litteraturlista för termin 1 på masterprogram i praktisk kunskap
Litteraturlista för termin 1 på masterprogram i praktisk kunskap,
delkurs Kunskap och utforskning HT 2015
Arendt, Hannah, ”Kollektivt ansvar”, i Klassiska texter om praktisk kunskap.
Aristoteles, ur Den nikomachiska etiken, i Klassiska texter om praktisk kunskap.
Bornemark, Jonna och Svenaeus, Fredrik (red.), Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörn Studies in
Practical Knowledge, 2009, i urval.
Dewey, John, ”Att ha en erfarenhet”, i Klassiska texter om praktisk kunskap.
Dreyfus, Hubert L. och Dreyfus, Stuart E.: “Fem steg från nybörjare till expert”, i Klassiska texter om
praktisk kunskap.
Gadamer ,Hans-Georg; ”Återupptäckten av det grundläggande hermeneutiska problemet”, i Klassiska
texter om praktisk kunskap.
Hammarén, Maria, Skriva–en metod för reflektion, Stockholm: Dialoger,1995.
Henriksen ,Jan‐Olav och Vetlesen, Arne Johan, Etik i arbete med människor, Lund: Studentlitteratur, 2001.
Hjertström Lappalainen, Jonna (red.) Klassiska texter om praktisk kunskap, Huddinge: Södertörn Studies in
Practical Knowledge, 2014, i urval.
Hjertström Lappalainen, Jonna och Schwarz, Eva, ”Tänkandets gryning” , i Våga veta! Om bildningens
möjligheter i massutbildningens tidevarv. (red. Anders Burman), Stockholm: Södertörns Studies in
Higher Education, 2011.
Husserl, Edmund, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Stockholm: Thales, 2004
s.107–116.
Liedman, Sven, Mellan det triviala och det outsägliga: Blad ur humanioras och samhällsvetenskapernas
historia, Stockholm: Daidalos, 1998.
Nussbaum, Martha,”Emotioner och mänskliga samhällen”, i Klassiska texter om praktisk kunskap.
Platon,”Menon”, Skrifter, Bok 2, Stockholm: Atlantis, 2001.
Svenaeus, Fredrik; Sjukdomens mening: Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik,Stockholm:
Natur och Kultur, 2003.
Schön, Donald: ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling.”, i Klassiska texter om praktisk
kunskap.
Stenciler
Klassiska texter om praktisk kunskap kommer att finnas som pdf på kurswebben, Husserltexten och
Platontexten delas ut till studenterna. Tre magisteruppsatser i praktisk kunskap kommer att läsas
under terminen. Uppsatserna kommer att göras tillgängliga på kurswebben.