Akademiråd ITE - Högskolan i Halmstad

Comments

Transcription

Akademiråd ITE - Högskolan i Halmstad
Akademiråd ITE
Datum
Tid
Plats
Information
Föredragningslista för sammanträde 3, 2015
2015-09-17
kl. 10.00-12.00
Sammanträdesrum vån E2, Högskolan i Halmstad
MBL-information 2015-09-16 kl. 10.00
§
1.
Ärende
Fastställande av agendan
Föredragande
Magnus Hållander
2.
Utseende av justeringsperson
Magnus Hållander
3.
Föregående mötes protokoll
Magnus Hållander
4.
Uppföljning av fattade beslut
Magnus Hållander
Information
5.
Meddelanden
Magnus Hållander
Information
6.
Beslut fattade på delegation
Magnus Hållander
Information
7.
Studenternas punkt
Studenterna
Information
8.
Fastställande av ny kursplan:
Verksamhetsutveckling och affärsmodeller, 15
hp
Jessika Andersson
Beslut
Bilaga 8
9.
Fastställande av ny kursplan: Business
Intelligence, 7,5 hp
Jessika Andersson
Beslut
Bilaga 9
10.
Fastställande av ny kursplan: Fysiska material
och IT, 7,5 hp
Jessika Andersson
Beslut
Bilaga 10
11.
Fastställande av ny kursplan: Design i ett
digitaliserat samhälle, 7,5 hp
Jessika Andersson
Beslut
Bilaga 11
12.
Fastställande av ny kursplan: Nanoelektronik,
7,5 hp
Jessika Andersson
Beslut
Bilaga 12
13.
Fastställande av ny kursplan: Trådlösa
inbyggda system: design och kommunikation,
7,5 hp
Jessika Andersson
Beslut
Bilaga 13
14.
Godkännande av allmän studieplan för
utbildning på forskarnivå i informatik
Stefan Byttner
Beslut
Bilaga 14
15.
Inrättande av anställning som biträdande lektor Magnus Hållander
i datorteknik
Beslut
Bilaga 15
16.
Inrättande av anställning som universitetslektor Magnus Hållander
i informatik
Beslut
Bilaga 16
17.
Inrättande av anställning som biträdande lektor Magnus Hållander
i informatik
Beslut
Bilaga 17
18.
Fastställande av examinatorer för ht-15
Beslut
Bilaga 18
19.
Övrigt
Jessika Andersson
Ärendekaraktär Bilagor
Bilaga 3:1, 3:2
Bilaga 6
Hälsningar
Magnus Hållander, ordförande
Sändlista:
Adam Grimberg
Memet Mehmeti
vakant
Malin Bornhager
Stefan Byttner
Eric Järpe
Pontus Wärnestål
Björn Åstrand
vakant
student
student
student
lärare
lärare
lärare
lärare
lärare
lärare
För kännedom:
Jörgen Carlsson
Håkan Pettersson
Antanas Verikas
Maria Åkesson
Magnus Jonsson
CC-lab, utbildningsansvarig
MPE-lab
IS-lab
MI-lab
forskningsansvarig
Lars Kristén
vakant
facklig repr. SACO
facklig repr. ST
Sandra Sandberg
ordförande Kåren
sid 2 (5)
Underlag till sammanträde med akademirådet vid ITE 2015-09-17
3.
Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 2015-03-05 var inte justerat vid förra mötet, och ska därför fastställas vid detta möte
tillsammans med protokollet från mötet 2015-05-28 (bilaga 3:1 och 3:2).
6.
Beslut fattade på delegation
Sammanfattning av beslut fattade på delegation under perioden 2015-06-02–2015-09-09 bifogas (bilaga 6).
Underlag i form av kursplaner finns att tillgå vid mötet, samt elektroniskt på Högskolans hemsida.
8. Fastställande av ny kursplan – Verksamhetsutveckling och affärsmodeller, 15 hp
Detta är en ny kurs i årskurs två på Affärssystemprogrammet 180 hp (bilaga 8).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE fastställer följande kursplan på delegation av Forsknings- och utbildningsnämnden
IK4040/1
Verksamhetsutveckling och affärsmodeller, 15 hp
9. Fastställande av ny kursplan – Business Intelligence, 7,5 hp
Detta är en ny kurs i årskurs två på Affärssystemprogrammet 180 hp (bilaga 9).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE fastställer följande kursplan på delegation av Forsknings- och utbildningsnämnden
IK4041/1
Business Intelligence, 7,5 hp
10. Fastställande av ny kursplan – Fysiska material och IT, 7,5 hp
Detta är en ny kurs i årskurs tre på Digital design och innovation 180 hp (bilaga 10).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE fastställer följande kursplan på delegation av Forsknings- och utbildningsnämnden
IK4043/1
Fysiska material och IT, 7,5 hp
11. Fastställande av ny kursplan – Design i ett digitaliserat samhälle 7,5 hp
Detta är en ny fristående kurs som erbjuds för utbytesstudenter. Kursen är projektbaserad och ges på kvartsfart
under höstterminen (bilaga 11).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE fastställer följande kursplan på delegation av Forsknings- och utbildningsnämnden
IK2059/1
Design i ett digitaliserat samhälle, 7,5 hp
sid 3 (5)
12. Fastställande av ny kursplan – Nanoelektronik 7,5 hp
Kursen Nanoelektronik 7,5 hp är en ny kurs som ingår i Magisterprogrammet i Elektronikdesign 60 hp (bilaga
12).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE fastställer följande kursplan på delegation av Forsknings- och utbildningsnämnden
EL8006/1
Nanoelektronik, 7,5 hp
13. Fastställande av ny kursplan – Trådlösa inbyggda system: Design och kommunikation 7,5 hp
Kursen Trådlösa inbyggda system: Design och kommunikation 7,5 hp är en ny kurs som ingår i
Magisterprogrammet i elektronikdesign 60 hp (bilaga 13).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE fastställer följande kursplan på delegation av Forsknings- och utbildningsnämnden
EL8007/1
Trådlösa inbyggda system: Design och kommunikation, 7,5 hp
14. Godkännande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik
Akademirådet ska godkänna den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Informatik (bilaga 14).
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE beslutar att godkänna den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i
informatik.
15. Inrättande av anställning som biträdande lektor i datorteknik
Akademin behöver anställa en biträdande lektor enligt nedan. Underlag för anställningen finns i bilaga 15.
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE beslutar att föreslå att en anställning som biträdande lektor i datorteknik inrättas.
Anställningen är tidsbegränsad under två år med möjlighet till förlängning i två år, och med tillträde enligt
överenskommelse. Omfattningen på anställningen är 100 % och kommer att finansieras till 33 % av KKstiftelsen, 33 % av SAAB samt 33 % av Högskolan i Halmstad.
16. Inrättande av anställning som universitetslektor i informatik
Akademin behöver anställa en universitetslektor enligt nedan. Underlag för anställningen finns i bilaga 16.
sid 4 (5)
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE beslutar att föreslå att en anställning som universitetslektor i informatik inrättas.
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Omfattningen på anställningen är 100 %, och
kommer att finansieras av 50 % forskningsanslag och 50 % grundutbildning.
17. Inrättande av anställning som biträdande lektor i informatik
Akademin behöver anställa en biträdande lektor enligt nedan. Underlag för anställningen finns i bilaga 17.
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE beslutar att föreslå att en anställning som biträdande lektor i informatik inrättas.
Anställningen är tidsbegränsad med tillträde snarast, och med en varaktighet i maximalt fyra år. Omfattningen
på anställningen är 100 % och kommer att finansieras av 50 % forskningsanslag och 50 % grundutbildning.
18. Fastställande av examinatorer för höstterminen 2015
Akademirådet ska fastställa examinatorerna för höstterminen 2015. Underlag finns i bilaga 18.
Förslag till beslut:
Akademirådet vid ITE beslutar att fastställa examinatorerna för höstterminen 2015 enligt bilaga.
sid 5 (5)