Ladda hem fullmakt som PDF

Comments

Transcription

Ladda hem fullmakt som PDF
FULLMAKT
Företräda aktieägare
Fullmaktsgivaren ……………………..
med person/org nummer …………………………,, ger härmed
Fullmaktsinnehavaren, …………………………….. med personnummer …………………………
rätt att företräda Fullmaktsgivaren på nedan angiven bolagsstämma och på denna stämma rösta för
Fullmaktsgivarens samtliga aktier i bolaget. Om det skulle beslutas om fortsatt bolagsstämma
omfattar fullmakten jämväl sådan fortsatt stämma.
Bolagsstämma
Bolag: COT – Clean Oil Technology AB (Publ)
Org.nr: 556598-5362
Datum för bolagsstämma: 2015-04-08
Fullmaktsgivarens underskrift:
Ort:
Datum:
.......................................................
Underskrift
……………………………………………
Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning/ar har bevittnats av:
Ort & datum
Ort & datum
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Namnteckning och namnförtydligande
Namnteckning och namnförtydligande