Mer heltäckande regler med Insurance

Comments

Transcription

Mer heltäckande regler med Insurance
2015-09-03
NYHETSBREV
Mer heltäckande regler med Insurance Distribution Directive
Advokatbyrån har tidigare informerat om direktiv IMD II, som ersatt det tidigare direktivet
2002/92/EG om försäkringsförmedling. Direktivet har bytt namn till Insurance Distribution Directive,
nedan benämnt IDD. IDD innebär en uppdatering av IMD II och täcker in ett vidare begrepp än bara
renodlad verksamhet som försäkringsförmedlare. Syftet är att täcka in alla som på något sätt
förmedlar försäkringar, så som försäkringsbolag, filialer och andra områden som inte tidigare
reglerats.
IDD innebär att distributörer kommer att behöva bli mer transparenta när det gäller pris och
kostnader för sina försäkringsprodukter. Det ska bli tydligare vad konsumenterna betalar för och
konsumenterna kommer att gynnas av ett större urval och mer information när de köper
försäkringar. Det ska för konsumenten framgå om säljare av en försäkringsprodukt har egna
ekonomiska incitament att sälja specifik produkt. Ett standardiserat informationsblad ska tas fram för
konsumenter vilket kommer öka informationskravet. Detta ska komplettera existerande
informationsblad till konsumenter för livförsäkringsprodukter, under Solvens II-direktivet samt under
PRIIPS-förordningen.
Genom IDD kommer det att bli mer långtgående och detaljerade krav på utbildning och kunskap för
försäkringsförmedlare och försäkringsbolag samt deras anställda. IDD innehåller dock endast regler
för en grundnivå och det är upp till medlemsländerna att sätta högre krav.
Europaparlamentet och rådet planerat att anta direktivet under oktober/november. IDD ska vara ett
minimiharmoniseringsdirektiv, innebärande att medlemsstaterna kan ställa högre krav på de berörda
aktörerna jämfört med vad direktivet föreskriver. Om direktivet inte införs i förtid kommer det
införas i svensk rätt vid årsskiftet år 2017/2018. Ingen offentlig utredning har ännu tillsats.
Advokatbyrån kommer att följa utvecklingen av IDD, och avser att återkomma med ytterligare
information.
Om du vill diskutera innebörden i direktivet och vad det innebär för er verksamhet är du välkommen
att kontakta jur. kand. Kristina Jonsson (telefon 08-407 88 09 alt. e-post [email protected]) eller
jur. kand. Johan Grenefalk (telefon 08-407 88 07 alt. e-post [email protected])
Hökerberg & Söderqvist är inte som andra advokatbyråer. Vårt synsätt begränsar oss inte till traditionella rättseller affärsområden. Där andra fastnar i konventionella mallar hittar vi möjligheter du inte trodde fanns. Vi ser
till dina specifika behov och förstår dina villkor som näringsidkare.
Hökerberg & Söderqvist erbjuder stöd och rådgivning i affärsfrågor med särskild tonvikt mot den finansiella
sektorn. Att samarbeta med oss innebär tydligt definierade uppdrag och förutsägbara kostnader. Utifrån en
helhetssyn arbetar vi konsekvens- och lösningsinriktat för att alltid uppnå största möjliga affärsnytta.
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB
Kungsgatan 36 | Box 7836, 103 98 Stockholm | Tel 08-407 88 00 | Fax 08-407 88 01
Köpmangatan 4 | 572 30 Oskarshamn | Tel 0491-131 20 | Fax 0491-158 68
hsa.se | Org.nr 969692-4969 | Klientmedel bankgiro 418-6532
Kontorsgemenskap med Advokatbyrån Lidén & Schierenbeck HB