Protokoll fört vid pleniföredragning

Comments

Transcription

Protokoll fört vid pleniföredragning
PROTOKOLL
Nummer
Sammanträdesdatum
4
8.10.2015
Protokoll fört vid pleniföredragning
Social- och miljöavdelningen
Miljöbyrån, S3
Närvarande
Frånvarande
Justerat
CG – RN – VT –- CA – JE
FK – WV
Omedelbart
Ordförande
Föredragande
Protokollförare
Lantråd
Camilla Gunell
Minister
Carina Aaltonen
Vattenbiolog
Susanne Vävare
…...……………....…......…........…..
…...……………....…......…........…..
…...……………....…......…........…..
Ärende/Dnr/Exp.
Beslut
Nr 5
Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Ålands
grundvatten, sjöar och kustvatten för perioden 2016-2021
fastställs
ÅLR 2014/8884
238 S3
Landskapsregeringen fastställer härmed förvaltningsplan och
åtgärdsprogram för de åländska vattnen enligt bilaga 1 S0315P04.
__________________________________
Bilaga 1 S0315P04
Dokumentnamn
Nr
BESLUT
238 S3
Datum
Dnr
8.10.2015
ÅLR 2014/8884
Sidnr
1 (4)
Représentation permanente de la
Finlande auprès de l´Union européenne
Avenue de Cortenbergh 80
B-1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Hänvisning
Kontaktperson
Susanne Vävare
Ärende
FÖRVALTNINGSPLAN OCH ÅTGÄRDSPROGRAM
FÖR ÅLANDS GRUNDVATTEN, SJÖAR OCH
KUSTVATTEN FÖR PERIODEN 2016-2021
FASTSTÄLLS
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), kallat vattendirektiv, har som
syfte att upprätta en ram för skyddet av grundvatten, sjöar och kustvatten.
Direktivet är infört i den åländska lagstiftningen. Det övergripande målet
är att allt naturligt vatten ska uppnå en god ekologisk status senast år
2015, om möjligt. För en del vattenområden kan det dock vara omöjligt
att nå målen av naturliga, tekniska eller ekonomiska orsaker. I dessa fall
kan tilläggstid ges eller mindre stränga miljömål sättas under vissa
villkor.
Som verktyg att nå målen görs förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för
vattenvården upp. Förvaltningsplanen utgör en beskrivning av
avrinningsdistriktet och utgör ett planeringsunderlag och hjälpmedel åt
myndigheter och andra aktörer, medan de konkreta åtgärderna för att nå
god vattenkvalitet behandlas i åtgärdsprogrammet.
I samband med det arbetet måste övervakningen utvecklas så att det går
att följa statusen hos vattnen och klassificera enligt vattendirektivets
vedertagna riktlinjer.
Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat en förvaltningsplan och ett
vattenåtgärdsprogram för perioden 2016-2021 för avrinningsdistriktet
Åland. Dokumenten har varit ute på en remissrunda under sex månader
(13 november 2014 till den 13 maj 2015). Nitton remissvar inkom och
dessa har tagits i beaktande i de uppdaterade dokumenten.
Postadress
Telefon
Telefax
PB 1060
(018) 25000
(018) 19155
AX-22111 MARIEHAMN, Åland
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman
E-post
[email protected]
URL www.regeringen.ax
2 (4)
Förvaltningsplan för avrinningsdistriktet Åland
Förvaltningsplanen ska innehålla en sammanfattande redogörelse av
vattenförhållanden, vattenstatus och en sammanfattning av möjligheterna
att uppnå en god vattenstatus samt målvärden. Planen ska också beskriva
riktningen för kommande arbete.
Förvaltningsplan tar bland annat upp vad som är karakteristiskt med
vattendistriktet, kartläggning och analys av grundvatten och ytvatten,
miljöproblem, påverkanskällor, miljöövervakning, en konsekvensanalys,
förbättringsbehov och målvärden för en god vattenstatus.
Åtgärdsprogram för avrinningsdistriktet Åland
Vattenåtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver
genomföras för att EU:s uppsatta miljökvalitetsnormer ska kunna följas.
En viktig målsättning är att det ska vara tydligt vem som behöver göra
vad. Ansvaret riktas huvudsakligen till landskapsregeringen som
myndighet, men även till kommuner och andra berörda i det åländska
samhället.
Programmen finns att hämta på landskapsregeringen hemsida:
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporterpublikationer/ramdirektivet-vatten
Beslut
Landskapsregeringen beslutade den 8.10.2015 att fastställa en
Förvaltningsplan och ett Åtgärdsprogram för Ålands grundvatten, sjöar
och kustvatten för perioden 2016-2021.
Lantråd
Camilla Gunell
Minister
Carina Aaltonen
3 (4)
FÖR KÄNNEDOM
Bengt Michelsson, Härst.
Inkeri Ahonen, Härst.
Ann Nedergård, Härst.
Mikael Wennström, Härst.
Eklund-Melander, fiskeribyrån, Härst
Sölve Högman, jordbruksbyrån, Härst
Mikael Sandvik, skogsbruksbyrån, Härst.
Finansavdelningen, Härst
Infrastrukturavdelningen, Härst.
Utbildnings- och kulturavdelningen, Härst
Obunden samling, c/o ordf. Bert Häggblom, Fyrvaktarvägen 10, 22100
Mariehamn
Ålands Socialdemokrater, Ekonomiegatan 1, 22100 Mariehamn
Ålands Framtid, Pb 69 22101 Mariehamn
Åländsk Center, Pb 69 22101 Mariehamn
Liberalerna på Åland, Pb 69 22101 Mariehamn
Moderat Samling för Åland, Pb 69 22101 Mariehamn
Brändö kommun, 22940 Åva
Eckerö kommun, S. Överbyvägen 8, 22270 Eckerö
Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby
Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 Föglö
Geta kommun, Getavägen 2115, 22340 Geta
Hammarlands kommun, Klockarvägen 3, 22240 Hammarland
Jomala kommun, Pb 2, 22151 Jomala
Kumlinge kommun, 22820 Kumlinge
Kökars kommun 22730 Kökar,
Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland
Lumparlands kommun, Kyrkvägen 26, 22630 Lumparland
Saltviks kommun, Lillängs 14, 22320 Ödkarby
Sottunga kommun, 22720 Sottunga
Sunds kommun, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm
Vårdö kommun, Vårdövägen 11, 22550 Vårdö
Mariehamns stad, Pb 5, 22101 Mariehamn
Finlands miljöcentral (SYKE), Pb 140, 00251 Helsingfors
Havs- och vattenmyndigheten, Att. Ylva Engwall, Box 11930, 404 39
Göteborg, Sverige
Ålands Kommunförbund, PB 230, 22101 Mariehamn.
Ålands Turistförbund, Storagatan 8, 22100 Mariehamn
Ålands Näringsliv, Nygatan 6, 22100 Mariehamn
Ålands Natur och miljö r.f. Österleden 110, 22100 Mariehamn
Ålands fågelskyddsförening r.f., c/o Sekr. Lars-Olof Hellman,
Godbyvägen 391, 22150 Jomala
Ålands producentförbund r.f., Jomalagårdsväg 17, 22150 Jomala
Ålands hushållningssällskap r.f., Jomalagårdsväg 17-3, 22150 Jomala
4 (4)
Leader Åland r.f., PB 229, 22101 Mariehamn
Ålands skogsvårdsförening, r.f., Jomalagårdsvägväg 17-5, 22150 Jomala
Ålands fiskodlarförening, r.f., Norra Esplanadgatan 4 B, 22100
Mariehamn
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100
Mariehamn
ÅMHM-laboratoriet, Sundblomsvägen 3, Prestgården by 22150 Jomala
Ålands vatten, Vattenverksvägen 34, Dalkarby, 22150 Jomala
Föglö kommun c/o Hans-Kristian Skaag, Tingsvägen 3, 22 710 Föglö
Sundets Vatten c/o Ingmar Lindeman, Mångstekta, 22 530 Sund
Tjenan vatten c/o Runar Karlsson, Laby, 22 320 Ödkarby
Havsvidden, Hotell Havsvidden 3, Havsviddsvägen 90, 22 340 Geta
Brändö Vatten c/o Anders Henriksson, Brändöby, 22 920 Brändö
Storby Vatten c/o Sven-Eric Carlsson, Storby, 22 270 Eckerö
Bocknäs Vatten, Kavelbrovägen 17, 22 430 Saltvik
Västra Sunds Vatten, Stefan Sundman , Klippvägen 11, 22 530 Sund
VA-verket, Jouni Huhtala, Tekniska verken, Elverksgatan 1, 22 100
Mariehamn
Östersjöfonden, Strandgatan 35, 22100 Mariehamn