Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Bas Aktier

Comments

Transcription

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Bas Aktier
s november 2015
Stockholm
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Bas Aktier
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Vi har idag fem
fonder med familjenamnet Bas. De vänder sig till kunder som vill ha ett enkelt sparande och
erbjuder en bekväm helhetslösning för de kunder som själva inte är aktiva.
Du sparar i Swedbank Robur Bas Aktier (Bas Aktier). Vi har gjort en översyn av fondens
karaktär och placeringsinriktning och gör nu förändringar i fondens fondbestämmelser där vi
främst förtydligar fondens placeringar och målsättning. Förändringarna träder i kraft den 1
december 2015 och beskrivs nedan i detta brev.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information.
Följande förändringar sker i fondbestämmelserna den 1 december 2015
Målsättning
Fondens målsättning har förtydligats till att i fortsättningen vara att fonden långsiktigt
överträffar sitt jämförelseindex.
Om du vill se vilket index fonden jämför sig mot framgår detta av faktabladet samt
informationsbroschyren.
Karaktär och placeringsinriktning
I nuvarande fondbestämmelser anges att fondens tillgångar placeras globalt i aktiemarknaden,
i aktierelaterade instrument och i alternativa investeringar. I fortsättningen kommer istället
att anges att fonden är en blandfond som fördelar sina tillgångar mellan och inom aktie- och
räntemarknaderna samt i alternativa investeringar, i Sverige och utomlands. Den nuvarande
beskrivningen om att fonden är en allokeringsfond vars fördelning mellan olika tillgångar och
marknader kan ändras över tiden har modifierats något till att endast ange att fördelningen
mellan tillgångar och marknader kan ändras över tiden.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Vi förtydligar också:
-
att placeringar i andra fonder i första hand utgörs av fonder förvaltade av Swedbank
Robur och att upp till 100 procent kan placeras i Swedbank Roburfonder.
-
att minst 30 procent av fonden kommer att placeras i Sverige.
-
att alternativa investeringar omfattar aktie- och ränteinvesteringar som fondbolaget
bedömer har alternativ karaktär. (Alternativa investeringar kan på indirekt väg ge
fonden exponering mot exempelvis fastigheter, råvaror, infrastruktur och private
equity eller olika förvaltningsstrategier).
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(2)
2(2)
-
att fonden kan ha en hög exponering mot enskilda länder och regioner.
Vi inför också möjlighet för fonden att använda tekniker och instrument, till exempel
återköpsavtal och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden.
Avgifter och ersättningar
Inga avgiftsändringar sker i fonden.
Vi förtydligar vilka kostnader som belastar fonden. I fortsättningen kommer ersättning till
leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondens
årsberättelse.
Konsekvenser för dig som är andelsägare i Bas Aktier
Ovanstående förändringar innebär främst förtydligande:
-
att placeringar i andra fonder i första hand sker i Swedbank Roburfonder och att upp till
100 procent av fondens värde också kan placeras i Swedbank Roburfonder.
-
att minst 30 procent placeras i Sverige.
-
att fonden kan ha en hög koncentration mot enskilda regioner och länder.
Genom att fonden får använda nya tekniker och instrument skapas möjlighet till högre
avkastning, men det kan också öka risken i fonden.
Fondens nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr publiceras på vår hemsida
swedbankrobur.se när förändringarna träder i kraft den 1 december 2015.
Har du några frågor med anledning av dessa förändringar eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Besök gärna vår hemsida
swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänlig hälsning
Swedbank Robur Fonder AB
David Vallin, chef Affärs- och produktutveckling