Förbindelseblankett meröppet

Comments

Transcription

Förbindelseblankett meröppet
Förbindelseblankett för meröppet 16 – 18 år i Kävlinge kommun
Fyll i, underteckna och lämna blanketten till biblioteket i Kävlinge eller Löddeköpinge.
Denna blankett möjliggör att biblioteken kan användas under obemannad tid
(meröppet), om du fyllt 16 år eller går på gymnasiet, med vårdnadshavarens
godkännande och ansvar.
Läs bibliotekets låneregler på bibliotekets hemsida: www.kavlinge.se/bibliotek, de
finns även på biblioteken.
Personnummer .....................................
Förnamn ................................................ Efternamn .......................................................
Adress.................................................... Postnummer ...................................................
Postadress ............................................. Telefonnummer ..............................................
E-post för aktivering av övertidsvarning ...........................................................................
För att det ska vara en trivsam och trygg miljö att vistas i finns följande regler:

Bibliotekskortet med tillhörande behörighet är personligt, får inte lånas ut och är
ett krav för att kunna besöka biblioteket under meröppettid.

Kävlinge kommun tillämpar en drogfri policy i sina verksamhetslokaler. Detta innebär
förbud mot A N D T (Alkohol, narkotika, doping och tobak). Överträdelse mot detta
kan medföra tillfällig eller permanent avstängning från biblioteken, under såväl
bemannad som obemannad tid (meröppet).


Visa hänsyn till andra besökare.
Under meröppet kan personal vistas i biblioteket med andra uppgifter än att betjäna
besökare. Önskas personlig service sker detta under bemannat öppethållande. Det
finns möjlighet att boka en bibliotekarie eller kontakta oss på e-post och telefon.
Kontaktinformation finns här: www.kavlinge.se/bibliotek/kontakt.
Jag har tagit del av bibliotekets låneregler och är införstådd med att jag som vårdnadshavare ansvarar för vad som lånas på detta bibliotekskort, och vad som sker under
meröppet.
Vårdnadshavarens uppgifter:
Datum........................................
Personnummer ......................................................................
Underskrift .............................................................................
Namnförtydligande ................................................................