Prövning - Svenska som andraspråk 3

Comments

Transcription

Prövning - Svenska som andraspråk 3
Vuxenutbildningen
Reviderad 2015-09-29
Prövning - Svenska som andraspråk 3
Kurskod: SVASVA03
Litteratur
Prövningen utgår från Skolverkets styrdokument http://www.skolverket.se/ .
Valfria läroböcker avsedda för Svenska som andraspråk kan användas.
På skolverkets hemsida finns exempel på provuppgifter som förekommer i det nationella
provet för Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Även lösningar/ bedömningsanvisningar
ges.
Övrig information
Prövningen görs utifrån kunskapskraven för kursen. Syftet med träffar, skriftliga och
muntliga prov är att samla information om dina kunskaper i förhållande till de nationella
kunskapskraven så att läraren kan göra en allsidig bedömning inför betygssättning. Det
innebär att bedömningsformerna är så varierande som möjligt.
Innan själva prövningen börjar träffar du läraren för att få information om hela prövningen.
Vid informationstillfället
- får du alla uppgifter
- går läraren igenom hur de olika provdelarna i nationella provet går till och du får
tillhörande förberedelsematerial
- bokar ni tider för de prov som görs i skolan
Tidsåtgång ca 30 minuter
Hela prövningen görs inom tre veckor från och med det första provtillfället. Eventuellt ges
ytterligare uppgifter om läraren finner det nödvändigt för att kunna sätta ett betyg.
Vuxenutbildningen
Reviderad 2015-09-29
Prövningsuppgifter
Provtillfälle 1 – skriftliga prov
Nationella prov. Görs i skolan. Svenska ordböcker finns. Du får själv ha med ett lexikon. Till
skrivuppgiften får du ett förberedelsematerial av läraren inför provet. Det måste du ha med
vid provtillfället.
- Utredande skrivuppgift av vetenskaplig karaktär 240 min
Total skrivtid, 4 timmar
Inläsning - uppgifter att göra hemma
Insändningsuppgifter. Ska skickas till läraren minst en vecka innan det muntliga provet
- Boklogg på vald roman. För högre betyg än C – två romaner. Väljs i samråd med
läraren.
- Läsning av novell och novellanalys.
- Min väg till språket, del 3. Texter att inspireras av och använda fås av läraren.
Provtillfälle 2 – muntliga prov
Redovisningar, samtal och förberett tal.
-
Samtala om läst litteratur, med utgångspunkt ifrån det arbete du lämnat in.
Samtal om Min väg till språket
Samtal om texterna i nationella provets texthäfte.
Muntlig presentation (utifrån given frågeställning själv hitta fakta och information
som framförs muntligt med hjälp av presentationstekniska hjälpmedel). Efteråt
samtala om ämnet, svara på frågor och redovisa källor och hur källor valts,
granskats).
Tidsåtgång 90 – 100 minuter

Similar documents