Nyhetsbrev om Kontrolluppgifter oktober 2015

Comments

Transcription

Nyhetsbrev om Kontrolluppgifter oktober 2015
Nyhetsbrev
Datum
2015-10-14
Daniel Hedin Edlund
010-574 36 18
Nyhetsbrev - Nytt system för kontrolluppgifter, oktober 2015
You will find a summary in English at the end of this newsletter.
Bakgrund


Skatteverket moderniserar inlämningen av kontrolluppgifter.
Ny e-tjänst lanserades i maj 2015





Möjlighet att lämna uppgifter om säsongsarbetare och konkurser under året.
Påminnelse om nytt filformat: endast XML-filer går att skicka in.
Inlämning via mobilt media (USB, CD mm) upphör från inkomstår 2015.
Inlämning av kontrolluppgifter sker årligen senast den 31 januari.
Utländska uppgiftslämnare hänvisas till att lämna via svenskt ombud med elegitimation.
Nyheter
Gäller fr.o.m. oktober 2015:



Nu kan samtliga kontrolluppgifter lämnas i e-tjänsten.
Det är även möjligt att lämna via SHS och e-transport.
Nu går endast schemaversion 1.2 att skicka in. Detta avser både e-tjänst och testtjänst. Testtjänsten, XML-scheman och den tekniska beskrivningen finns på
www.skatteverket.se/ku2015.
Kommande justeringar av sambandskontroller
Till dig som lämnar KU80 och KU81
Vi kommer senast i december ta bort sambandskontrollen med ID 053 på KU80 och KU81.
Kontrollen innebär att uppgiftslämnare och den uppgiften avser inte kan vara samma
person. Filer som skickas efter årsskiftet godkänns alltså även om uppgiftslämnare och
inkomsttagare är samma.
Till dig som lämnar KU55
Vi kommer senast i december ändra sambandskontroll med ID 104 enligt följande:
Hittillsvarande beskrivning: Fk643 ska finnas om Fk205, Fk642 och Fk645 saknas.
Kommande beskrivning: Fk643 ska finnas om (Fk205, Fk633, Fk 639, Fk642 och Fk645
saknas och 640 > 19831231)
Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567
Epost: [email protected] www.skatteverket.se
1(3)
Nyhetsbrev
Datum
2015-10-14
Daniel Hedin Edlund
010-574 36 18
Ändringen innebär att man inte längre tvingas ange förvärvspris om bostadsrätten avyttras
genom arv, gåva eller bodelning eller om bostadsrätten förvärvats före 1984. Man behöver
heller inte ange förvärvspris om man redovisar tilläggsköpeskilling.
Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!




Frågor om pågående förändringar gällande inlämning av kontrolluppgifter kan ställas
till Daniel Hedin Edlund på tel. 010-574 36 18 eller
[email protected]
Frågor om de tekniska förändringarna ställs till Skatteverkets tekniska support på
tel. 0771-787 787.
Frågor om den allmänna hanteringen av kontrolluppgifter besvaras av
Skatteupplysningen på tel. 0771 – 567 567.
Besök gärna webbplatsen www.skatteverket.se/ku2015 och sprid länken till kollegor
och andra i branschen!
Summary in English
Newsletter October 2015: Launch of new e-service for income statements
Background






The Swedish Tax Authority modernizes its income statement submission.
New e-service launched in May 2015
Possible to submit statements for seasonal workers as well as termination of legal
entities.
Reminder about new file format: submission requires XML file.
Submission through USB, CD etc. will cease as of income year 2015.
Deadline for submission of income statements for income year 2015 is January 31st
2016.
News
Starting from October 2015:


All types of income statements can be submitted in the new e-service
Also possible to submit through SHS and e-transport.
2(3)
Nyhetsbrev
Datum
2015-10-14
Daniel Hedin Edlund
010-574 36 18


Foreign submitters are referred to Swedish representatives with Swedish electronic
ID.
File transfer: you will only be able to submit version 1.2. The same goes for the test
service.
Future adjustments of controls
If you report KU80 and KU 81
We will no later than December remove the control with ID 053 from KU80 and KU81.
Control 053 means that the information provider and the Income earner cannot be the same
person. Files sent after December is therefore accepted even if the information provider and
income earner are the same.
If you report KU55
We will no later than December change the control with ID 104:
Description so far: FK643 must exist if Fk205, Fk642 and Fk645 are missing.
Future description: Fk643 must exist if (Fk205, Fk633, Fk 639, Fk642 and Fk645 are
missing and 640 > 19831231)
The change means that it is no longer mandatory to enter the purchase price of the flat if the
flat is transferred by inheritance, gift or division of property or if it was purchased before
1984. Also, you do not have to enter the purchase price if you report additional purchase
sum.
Hälsningar & Best Regards
Daniel Hedin Wiksten,
Verksamhetsutvecklare, Skatteverket
Telefon: 010-574 36 18, Mobil: 070-5099646
www.skatteverket.se/ku2015
3(3)