här - Grythyttan Whisky

Comments

Transcription

här - Grythyttan Whisky
Stämmoprotokoll årsstämma 2015
Från Grythyttan Whisky AB:s (556727-3684) årsstämma måndagen den 29 juni 2015, på Hotell Best Western, Årjäng.
§ 1.
Stämman öppnades av VD Benny Borgh som hälsade samtliga närvarande välkomna. Därefter valdes Benny Borgh att såsom
ordförande leda dagens förhandlingar samt vara protokollförare.
§ 2.
Upprättades och godkändes röstlängden enligt Bilaga 1. Det beslöts också att, vid stämman närvarande övriga personer,
skulle ha rätt att vara närvarande på stämman.
§ 3.
Till att justera dagens protokoll utsågs förutom ordföranden Gunnar Ek.
§ 4.
Det antecknades att information om kallelsen hade varit införd den 29 maj 2015 i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens
Nyheter, samt publicerats på bolagets hemsida samma datum. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
§ 5.
Beslöts att godkänna dagordningen enligt kallelsen.
§ 6.
Ordföranden redogjorde för det gångna verksamhetsåret varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.
§ 7.
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.
§ 8.
Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2014 och balansräkningen per 2014-12-31.
Beslöts vidare att 2014 års resultat, - 2 334 082 kronor, skulle överföras i ny räkning, i enlighet med styrelsens förslag.
Beslöts, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.
§ 9.
Beslöts att arvode för tiden från årsstämman intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 5 000 kronor till ordföranden
och övriga, ej anställda ledamöter. Beslöts också att arvodet till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
§ 10.
Stämman beslöt om omval till styrelsen av Benny Borgh, Dennis Streltzer, Sven Svensson och för tiden intill nästa
årsstämma. Bolagets auktoriserade revisor, Michael Hertin, som revisorssuppleant nyvaldes Henrik Lind, bägge för tiden till
nästa stämma. Beslöts att firman tecknas av styrelsemedlemmarna var för sig.
§ 11.
Bolagsstämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller fler tillfällen intill nästkommande årsstämma, med
eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier eller
konvertibler som vid konvertering endast ger B-aktier, upp till det maximala antalet aktier som anges i Bolagsordningen.
Nyemitterade B-aktier kan betalas genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning.
§ 12.
Ändring av Bolagsordningen
§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Nora, Nora kommun, Örebro län.
§11 Avstämningsförbehåll
1
Stämmoprotokoll årsstämma 2015
2
Stämmoprotokoll årsstämma 2015
3