FUNP 15-5

Comments

Transcription

FUNP 15-5
2015-09-14
PROTOKOLL
Tekniska högskolan/FUNK 2015-5
1(4)
Forskarutbildningsnämnden
Tid:
Lokal:
Måndag den 14 september 2015 kl 13.15
Konferensrum Diana, Hus A, Campus Valla
Närvarande:
Ledamöter:
Magnus Borga
Stefan Klintström
Igor Zozoulenko
Vladimir Kozlov
Anna Vapen
Leif B. G. Johansson
Per Olof Holtz
ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
företrädare för forskarstuderande
företrädare för forskarstuderande
ersättare (tjänstgör)
Övriga:
Maria Mitradjeiva
Peter Nilsson
utbildningsledare
p.4
Ledamöter:
Nahid Shahmehri
Erik G. Larsson
Mattias Elg
Kjell Simonsson
Petru Elles
Reiner Lenz
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
Ej närvarande:
Justeras datum: __________________
Maria Mitradjieva
(sekreterare)
LINKÖPINGS UNIVERSITET
FUN
Magnus Borga
(ordförande)
Per Olof Holtz
(justerare)
_________
_________
_________
LINKÖPINGS UNIVERSITET
FUN
1.
2015-09-14
PROTOKOLL
Tekniska högskolan/FUNK 2015-5
2(4)
Utseende av justeringsperson
Beslutas att utse Per Olof Holtz att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2.
Fastställande av föredragningslistan
Förslaget till föredragningslista fastställs.
3.
Anmälningar och meddelanden
4.
Beslutspunkt Dnr LiU-2015-01546
Utseende av ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd i
samband med civilingenjör Karin Magnussons disputation den 6
november 2015 för teknologie doktorsexamen i biokemi.
Föredragande: Peter Nilsson
I ärendet föreligger skrivelse från Peter Nilsson
Beslutas att utse till
ordförande vid disputationen:
professor Peter Nilsson, Linköpings universitet
fakultetsopponent:
professor Thomas Borén, Umeå universitet
ledamöter i betygsnämnden:
docent Richard Lundmark, Umeå universitet
professor Emma Sparr, Lunds universitet
docent Malin Lindqvist Appell, Linköpings universitet
reserver: docent Patrik Lundström, Linköpings universitet
docent Magdalena Svensson, Linköpings universitet
(Leif Johansson deltog inte i beslutet.)
_________
_________
_________
LINKÖPINGS UNIVERSITET
FUN
5.
2015-09-14
PROTOKOLL
Tekniska högskolan/FUNK 2015-5
3(4)
Beslutspunkt Dnr LiU-2015-00056
Begäran från IDA om nedläggning av forskarutbildningsämnet
TKIDAEKI Ekonomiska informationssystem vid IDA
Föredragande: Magnus Borga
Beslut: Forskarutbildningsnämnden tillstyrker nedläggningen av
forskarutbildningsämnet TKIDAEKI Ekonomiska informationssystem vid IDA.
6.
Beslutspunkt Dnr LiU-2015-00056
Studiehandboken för utbildning på forskarnivå
Föredragande: Magnus Borga
Beslut: Beslutas att fastställa ändringar i studiehandboken enligt förslag:
" 5.6 Tillgodoräknande
§ 17 Utbildningsmoment ska efter ansökan från studenten tillgodoräknas om dessa inte väsentligt skiljer sig
från de som ingår i utbildningen. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den särskilda
behörigheten får dock inte tillgodoräknas.
§18 Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande; ansökan tillstyrks eller
avstyrks av huvudhandledaren och ett eventuellt positivt beslut om tillgodoräknande tas av
forskarstudierektorn. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas
av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden. En begäran om tillgodoräknande som
inte godkänns av forskarstudierektorn måste alltså sändas vidare till
Forskarutbildningsnämnden. Tillämpliga bestämmelser rörande tillgodoräknande finns
i Högskoleförordningen 6 kap 6- 8 § samt universitetets lokala regelverk för forskarnivå (dnr LiU-201400530) samt tekniska fakultetens studiehandbok för forskarutbildningen. Beslut om avslag rörande begäran
om kan överklagas.” (FUNP 15-2.8)
7.
Beslutspunkt Dnr LiU-2015-00002
Rutin kring beslut om ersättning av de obligatoriska kurserna
Föredragande: Magnus Borga
Beslut: Beslutas att delegera till ordförande att ta beslut om en kurs med godkänt
resultat motsvarar och kan ersätta någon av de av fakulteten beslutade
obligatoriska kurserna.
8.
Beslutspunkt Dnr LiU-2015-00900
Information och hantering av resultatet av doktorandenkäten 2015
Föredragande: Magnus Borga
_________
_________
_________
LINKÖPINGS UNIVERSITET
FUN
2015-09-14
PROTOKOLL
Tekniska högskolan/FUNK 2015-5
4(4)
Beslut: Institutionerna vid tekniska högskolan analyserar
doktorandundersökningen 2015 och skriver en handlingsplan enligt
hanteringsordningen. Handlingsplanen ska tas upp och beslutas av respektive
institutionsstyrelse. Beslutad handlingsplan skickas till tekniska fakultetskansliet
senast den 21 oktober 2015. En preliminär handlingsplan ska skickas till kansliet
senast den 30 september 2015.
9.
Informationspunkt
Utvärdering av Research Ethics, VT2015
Föredragande: Maria Mitradjieva
Forskarutbildningsnämnden är nöjd med utförandet av kursen.
10.
Informationspunkt
Remiss angående granskning av individuella studieplaner för
doktorander
Föredragande: Magnus Borga
11.
Övriga frågor
Diskuteras kring utvärdering av forskarutbildningen och hantering av våra små
forskarutbildningsämnen.
_________
_________
_________