länk - Centerpartiet

Comments

Transcription

länk - Centerpartiet
Centerpartiet i Knivsta
Verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning: Boo Östberg, ordf., Magnus Douhan
v. ordf., Maud Johansson kassör, Ingemar Hansson sekr. samt ledamöterna Marianne Pihl,
Olga Granlöf och Patrik Norrbin.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 stycken protokollförda sammanträden.
Revisorer har varit Karl Gunnar Höglund och Tommy Höglund med Börge Douhan som
ersättare.
Boo Östberg har varit ordinarie ledamot och Anders Eskhult ersättare i distriktsstyrelsen.
Under året har Per Edstam varit ordinarie och Ingemar Hansson ersättare i
Landstingsfullmäktige samt att Per Edstam varit ersättare i Landstingsstyrelsen. Ingemar har
dessutom ingått i utskottet för demokrati, jämställdhet och integration.
Marianne Pihl, Ingemar Hansson och Aina Douhan har arbetat i Studieförbundet
Vuxenskolans studieråd i Knivsta.
I april deltog Knivsta med 6 ombud vid distriktsstämma i Uppsala.
Under 2014 har Centerpartiet varit representerad i kommunens politiska nämnder och
styrelser:
Kommunfullmäktige: Anders Eskhult, Jenny Höglund och Boo Östberg, ledamöter
Ulla Larsson och Magnus Douhan, ersättare
Kommunstyrelsen: Anders Eskhult ledamot, ersättare Boo Östberg
Tekniska utskottet: Anders Eskhult, ordförande
Utbildningsnämnden: Jenny Höglund, ledamot t.o.m. 31 mars, därefter Patrik Norrbin
Socialnämnden: Ingemar Hanson, ledamot.
Bygg och Miljönämnden: Boo Östberg ordförande, Magnus Douhan ersättare t.o.m. 31 mars,
därefter Olga Granlöf.
Kultur, fritid och kulturnämnden: Magnus Douhan, ledamot
Revisor: Karl-Gunnar Höglund
Nämndeman: Linnea Edstam
KF valberedning: Magnus Douhan
Överförmyndarnämnden: Marianne Pihl, ledamot
Knivsta vatten: Lars-Göran Åslund, ersättare
Valnämnden: Stig Pettersson
Kommunbolagens styrelser: Olle Thörn, ersättare
Den 25 februari hölls årsstämma med 16 deltagande medlemmar. Niklas Björkegren,
kommunens representant i Leader Upplandsbygd, höll föredrag under rubriken ”Röster från
Knivstas Ungdomar”.
Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2014 med följande punkter:
1. Att styrelsen organiserar valrörelsen – för både EU-valet i maj och de allmänna
valen i september – genom en valkommitté och/eller olika arbetsgrupper samt
mobiliserar medlemmarna som förväntas aktivt delta i valarbetet
Under våren utsågs en arbetsgrupp för att arbeta med och utveckla användningen av
sociala medier. I övrigt har valarbetet organiserats av styrelsen med gruppledaren och
ordföranden i spetsen. Ett stort antal medlemmar har aktivt deltagit i att genomföra och
synliggöra Centerpartiet närodlade politik (se vidare under punkt 7).
2. Utarbeta en sammanträdesplan för 2014
I början på verksamhetsåret fastlades styrelsemötestider kopplat till KF-mötena.
3. Att uppdra till medlemmarna att aktivt värva medlemmar – Mål: minst 10 nya
medlemmar
Under året har 5 medlemmar tillkommit, dock har inga särskilda aktivister genomförts.
4. Att genomföra en Politikerskola – en grundkurs i politik inom kommun, landsting
och Riksdag
En politikerskola genomfördes under våren 2014 med 11 deltagare som fick inblick i det
politiska arbetet inom såväl kommun och landsting som Riksdagen.
5. Att hålla hemsidan uppdaterad och utveckla användningen av sociala medier i
valrörelsen
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats under 2014 med aktuell information, nyheter och
insändare. En Facebooksida har startats, hållits aktiv och aktuell under valrörelsen.
6. Kretsens medlemmar inbjuds till val- och medlemsmöten under året
Partimedlemmarna har under 2014 varit inbjudna till tre (3) medlemsmöten utöver
årsmötet. Ett (1) möte i maj för att informera om valrörelsen och två (2) möte efter valet
för att informera om det parlamentariska läget och svårigheterna att formera en politisk
organisation och ledning för mandatperioden 2014-2018.
7. Att driva en konkret och tillämpbar ”Närodlad politik” inför valet den 14/9 genom
t.ex. arrangemang, events och praktiskt användbara saker på temat ”nära och
hållbart” inom utvalda politikområden
Matresan, torghandel, ”Ett kort”, ”Eskhults rullande valcirkus”, m.m.
I övrigt genomförde Centerpartiet i Knivsta en mycket aktiv lokal valrörelse. Vår politik
tydliggjordes bl.a. genom debattartiklar och (19) annonser i KnivstaBygden, ett flertal (9)
nyhetsartiklar i UNT, medverkan i (6) debatter, (4) perrongaktiviteter och besök av landsbygdsminister Eskil Erlandsson samt uppdaterad information på hemsidan och Facebook.
Valrörelsen ledde till att Centerpartiet i Knivsta gick framåt (från 8,5% 2010) till 9,3% vilket
resulterade i att vi behöll 3 mandat i Knivsta kommunfullmäktige. Den största framgången var
i tätorterna Knivsta och Alsike (allra störst i Västra Knivsta +2,43% jämfört med 2010). Dock
backade vi något i landsbygdsvalkretsarna Vassunda och Lagga/Östuna.
Efter valet har Anders Eskhult på ett aktivt och förtjänstfullt sätt bidragit till att åstadkomma
en Alliansledd kommun med framskjutna positioner för Centerpartiet i Knivsta, bl.a. vice
ordförande i Kommunstyrelsen, ordförandeskap i Bygg- och Miljönämnden, vice ordförande i
Socialnämnden samt ordinarie ledamöter i övriga nämnder och styrelser.
Tyvärr backade Centerpartiet något i både Landstingsvalet (från 7,95% 2010) till 7,0% och i
Riksdagsvalet (från 8,3%) till 6,9%.
Parallellt med valet har Centerpartiet arbetet i kommunpolitiken för en sund ekonomisk
politik och drivit frågor kring infrastruktur bl.a. genom planläggning och byggande av
pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar, torghandel samt energi, miljö och
kretsloppslösningar, solceller på kommunala byggnader. Centerpartiet har också haft
ordförandeskapet i en politisk styrgrupp för att ta fram en Trafikstrategi för Knivsta och
deltagit i arbetsgruppen för ”Integration och social sammanhållning”.
Därutöver har Boo Östberg genomfört ett landsbygdsutvecklingsprojekt i Husby-Långhundra med bl.a. en
Lokalekonomisk analys (LEA) inom ramen för Leader
Upplandsbygds Lokalekonomi i Nya Nätverk (LINN)
och drivit fyra olika Leaderprojekt:
”Gengasresan”, ”Köks-ön”, Experimentverkstad för
biokol och Konverteringsverkstad från fossil- till
eldriven odling.
Vid 2014 års slut hade kretsen 40 medlemmar (40, 2013).
Tack till alla som med idogt arbete bidragit till verksamheten och Centerpartiet i Knivsta. Ett
särskilt tack till dem som inte alltid hörs och syns mest men som stilla bidrar med så mycket!
Januari 2015
Styrelsen
Centerpartiet i Knivsta

Similar documents