Kunskapskrav geografi

Comments

Transcription

Kunskapskrav geografi
Geografi
Syfte
Syftet med undervisningen i ämnet geografi är att du ska få
förutsättningar att utveckla din förmåga att:
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter
formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i
olika delar av världen
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med
hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och
tekniker
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån
överväganden kring etik och hållbar utveckling
Förmågor vi ska öva:
• Använda
• Resonera
• Beskriva mönster och beskriva lägen
• Undersöka
• Redogöra
• Resonera om källor är trovärdiga och relevanta
Kunskapskrav
Redovisa kunskaper om hur människa, samhälle och natur hör ihop och
påverkar varandra
E
C
A
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
I huvudsak
Rel. Väl
Väl
Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation
Enkla
Rel. komplexa
Komplexa
Resonera om hur dessa mönster ser ut, hur de har förändrats över tid, samt
orsaker och konsekvenser av detta
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Resonera om klimatförändringar och förklaringar till dessa, samt konsekvenser
för människa, samhälle och miljö
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Undersöka omvärlden och använda av kartor och andra geografiska källor,
teorier, metoder och tekniker. Resonera om källorna är trovärdiga och
relevanta
I huvudsak
Rel. Väl
Väl
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Vid fältstudier använda kartor och andra verktyg
I huvudsak
Rel. ändamålsenligt sätt
Ändamålsenligt och
effektivt sätt
Redovisa kunskaper om länders namngeografi. Beskriva lägen på och
storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor, samt ge
förslag på lösningar med hänsyn till konsekvenser för människa, samhälle och
natur
Enkelt
Rel. Väl
Väl
Resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning,
migration, klimat, vegetation och klimatförändringar
Använda geografiska begrepp
Undersöka var varor och tjänster produceras och konsumeras