Kvalitetsplan Rosågränd 2015, , nytt fönster

Comments

Transcription

Kvalitetsplan Rosågränd 2015, , nytt fönster
Kvalitetsplan 2015
Vård- och omsorgsboende
Rosågränd
Inledning
Rosågränd är ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter beläget i Rosvik ca 3 mil norr
om centrala Piteå. Boendet är fördelat på två enheter ”Sydost och Nordväst”. På vardera
enheten finns det nio lägenheter och ett kombinerade dagrum/matsal, där de boende äter
sina måltider och umgås. Alla lägenheterna är på 36,6 km2. I källaren finns förråd till alla
lägenheter. Två större uteplatser är belägna på framsidan, sammankopplade till vardera
enheten samt en trevlig utemiljö finns på baksidan av Rosågränd.
Kvalitetssystem
Enligt socialtjänstlagen ska insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För att
utföra socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med erfarenhet och lämplig
utbildning. En kvalitetsuppföljning genom enkäter till boende, anhöriga och personal
genomförs årligen. Resultatet anslås på anslagstavla samt redovisas för personalen.
Kvalitetsuppföljningens resultat ger oss underlag att följa upp och utveckla vårt fortsatta
arbete. Underlaget redovisas även på Piteå kommuns hemsida.
Målsättning och uppföljning av målen
Demokrati och öppenhet
Insatserna på Rosågränd ska bygga på den enskildes behov. Vi arbetar med individuella
Genomförandeplaner för att ta tillvara den enskildes resurser. Genomförandeplanen
upprättas i samråd med den boende, i det fall detta är möjligt, som ges möjlighet att påverka
sina egna livsvillkor. Genomförandeplanen revideras minst två gånger/år eller mer om
behov föreligger. Uppföljning genom redovisning av hur många omsorgstagare som har
genomförandeplan och om den är reviderad.
Livsmiljö
På Rosågränd arbetar vi med att erbjuda de boende stöd och omsorg av god kvalité. Vi vill
att de som bor på Rosågränd ska trivas och känna social samvaro tillsammans med boende
och personal, samt känna att vardagen är meningsfull. Utvärderas genom uppföljning en
gång/år i äldreomsorgens kvalitetsmätning.
1
Personal
På Rosågränd strävar vi efter att all personal ska ha utbildning och kompetens för de
arbetsuppgifter de utför. Vi arbetar med att all personal ska ha god kännedom om
verksamhetens mål och prioriteringar. Utvärderas genom uppföljning en gång/år i
äldreomsorgens kvalitetsmätning samt i vårt eget medarbetarsamtal.
Ekonomi
Rosågränd vård- och omsorgsboende ska bedrivas inom ramen för beslutad budget.
Uppföljning genom redovisning av det ekonomiska utfallet.
Hälso- och sjukvård
Vård och behandling ska ges med respekt för människors lika värde och för enskilda
människans självbestämmande och intigritet.
Utvärdering av kvalitén på hälso- och sjukvården utvärderas kontinuerligt på regelbundna
vårdplaneringsträffar.
Uppföljning sker genom redovisning av antal gjorda riskbedömningar.
Förutsättningar
Lagstiftning
Verksamheten på Rosågränd vård- och omsorgsboende planeras utifrån det i
socialnämndens verksamhetsplan fastställda riktlinjer.
Avtal och lagar skall följas. De övergripande lagarna är Socialtjänstlagen SoL samt Hälsooch sjukvårdslagen HSL.
I SoL fastläggs övergripande mål och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med omsorgen
om de äldre. Det innebär att Rosågränd ska främja de äldres:
ekonomiska och sociala trygghet
jämlikhet i levnadsvillkor
aktivt deltagande i samhällslivet
Kommunen har enligt HSL även ett hälso- och sjukvårdsansvar på äldreboendena upp t o m
sjuksköterskenivå.
Arbetsmiljölagen har som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i
övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
Sekretesslagen gör att alla som har arbetat eller arbetar inom äldreomsorgen har
tystnadsplikt vad gäller allt som rör enskilds personliga förhållanden eller annat förhållande
inom verksamheten för vilken sekretess gäller.
Ekonomi/resurser
Rosågränd har 2015 en total budget på ca 8,800 tkr.
Varav personalbudgeten är ca 8,200 tkr.
2
Detta erbjuder vi
Varm mat lunch och middag samt alla övriga livsmedel distribueras till Rosågränd från
Porsnässkolans kök. Frukost, lunch och middag, serveras på respektive enhet.
Rosågränds sjuksköterska har det medicinska ansvaret tillsammans med Öjagårdens
sjuksköterskor. Läkare från Norrfjärdens hälsocentral kommer en gång varje vecka för rond
samt extra vid behov. Patientansvarige läkare är utbildad geriatriker. Det vill säga speciallist
på äldre personer och deras sjukdomar. Dessutom kan sjuksköterskan kontakta läkare om
behov uppstår.
Alla som bor i kommunens äldreboenden har rätt till kostnadsfri munhälsobedömning.
Trygghetslarm finns i alla lägenheter och ingår i boendekostnaden. Personligt larm lämnas
ut i de fall där den boende klarar av och förstår att använda larm. Dörr- och rörelselarm samt
larmmatta finns att tillgå när speciella behov föreligger, utifrån aktuella riktlinjer.
Planerad städning av lägenheterna utförs, mer eller mindre, varannan vecka. Kläderna
tvättas i gemensam tvättstuga. Tvätt av sängkläder och sänglinne köps externt.
Piteå kommun har en subsidiär hemförsäkring, det vill säga att den träder i kraft om den
boende saknar egen hemförsäkring. Täcker endast brand och vattenskada upp till 40 000.
Egen hemförsäkring med allrisk rekommenderas.
Grunden är att den boende själv ansvarar för pengar och värdesaker. Önskas hjälp med
fickpengar finns det i samtliga lägenheter ett värdeskåp installerat. Till detta skåp har endast
kontaktpersonen nyckel då denne har hand om den boendes fickpengar. Alla insättningar
och uttag antecknas i en kassabok som förvaras i värdeskåpet. Alla inköp verifieras med
kvitto om inte kontaktpersonen och den anhörige/boende har kommit överens om annat.
Alla har möjlighet att ha egen telefon och TV inkopplad i sin lägenhet.
Vi försöker ha samvaro i mindre och större grupper med enkla aktiviteter för att stimulera
olika sinnen exempelvis musikunderhållning, bingo. Personal från kyrkan erbjuder
gudstjänst på Rosågränd och sommartid försöker vi fokusera vi på utevistelser m.m.
Alla boende har tillgång till eget förråd som låses med eget hänglås.
Fotvård och frisör finns inte stationerade på Rosågränd utan måste beställas av den
boende/anhörige eller av kontaktperson då behov uppstår.
Så här arbetar vi
Biståndsbedömning görs av speciell personal, de bedömer vem som ska erbjudas plats på
Rosågränd. Anhöriga/blivande hyresgäst bokar tid med boendechefen för visning av
lägenhet och genomgång av hyreskostnad, matkostnad, omvårdnadsavgift,
inflyttningsdatum mm. Både muntlig och skriftlig information lämnas.
3
Kontaktpersonerna har ansvaret för att en genomförandeplan upprättas samt att
riskbedömning görs enligt gällande riktlinjer. Utvärderingar och uppdateringar görs
kontinuerligt på månatliga vårdplaneringar samt vid förändringar av behov och insatser.
Uppföljning minst två gånger/år. Riskbedömning upprättas vid inflyttandet.
Kontaktpersonen ska om möjligt ha kontakt med anhöriga en gång i månaden.
Medicindistribution sker med APO-dos. Det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för
den boende samt bra ur säkerhetssynpunkt för både boende och personal.
Delegering av medicinhantering ges av sjuksköterska till vårdpersonal, enligt
socialstyrelsens riktlinjer.
Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till färdtjänst med ledsagare. Om
någon behöver specialfordon görs den bedömningen av biståndbedömmaren.
En månads uppsägning gäller vid dödsfall för den som har flyttat in före årsskiftet 2007.
Från och med 2007-01-01 gäller 14 dagars uppsägning vid dödsfall, tre månaders
uppsägning vid utflyttning till annan bostad eller till annan kommun. Undantag: om man
flyttar mellan äldreomsorgens äldreboenden gäller ingen uppsägningstid.
Tömning städning av lägenhet ombesörjs av boende/anhöriga.
Personal
Rosågränds personalbudget består av 15,44 årsarbetare. Fördelningen av undersköterskor
dag och natt är:
Dag undersköterskor
Natt undersköterskor
Sjuksköterska
Vikarieförstärkningspott
10,0 årsarbetare
3,90 årsarbetare
0,94 årsarbetare
0,60 årsarbetare
All dag- och nattpersonal är anställd på heltid och arbetar enligt individuella scheman. De
som vill kan söka tjänstledigt till önskad tjänstgöringsgrad, dock inte under 50 %.
Från och med hösten 2014 finns Rosågränd och Öjagården inom samma arbetsledarområde.
Arbetsledningens roll är att ansvara för de politiska besluten i verksamheten vilka verkställs
i samverkan mellan personal och boende. Boendecheferna har övergripande ansvar för
personal och ekonomi omvårdnad, anhörigsamverkan och metodutveckling.
Sjuksköterska
Sjuksköterskorna har under dagtid det medicinska ansvaret för Rosågränd och Öjagården.
Kvällstid och varannan helg delar de ansvaret med Norrgårdens sjuksköterskor.
Sjuksköterskeansvaret nattetid ligger på ambulerande sjuksköterskegrupp. De har ansvaret
för att rapportera till arbetsledaren samt MAS angående Lex. Mariafall, avvikelser,
felbehandlingar samt uppföljningar av dessa. De medverkar i riskbedömningar av
vårdtagare, ger råd och handledning i medicinska frågor till personalen på den enhet de
ansvarar för. Dem ansvarar även för vårdplaneringsträffar ca en gång/månad, där man
4
tillsammans med undersköterskor diskuterar frågor kring omvårdnad. Boendechefen deltar
vid dessa vårdplaneringsträffar.
De ansvarar även för att arbeta förebyggande med hjälp av riskbedömningar och vårdplaner.
De tar också kontakt med läkare när det behövs samt ser till att behandlingsjournaler
upprättas och att journalanteckningar görs. De ger den boende, anhöriga och kontaktperson
information om ordination och behandlingar. De utvärderar och följer upp de insatta
åtgärderna på de boende som de är medicinskt ansvariga för. Sjuksköterskorna är de som
delegerar eventuella medicinska arbetsuppgifter till övrig personal enligt socialstyrelsens
författningar och ser till att läkemedelshanteringen följer de direktiv som utarbetats. De
introducerar vikarier och elever, deltar i anhörigsamtal vid behov.
Andra viktiga arbetsuppgifter för sjuksköterskan är att medverka vid upprättande av
genomförandeplanen för boende avseende den medicinska delen.
När det är aktuellt ser de till att en handlingsplan upprättas vid livets slut, tillsammans med
läkare, anhöriga och kontaktperson.
Undersköterskor
Alla boende på Rosågränd har en kontaktperson. Kontaktpersonen har det övergripande
ansvaret för den personliga omsorgen, anhörigkontakt samt att upprätta en
Genomförandeplan i samråd med den boende/anhöriga, sjuksköterska och
rehabiliteringsteam. Genomförandeplanen bör upprättas inom fyra veckor efter inflyttning.
Revideras minst en gång per halvår och vid behov.
Undersköterskan ser till att de arbetsuppgifter som delegerats blir utförda på det sätt som de
fått information och anvisningar om. Kontakt tas med sjuksköterska i medicinska frågor och
i frågor om rehabilitering och hjälpmedel tas kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut.
Undersköterskan deltar, om det är möjligt, vid hembesök av läkare hos den man är
kontaktperson för samt tillsammans med ansvarig sjuksköterska följer upp och utvärderar
ordinationer och behandlingar. Undersköterskan deltar också i upprättandet av
handlingsplan vid vård i livets slut när så blir aktuellt.
Arbetsplatsträffar för personalen på Rosågränd anordnas en gång per månad med undantag
för semestermånaderna. Information ges veckovis skriftligt via veckonytt till alla
personalgrupperna.
Nattpersonal har separata enhetsträffar minst två gånger per år.
För att utveckla och planera verksamheten har all personal inom äldreomsorgen tre
studiedagar per år. Två dagar planeras och genomförs centralt och en dag som arbetsplatsen
planerar och beslutar om.
Arbetsledare
Arbetsledningens roll är att ansvara för de politiska besluten i verksamheten vilka verkställs
i samverkan mellan personal och boende. Boendecheferna har övergripande ansvar för
personalen och ekonomin samt omvårdnad, anhörigsamverkan och metodutveckling.
Arbetsterapeut och sjukgymnast
Till Rosågränd hör ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsteam som består av en arbetsterapeut
och en sjukgymnast. De finns tillgängliga att konsulteras i rehabiliterings- och
hjälpmedelsfrågor samt vid arbetsmiljöfrågor. Dessa ingår inte i Rosågränds
personalbemanning.
5
Samverkan
Upprättandet av Genomförandeplanen på ett tvärprofessionellt sätt
Anhörigträffar: en gång/år
Arbetsplatsträffar: en gång/månad
Skriftlig information: en gång/vecka
Vårdplaneringsträffar: två gånger/år
Natträffar: en gång varannan månad
Sjukskötersketräffar: en varannan månad
Medarbetar/lönesamtal: en gång/år
Kvalitetsgrupp: varannan månad
Kvalitetsutveckling 2015
Demokrati och öppenhet
Vi jobbar vidare med Genomförandeplanerna eftersom de bygger på den enskildes resurser,
behov och möjlighet till att vara med och bestämma sina egna livsvillkor.
Livsmiljö
All personal på Rosågränd kommer under året att fortsätta jobba med värdegrund. Vi
kommer lägga fokus på mötet – alla boende på Rosågränd kommer varje vecka få minst 30
minuter schemalagd egen tid med sin kontaktperson. Tiden ska användas till att göra sådant
som är meningsfullt för den boende.
Vi kommer även jobba med att tydliggöra kontakpersonens ansvar och betydelse, vår
ambition är att på ett naturligt och avslappnat sätt prata om detta. Vi kommer att använda
oss av det dokument som finns i kvalitetspärmen.
Personal
Genom att arbeta med mötet – egen tid så kommer personalen kunna känna att de bidrar till
att de boende upplever sig sedda och blir bekräftade. Målet är att man som personal ska
kunna gå hem från sitt arbete och känna att alla som bor på Rosågränd upplever en
meningsfull vardag.
Måltidsprojektet som startades upp under 2014 kommer personalen arbeta med
fortsättningsvis också, för att dem boende skall kunna ha en lugn matsituation.
PPP – praktisk professionell planering, är det verktyg använder oss av för att bl.a. stärka
kontaktpersonens ansvar där egen tid ingår.
Ekonomi
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för beslutad budget. Vår strävan är en budget i
balans. Under året kommer vi att se över materialbudgeten.
Hälso- och sjukvård
Sjuksköterskorna kommer under året att lägga fokus på teamkänslan där arbetsgruppen
strävar mot en samsyn kring hälso- och sjukvårdsfrågor. De kommer arbeta för att
säkerställa att de rutiner och arbetsmetoder man jobbat fram under 2011-2012 efterföljs.
De fortsätter att jobba med avvikelser gällande fall, trycksår, läkemedel, kost samt
informationsöverföring. Man kommer även att arbeta för en minskad läkemedelsanvändning
i samarbete med ansvarig läkare.
Boendechef
Anette Grandin
Boendechef
Carola Olofsson
6