Kurslitteratur VT16 - Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Comments

Transcription

Kurslitteratur VT16 - Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
1(2)
Beslut
prefekt nr 65 2015
Dnr:
SU 318-3.1.2-0032-15
Kurslitteratur för UB504Y - Läroplansteori,
pedagogisk dokumentation och bedömning,
Avancerad nivå, 7.5 hp
Beslut
Gällande från och med vårterminen 2016.
Beslutad av prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen enligt gällande
delegation från institutionsstyrelsen: 2015-11-19.
Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur
Dahlberg, Gunilla & Bloch, Marianne (2006). Is the Power to See and Vizualize Always the
Power to Control. I Popkewitz, T. S. (red.) "The future is not what it appears to be":
pedagogy, genealogy and political epistemology: in honor and in memory of Kenneth
Hultqvist. Stockholm: HLS Förlag, ss.105-123. (Finns som elektronisk resurs) (19 s.)
Elfström, Ingela (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk
dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt
kvalitetsarbete i förskolan. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, ss. 25-71. (Finns som
elektronisk resurs) (46 s.)
Elfström, Ingela (2015). Pedagogisk dokumentation som en del i ett systematiskt
kvalitetsarbete i förskolan. I Åsén, Gunnar (red.) Utvärdering & pedagogisk bedömning i
förskolan. Stockholm: Liber, ss. 165-183. (Finns som elektronisk resurs) (18 s.)
Lenz Taguchi, Hillevi (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent. Stockholm:
Gleerups. (138 s)
Lindblad, Sverker, Linde, Göran & Naeslund, Lars (1999). Ramfaktorteori och praktiskt
förnuft. Pedagogisk forskning i Sverige, 4(1), ss. 93-109. (Finns som elektronisk resurs) (16
s.)
Olsson, Liselott (2013). Taking Children’s Questions Seriously: the need for creative thought.
Global Studies of Childhood, 3(3), ss. 230-253. (Finns som elektronisk resurs) (23 s.)
Pramling Samuelsson, Ingrid & Pramling, Niklas (red.) (2008). Didaktiska studier från
förskola och skola. Malmö: Gleerups utbildning, kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. (110 s.)
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescati Hagväg 20, 24 & 16 B
www.buv.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: [email protected]
2(2)
Reis, Maria (2011). Att ordna, från ordning till ordning: yngre förskolebarns
matematiserande. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, ss. 23-35. (Finns som elektronisk
resurs) (12 s.)
Tjivikua, Anna & Unga, Johanna (2012). Ljuset förvandlar och förvandlas. Modern Barndom
OM Pedagogisk dokumentation, Stockholm: Reggio Emilia institutet, ss. 22-27. (Finns som
elektronisk resurs) (6 s.)
Wallander, Agneta (2015). Att göra skillnad eller reproducera särskiljande praktik. I Åsén,
Gunnar (red.) Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber, ss. 99110. (Finns som elektronisk resurs) (11 s.)
Åsén, Gunnar & Vallberg Roth, Ann-Christine (2012). Utvärdering i förskolan: en
forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. (Finns som elektronisk resurs) (86 s.)
Härutöver tillkommer litteratur i form av artiklar, rapporter m.m. (ca 300 s.)
Referenslitteratur
Colliander, Marie-Anne, Stråhle, Lena & Wehner-Godée, Christina (red.) (2010). Om värden
och omvärlden. Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia. Stockholm:
Stockholms universitets förlag. (278 s)