Se statistik och prognos

Comments

Transcription

Se statistik och prognos
Vindkraftstatistik och prognos
Detta är en kvartalsvis insamling och presentation av data från turbinleverantörer och
vindkraftsprojektörer verksamma i Sverige (uppskattningsvis 95 % av vindkraftsprojektörernas och
100 % av turbinleverantörernas marknadsandelar i Sverige).
Kvartal 1 2015
2015-05-04
Svensk Vindenergis statistik och prognos
•
Statistiken baseras på turbinleverantörernas orderböcker och vindkraftprojektörernas
projektportföljer vilket redovisas på aggregerad nivå. Denna statistisk är
utgångspunkten för Svensk Vindenergis prognos som ges ut varje kvartal.
•
Prognosen består av tre framtidsscenarier (låg, bas och hög) vilka är framtagna utifrån
olika antaganden om vilka pågående projekt som kan komma att realiseras utifrån en
bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge.
•
Lågscenariot består av endast redan fattade investeringsbeslut med ett antagande
om att inga fler investeringsbeslut tas och därmed utgör golvet för
vindkraftsutbyggnaden.
•
Basscenariot består av redan tagna investeringsbeslut och ett antagande om att
projekt motsvarande 5 procent under tillståndsprövning respektive 15 procent
tillståndsgivna projekt realiseras. Detta scenario förutsätter tekniska justeringar av
kvotkurvan enligt förslag från Energimyndigheten. Detta scenario är det mest troliga
och utgör Svensk Vindenergis prognos.
•
Högscenariot består redan tagna investeringsbeslut men med antagandet om en
högre realiseringsgrad, motsvarande 10 procent av projekt under tillståndsprövning
och 25 procent av tillståndsgivna projekt realiseras. Scenariot skulle kunna bli aktuellt
vid omständigheter som leder till högre pris på el eller elcertifikat och sätter taket för
vindkraftsutbyggnaden.
Vindkraftsutbyggnad 2015
Totalt vid utgången av 2014
Vindkraftverk: 3 048 stycken
Effekt: 5 425 MW
Årsproduktion: 11,5 TWh *
Helårsproduktion: 13,5 TWh. **
Tillkommande effekt under 2015
Kvartal 1: 62 MW (utfall)
Kvartal 2: 95 MW (prognos)
Kvartal 3: 146 MW (prognos)
Kvartal 4: 321 MW (prognos)
Totalt: 624 MW (prognos)
Totalt vid utgången av 2015 (prognos)
Vindkraftverk: 3 270 stycken
Effekt: 6 049 MW
Årsproduktion: 15,1 TWh
Helårsproduktion: 15,3 TWh
***
* Årsproduktionen, den faktiska produktionen, påverkas av när
under året installationerna sker och hur det blåser under året.
** Detta är vad den installerade vindkraften, vid årets utgång,
motsvarar i helårsproduktion ett normalår.
*** OBS! Prognosen baserar sig på basscenariot.
Summerad projektstatus per 2015-03-31
I drift
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
* Under byggnation
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
** Med alla tillstånd
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
På land
Till havs
Totalt
2 998
5 298
74
190
3 072
5 487
På land
Till havs
Totalt
296
877
296
877
På land
Till havs
Totalt
2 193
6 286
528
2 294
2 721
8 579
På land
Till havs
Totalt
4 111
12 666
790
3 535
4 901
16 201
Förändring Q1
(+24)
(+62)
(+44)
(+127)
** Under
tillståndsprövning
Antal vindkraftverk
Effekt (MW)
* Kontrakterad vindkraft baserat på tagna investeringsbeslut
(firm and unconditional order)
** Uppskattade värden
Turbinleverantörernas orderböcker
Tidplan enligt rapporter från turbinleverantörerna* för driftsättning av
kontrakterad volym vindkraft (MW) baserat på tidigare tagna
investeringsbeslut.
2014
(Tot)
2015
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2015
(Tot)
2016
(Tot)
1050
62
95
146
379
682
257
Sedan förra kvartalet har kontrakt (firm and unconditional), baserade på tagna
investeringsbeslut ökat med 189 MW, varav 22 MW med förväntad driftsättning år
2015 och 167 MW år 2016. Detta är en uppgång med 65 procent jämfört med förra
kvartalet (115 MW) och med 16 procent jämfört med genomsnittet per kvartal de
senaste 12 månaderna (144 MW).
* Uppgifter från samtliga turbinleverantörer som verkar på den svenska marknaden.
Geografisk spridning av vindkraftverk
Källa: Vindbrukskollen
Utveckling vindkraftsproduktion 2015
Utfall (vitt) och prognos (blått)
TWh
16,0
15,1
14,0
13,7
12,8
12,0
10,0
15,0
11,1
11,5
Produktion senaste 52 v
8,0
7,8
6,0
4,0
Ackumulerad produktion
4,7
2,0
0,0
31/12-14
31/3
30/6
30/9
31/12-15
Utveckling vindkraft - olika scenarier
Utfall (vitt) och prognos (blått)
TWh
25
Ökande osäkerhet
20
Årsproduktion
(hög)
15
Årsproduktion
(bas)
10
Årsproduktion
(låg)
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Per 31/12 varje år
Basscenariot – Svensk Vindenergis prognos
Detta scenario av vindkraftsutvecklingen är det mest troliga och utgör Svensk Vindenergis prognos.
Utfall (vitt) och prognos (blått)
25000
Ökande osäkerhet
20000
19229
Årsproduktion
[GWh]
17555
15000
15099
15882
Total
installerad
effekt [MW]
11450
10000
9900
7160
5000
3743
2899
0
2007
2039
2008
2009
2010
6050
5425
6100
2403
2011
6595
7171
3445
3640
7710
Totalt antal
vindkraftverk
4382
2663
2012
2013
3048
3270
2014
2015
2016
3818
2017
2018
Per 31/12 varje år
Basscenariot avspeglar en tänkbar utveckling med hänsyn till vilka projekt som kan förväntas realiseras utifrån
en bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge. Scenariot förutsätter tekniska justeringar av
kvotkurvan enligt förslag från Energimyndigheten. I modellen antas 15 procent av projekten försenas in på nästa
år.
Installerad effekt per elområde
december 2018, utifrån basscenariot
MW
3000
Status per 2015-03-31
2500
Under tillståndsprövning
2000
Med alla tillstånd
1500
Under byggnation
1000
I drift
500
0
SE1
SE2
SE3
SE4
Antaganden bakom Svensk Vindenergis
modell
Motsvarande andel av effekt som förväntas realiseras utifrån status och
scenario inom angiven tidsram
Status
Hög
Bas **
Låg
Under byggnation
100 %
100 %
95 %
Med alla tillstånd *
25 %
15 %
0%
Under tillståndsprövning *
10 %
5%
0%
* För dessa två kategorier antas i modellen endast landbaserad vindkraft realiseras fram till och med december 2018.
** Basscenariot avspeglar en tänkbar utveckling med hänsyn till vilka projekt som kan förväntas realiseras utifrån en
bedömning av nuvarande och framtida marknadsläge. Scenariot förutsätter tekniska justeringar av kvotkurvan enligt
förslag från Energimyndigheten. I modellen antas 15 procent av projekten försenas in på nästa år.
Prognosens träffsäkerhet
TWh
Utfall
13,0
Q3 2012
12,0
Q4 2012
11,0
Q1 2013
10,0
Q2 2013
9,0
Q3 2013
8,0
Q4 2013
7,0
Q1 2014
6,0
Q2 2014
5,0
Q3 2014
2012
2013
2014