2015-02-02, 169 kB - Valdemarsviks kommun

Comments

Transcription

2015-02-02, 169 kB - Valdemarsviks kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Plats och tid
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
1 (10)
Strömsvik - Måndag den 2 februari 2015 kl 10,00
Närvarande
ersättare
Göran Segergren (S), ordf
Ingemar Gustafsson (S)
Jörgen Malmström (NB), vice
ordf
Stefan Kemle (M)
Marie Lindh Eriksson (C)
Ted Starkås (S)
Övriga deltagande
Jens Karlsson, Sektorschef
Anna Nilsson (M) Oppositionsråd
Therese Hagström, Utvecklings- och
Kvalitetsstrateg § 1 D
Sven Tholén, Verksamhetschef, § 4
Ewa Wahlfreds Petersson ,
Sekreterare
Utses att justera
Marie Lindh Eriksson (C)
Justeringens
plats och tid
Strömsvik Onsdag den 4 februari kl 07,00
Underskrift
Sekreterare
...............................................
Ewa Wahlfreds Petersson
Ordförande
...............................................
Göran Segergren (S)
Justerande
...............................................
Marie Lindh Eriksson (C)
Beslutande
Leif Jonsson (KD)
Paragrafer 1-6
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
Sammanträdesdatum
2015-02-02
Datum för
anslagsuppsättande
2015-02-04
Förvaringsplats
för protokollet
Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad
Underskrift
.......................................................
Ewa Wahlfreds Petersson
Datum för
anslags nedtagande
2015-03-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
2 (10)
KSBUU § 1
Information
Barn- och utbildningsutskottets beslut
1.
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
A. Organisation sektor barn, utbildning och arbetsmarknad
Sektorschef Jens Karlsson informerade om sektor barn, utbildning och
arbetsmarknads nuvarande organisation. En rektorsrekrytering till
Vammarskolan är aktuell då nuvarande rektor slutar sitt uppdrag 201502-20.I sammanhanget informerades att ”fritidsklubben” flyttar från sina
lokaler vid Loviseberg till Vammarskolan och lyder därmed under rektors
ansvar.
B. Inriktningsmål och åtaganden - Vision Valdemarsvik 2015
Ordförande Göran Segergren (S) delade ut och gick igenom
sammanställning över sektorns inriktningsmål och åtagande utifrån
Vision Valdemarsvik 2015. Ordföranden uppmanar utskottet att bevaka
de kommunala målen.
C. KS-BU 2014-12-15
Kort genomgång av föregående sammanträdesprotokoll. Protokollet
lades till handlingarna.
D. Statstik 15 januari 2015
Sakkunnig/Utredare Ewa Wahlfreds Petersson gick igenom statistik från
den 15 januari gällande antal barn/elever i förskola/skola med placering i
kommunal och enskild regi både inom och utom Valdemarsviks kommun.
Marie Lindh Eriksson (C) tog upp frågan kring barnen i Gryt gällande
framtida skolplaceringar med tanke på nedläggning av skolan från och
med läsåret 2015/2016.
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
3 (10)
Stefan Kemle (M) och Anna Nilsson (M) efterfrågar båda kännedom om
var i Valdemarsviks kommun de barn bor som har sin skolplacering i
annan kommun.
Göran Segergren (S) efterfrågar förskolors beläggningsschema som
beskriver belastningen vid olika tidpunkter under dagen på respektive
avdelning/förskola.
Samtliga frågor ovan kommer att besvaras på kommande KS-BU den 2
mars 2015.
E. Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan under 2013-2016
Sektorschef Jens Karlsson informerade om att Arbetsmiljöverket kommer
att göra en inspektion den 18 februari hos skolhuvudmannen i
Valdemarsviks kommun gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.
F. Elevärende
Utvecklings- och kvalitetsstrateg Therese Holmström redogjorde kort för
beslut av BEO (barn- och elevombudet) gällande ett elevärende om
kränkande särbehandling.
G. KS-BU verksamhetsbesök 2015
Sakkunnig/Utredare Ewa Wahlfreds Petersson presenterade planen för
verksamhetsbesöken inom sektor barn, utbildning och arbetsmarknad
som inleder KS-BU ordinarie sammanträden mellan klockan 08,00-10,00.
Besöksfria månader är juni och december.
H. Kontaktpolitiker/verksamhetsbesök
Sakkunnig/Utredare Ewa Wahlfreds Petersson presenterade en idé
gällande kontaktpolitiker för respektive enhet inom sektorn. Förändring
mot föregående år blir att kontakt vid behov åligger både politiker och
verksamhet. Respektive kontaktpolitiker har 4 timmar per år till sitt eget
förfogande för kontakt/besök i ”sin” verksamhet.
Ordföranden Göran Segergren (S) meddelar i sammanhanget att
samtliga politiker i barn- och utbildningsutskottet bjuds in, på frivillig
basis, till 1 timmes möte med sektorns ledningsgrupp den 8 maj.
I. Statsbidrag – omsorg på obekväma arbetstider
Sakkunnig/Utredare Ewa Wahlfreds Petersson redogjorde för statsbidrag
gällande omsorg på obekväm arbetstid vilket innebär vardagar mellan kl
19:00-06:00 samt helger. Verksamheten ska vara öppen minst 30 timmar
per barn per månad. Hur många timmar barnen deltar påverkar inte
Skolverkets beslut om statsbidrag. Valdemarsviks kommun kommer att
ansöka om ovan nämnda bidrag för verksamhetsåret 2015.
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
4 (10)
J. Övrig information
Marie Lindh Eriksson (C) tog upp frågan kring vikten av att behålla PRAO
i grundskolans årskurs 8. Det meddelas i sammanhanget att det för
tillfället sker en översyn av yrkes- och studievägledning inom kommunen.
-----------
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
5 (10)
KSBUU § 2
KS-BU.2015.6 610
Budgetuppföljning
Barn- och utbildningsutskottets beslut
1.
Utskottet fortsätter granskningen av sektorns ekonomiska läge.
Ärendebeskrivning
Sektorschef Jens Karlsson informerade att bokslut 2014 inte är fastställt ännu,
men tyder på enligt prognos ett bättre resultat än förväntat. Beträffande budget
2015 finns stora utmaningar gällande anpassningar/besparingar. Den första
prognosen för budgetåret 2015 visar sig i slutet av mars månad vilket kan
innebära förändringar i verksamhet från och med augusti. Årets budgetarbete
kommer även att innebära fokus på verksamhetsåren 2016 och 2017.
-----------
Beslutsexpedition
Rektorer, förskolechefer, verksamhetschefer BUA
Akten
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KSBUU § 3
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
6 (10)
KS-BU.2015.7 611
Bidragsbelopp 2015 gällande förskola, förskoleklass,
skolbarnomsorg och grundskola
Jäv
Leif Jonsson (KD) anmäler jäv och närvarar inte i handläggning eller i beslut.
Barn- och utbildningsutskottets beslut
1. Ställer sig bakom framräknade bidragsbelopp enligt nedan gällande
verksamhetsåret 2015.
2. Redovisning gällande uträkning av bidragsbeloppen sker av
sektorns ekonom på kommande KS-BU sammanträde den 2 mars.
Sammanfattning
Bidragsbelopp enligt budget 2015.
Friskola:
IKE:
Förskola
Bidragsbelopp exkl. avgift
Bidragsbelopp inklusive avgift
10 753 kronor
10 177 kronor
10 348 kronor
Skolbarnomsorg
Bidragsbelopp exkl. avgift
Bidragsbelopp inklusive avgift
3 374 kronor
2 875 kronor
3 281 kronor
Förskoleklass
Bidragsbelopp
4 833 kronor
4 653 kronor
Grundskola Åk 1-6
Bidragsbelopp
7 772 kronor
7 421 kronor
Grundskola Åk 7-9
Bidragsbelopp
9 204 kronor
9 146 kronor
Tryserums friskola AB ersätts med faktiskt lokalkostnad 1 062,7 tkr för år 2015,
därmed utbetalas beloppen ovan exklusive lokalkostnaden.
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
7 (10)
Ärendebeskrivning
Likabehandlingsprincipen gäller mellan kommunal och enskild regi där bidraget
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten. Kommunens budget för det kommande
året ska ligga till grund för beräkningarna. Bidraget ska bestå av ett
grundbelopp och ett tilläggsbelopp där de fristående huvudmännen får
överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.
Bidragsbeloppet grundas på följande: undervisning (omsorg och pedagogisk
verksamhet för förskola och fritidshem), lärverktyg (pedagogiskt material och
utrustning för förskola och fritidshem), elevhälsa, måltider, lokaler (baserat på
kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans
faktiska kostnad), administration (schablon på tre procent, för pedagogisk
omsorg en procent) och moms (schablon på sex procent ).
Utöver grundbeloppet ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för
barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska
erbjudas modersmålsundervisning. Kommunen är dock inte skyldig att betala
tilläggsbelopp för ett barn/en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
-----------
Beslutsexpedition
Tryserums friskola AB
Förskolor/Grundskolor i annan kommun
Akten
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KSBUU § 4
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
8 (10)
KS-BU.2015.4 612
Samverkansavtal gällande hälsokommunikatörer
Barn- och utbildningsutskottets beslut
1. Samverkansavtal mellan Valdemarsviks kommun och landstinget
gällande hälsokommunikatörer förlängs inte under perioden 1
januari 2015 – 31 december 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunen har sedan ett antal år tillbaka haft ett avtal med landstinget
gällande hälsokommunikatörer på modersmål. Senaste avtalet gällde för
perioden 2012 - 2014. Under senare tid har kommunens personal som
arbetar med flyktingmottagning ej utnyttjat hälsokommunikatörernas tjänster
utifrån avtalet. Då det inte längre är obligatoriskt att gå på träffar med
hälsokommunikatörerna har deltagarna inte dykt upp trots kallelse. Man har
ofta fullt upp med aktiviteter kopplade till arbetsförmedlingens
etableringsarbete. Hälsokommunikatörerna har heller inte möjlighet att
informera på alla språk som efterfrågas.
Kommunen har ett avtal gällande samhällsinformation på modersmål. I
samhällsinformationen ingår insatser kopplade till hälsokommunikatörerna
vilka fungerar mycket bra. Kommunen skulle gärna se en utökning av
denna del av samhällsinformationen.
Då kommunen inte utnyttjar några tjänster utifrån avtalet ser man inget
behov av att förlänga avtalet.
-----------
Beslutsexpedition
Verksamhetschef Sven Tholèn
Region Östergötland
Akten
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KSBUU § 5
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
9 (10)
KS-BU.2013.69 611
Dispensansökan via Socialtjänsten angående utökade
tider i förskola och dispens gällande fritidshem
Barn- och utbildningsutskottets beslut
1. Barn- och utbildningsutskottet beviljar utökad tid i
förskolan att omfatta maximalt 30 timmar/vecka för de båda
syskonen födda 2009.
2. Barn- och utbildningsutskottet beviljar fritidshem att
omfatta maximalt 10 timmar/vecka för barnet född 2008.
3. Tider görs upp mellan vårdnadshavaren och respektive
verksamhet.
4. Beslutet gäller till och med vårterminen 2015.
Ärendebeskrivning
Socialtjänsten i Valdemarsviks kommun har inkommit med skrivelse
och förordar utökad tid i förskolan för två barn födda 2009 samt
dispens gällande fritidshem för ett barn född 2008. Barnen som är
syskon bor tillsammans med sin mamma och ytterligare tre – äldre syskon i Gusum. Barnen är enligt skrivelsen i behov av både fysisk och
psykisk stimulans.
Se socialtjänstens skrivelse 2015-01-16
-----------
Beslutsexpedition
Sökanden
Förskolechef/rektor Gusum
Akten
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KSBUU § 6
Sammanträdesdatum
Sida
2015-02-02
10
(10)
KS-BU.2013.24 611
Dispens - utökad tid i förskola och på fritidshem i
Gusum
Barn- och utbildningsutskottets beslut
1. Bevilja utökad tid i förskolan för barnet född 2009 att
omfatta maximalt 6 timmar per dag, måndag –fredag.
2. Schematider är förlagda mellan klockan 08,00-14,00.
3. Bevilja tid på fritidshem för barnet född 2008 att omfatta
maximalt två timmar per dag, måndag-fredag.
4. Beslutet gäller så länge behov finns.
Ärendebeskrivning
Sökanden är boendestöd hos familj bestående av två vårdnadshavare
och tre barn. Stödet omfattas av 11 timmar per vecka, ibland mer.
Familjen har också kontakt med och hjälp av familjepedagog.
Problematik enligt tidigare kvarstår vilket bland annat innebär att behov
finns gällande utökad tid på förskola för ett barn född 2009 samt tid på
fritidshem för ett barn född 2008.
Samtal har först mellan utbildningskontoret och förskolechef/rektor som
båda bekräftar behov enligt ovan.
Beslutsexpedition
Sökanden
Förskolechef/rektor Gusum
Akten
_____________________________________________________________________________________________________
Justerare
.......... Göran Segergren (S)
.......... Marie Lindh Eriksson (C)
..........

Similar documents