Årsstämma 2015-07-11 Svebråta samfällighetsförening Plats Ladan

Comments

Transcription

Årsstämma 2015-07-11 Svebråta samfällighetsförening Plats Ladan
Möte innan med stationsområdet och övriga boende
1. Stationsområde och övriga boende var inbjudna angående bildande av
vägförening samt ev. midsommarfirande kommitté
Torsten informerade angående B vägen som är väldigt guppig och dålig, viktigt att vi
bildar en vägförening tillsammans med stationsområdet och dom övriga boende. NCC
och Skanska är tillfrågade om offert, vi har fått in från NCC som besiktigade vägen
och offerten från y-korset till containrarna landade på 388 750kr inkl. moms. Bildande
av vägförening bör ske snart går vidare med frågan i nya styrelsen.
2. Frågan om en midsommar kommitté eller fortsätta som förut, röstade för att
fortsätta som vi gjort förut.
Årsstämma 2015-07-11
Svebråta samfällighetsförening
Plats Ladan
§1. Stämman öppnas
§2. Nya medlemmar hälsas välkomna
§3. Till ordförande för mötet valdes Eva Lundin
§4. Till sekreterare för mötet valdes Ann-Louise Sjöberg
§5. 38st närvarande medlemmar fastställande av röstlängd godkändes
§6. Fastställande av dagordningen godkänd
§7. Val av justerare och tillika rösträknare valdes Sten-Erik Häljestam och Anette Olsson
§8. Kallelse godkänd
§9. Styrelsens årsredovisning godkändes
§10. Revisionsberättelsen godkändes
§11. Genomgång av resultaträkningen och balansräkning som godkändes
§12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§13. Arvode till styrelsen 7000kr att fördelas inom gruppen
§14. Val av ordförande på 2 år Yvonne Malmberg Larsson
§15. Val av styrelseledamot på 2 år Åke Gustafson
§16. Val av styrelseledamot 3st på 1 år Anders Odnell, Jörgen Holzhausen och Ann-Louise
Sjöberg
§17. Val av suppleanter 3st på 1 årAnders Wahll, Claes Sandahl och Lennart Jönsson
§18. Val av revisorer 2st Carl Thulin och Niklas Andersson suppleanter för dessa på 1 år
Roger Binnberg och Birgitta Thulin
§19. Val av valberedning 2 st. på 1år valdes Peter Larsson och Jan Thiberg
§20. Anmälda motioner 4st inkomna
1. Internet baserad korrespondens till medlemmarna samt även hemsida
2. Sopsortera glasavfall
3. Antalet medlemmar i styrelsen
Verksamhetsberättelsen 2014 och avloppskontroller
Dessa lästes upp nya styrelsen tittar vidare på dessa motioner
§21. Beslutspunkt ekonomisk avskrivning av ett av husen vid sjökanten, beslut togs att
skulden står kvar 12st för resten emot.
Information från styrelsen
§22. A)
Information av Torsten om vattenmätarna
B) Vi tycker att det är roligt att så många kommer på städdagarna och att det är
många som lägger privat tid och engagemang på området.
§23. Övriga frågor
A) Björkarna vid ladan är det ok att de gallras ur och någon tas bort, ja
B) Hemsida till föreningen Torsten informerar, ok från stämman att styrelsen tittar
vidare på hemsida
C) Styrelsen har som förslag att suppleanter går upp som ordinarie ledamot, styrelsen
får uppdraget att gå vidare med frågan
D) Ansvariga för ladan Annette Haglund och Siw Ahlqvist Johansson
E) Göran är inte med i mekar gänget Ove Haglund istället
F) Ändringar av stadgar för kallelse till möte via anslagstavla och postlådor på området är
ok att göra
G) Förslag att höja samfällighetsavgiften med 300kr besluts tog
Övriga frågor
f)
Har stämman några övriga frågor
Övriga frågor
 Motorcyklar åker för fort 2st bommar vid vägen styrelsen får i uppdrag att gå
vidare
 Området vid parken är det vårat, tar tid att röja upp ja det är vårat
 Containrar 2st. nya kommer, tänk på att knyta ordentligt samt knuffa den långt
bak
 Vattenmätare är utfakturerade 1500kr 80st därför den höga kostnaden på
vatten avlopp
Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
Mötet avslutas
Eva tackar stämman för visat intresse
_________________
Ordförande
__________________
Justeringsman
_____________________
Sekreterare
____________________
Justeringsman