Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Comments

Transcription

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård
Sida 1 (5)
Styrande dokument
Regeldokument | Anvisning
Patientens valfrihet - välja utförare av
offentligt finansierad vård
Bakgrund
Patienten kan välja var hen vill ha sin vård.
Med öppen vård menas vård som inte kräver intagning på vårdinrättning.
Patientens valmöjligheter omfattar även sådan vård/behandlingsalternativ i
den öppna vården som inte finns i Norrbottens läns landstings vårdutbud.
Med hemlandsting avses det landsting där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning.
Vårdlandsting kallas det landsting där en utomlänspatient undersöks eller
behandlas.
Lagrum och styrande förutsättningar
I 9 kap 1 § Patientlag (2014:821) regleras att patienten ska få möjlighet att
inom eller utom det egna landstinget välja utförare av offentligt finansierad
öppen vård.
I 4 § andra stycket Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) regleras landstingens skyldighet att erbjuda öppen finansierad vård till patienter som omfattas
av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.
Patientens valmöjligheter av sluten vård och medicinsk service regleras i
Riksavtalet för utomlänsvård (fr 2015).
Syfte
Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd till ansvarig läkare vid de
fall en patient vill välja att söka vård inom länet eller utanför länet.
Anvisning
Välja utförare inom länet
För öppen specialiserad vård eller behandling hos sjukgymnast i Norrbotten
krävs inte remiss.
Patienter har rätt att inom länet välja vid vilken hälsocentral och vilket sjukhus de vill söka vård (under förutsättning att den aktuella vården ges där).
Detta gäller både läkarbesök och sjukvårdande behandling.
Välja utförare utanför länet
Omfattar all offentligt finansierad öppen vård i landet, dvs primärvård, öppen specialiserad vård (inkl behandling och t ex dagkirurgi) samt öppen
högspecialiserad vård (riks- och regionssjukvård). Vård hos vårdgivare utan
offentlig finansiering ersätts inte av landstinget.
Primärvård
Listning
En patient kan välja att ”lista sig” inom primärvården i annat landsting. Den
patient som är listad inom primärvården ska inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska endast tas till de medicinska behov som patienten
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
LGVERK-4-132
GODKÄNT DATUM
2015-08-14
ANSVARIG
VERONIKA SUNDSTRÖM
VERSION
8.0
Sida 2 (5)
har. Ett landsting är skyldigt att ta emot utomlänspatienter för listning och
erbjuda öppen vård till alla patienter som söker, oavsett var patienten är bosatt. Detta innebär att primärvården inte kan neka att ta emot på hälsocentralen icke listade patienter, oavsett var de är bosatta.
Ersättning för utomlänspatienter utgår enligt den regionala prislistan.
Öppen specialiserad vård
Hemlandstingets remissregler gäller, dvs om patientens hemlandsting har
remisskrav för öppen specialiserad vård krävs en remiss för att vårdlandstinget (dit patienten söker) ska få ersättning för den utförda vården.
Om vårdlandstinget har remisskrav för den egna befolkningen krävs remiss
även för utomlänspatienter som önskar söka vård där (valfrihetsremiss).
Remiss kan utfärdas av hemlandstinget eller av annat landsting.
Det är vårdlandstingets ansvar att förvissa sig om att en utomlänspatient
omfattas av remisskrav eller inte.
Det är möjligt att använda valfrihetsremiss för informationsöverföring (om
behov finns) även till landsting som inte har remisskrav.
Landsting med remisskrav
Ett fåtal landsting har remisskrav till öppen vård. En förteckning över landstingens krav på remiss till öppen vård finns tillgänglig via www.skl.se:
”Riksavtalet för utomlänsvård”, länk: Redovisning landstingens krav på
remiss i öppen vård (scrolla långt ner på sidan).
Sluten vård
Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet fastställts i hemlanstinget. Det krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget. Vård hos vårdgivare utan offentlig finansiering ersätts inte av landstinget.
Valfriheten gäller endast sådan vård/behandlingsalternativ som ges i det
egna landstinget. Högspecialiserad slutenvård (riks- och regionsjukvård)
omfattas inte av valfriheten.
Behovet av behandling fastställs av den i hemlandstinget som är behörig att
fatta sådana beslut. En remiss utfärdas (valfrihetsremiss) och godkänns av
patientens hemlandsting. Remissen har till uppgift att överföra medicinsk
information om bl a vårdbehovet och fungera som betalningsförbindelse för
det remitterande landstinget.
Medicinsk service
Medicinsk service finns inte reglerat i Patientlagen. Av punkt 5 i riksavtalet
för utomlänsvård finns detta beskrivet.
Med medicinsk service avses till exempel bild- och funktionsmedicin och
laboratorieundersökningar.
För att en patients hemlandsting ska ersätta ett vårdlandsting krävs att den
medicinska tjänsten beställs av någon som har rätt att beställa dessa tjänster
(= remiss), t ex köp av laboratorietjänster. Vård hos vårdgivare utan offentlig
finansiering ersätts inte av landstinget.
Om en remiss för medicinsk service har sänts till mottagare inom länet och
patienten i stället önskar få undersökningen utförd utanför länet ska remissen
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
LGVERK-4-132
GODKÄNT DATUM
2015-08-14
ANSVARIG
VERONIKA SUNDSTRÖM
VERSION
8.0
Sida 3 (5)
skickas tillbaka till remittenten. Patienten ombeds kontakta den ursprungliga
remittenten för utfärdande av valfrihetsremiss.
Var kan patienter söka vård?
Möjligheten att välja vårdgivare gäller all offentligt finansierad vård som ges
av landsting och regioner samt privata vårdgivare enligt nedan:
Med privat vårdgivare avses:
 vårdgivare som har avtal med landstingen enligt lagen (2007:109) om
offentlig upphandling, LOU;
 vårdgivare godkänd inom ett sk valfrihetssystem enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem, LOV; eller
 vårdgivare som är verksamma enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Vård hos privata vårdgivare
För vård hos privat vårdgivare med avtal tecknade före 1 januari 2015 krävs
att vårdgivaren har avtal med något landsting som medger vård av patienter
från andra landsting. Remissen ska i detta fall skickas till kontaktperson i
berört vårdlandsting (som har avtal med den privata vårdgivaren) som i sin
tur förmedlar remissen till den privata vårdgivaren.
Länk till SKL: ”Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting
som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare”
(scrolla långt ner på sidan).
För vård hos privat vårdgivare med avtal tecknade efter 1 januari 2015 kan
remissen direkt skickas till den privata vårdgivaren.
Vem får utfärda valfrihetsremiss i Norrbotten?
Till:
Öppen specialiserad vård
Öppen högspecialiserad vård
Sluten vård
Medicinsk service
Remittent:
Läkare inom offentligt finansierad vård (primärvård eller
specialiserad vård).
Verksamhetschef eller motsvarande inom aktuell sjukhusspecialitet i Norrbottens läns landsting, som kan delegera
till läkare inom ansvarsområdet att också utfärda remiss.
Verksamhetschef eller motsvarande inom aktuell sjukhusspecialitet i Norrbottens läns landsting, som kan delegera
till läkare inom ansvarsområdet att också utfärda remiss.
Läkare inom primärvården och inom den specialiserade
vården verksam inom Norrbottens läns landsting har rätt
att remittera till bild- och funktionsundersökning (inom
ramen för gällande handläggningsöverenskommelser) och
laboratorieundersökning.
Information till patienten
Av 3 kap 2 § p2 Patientlagen framgår att landstinget som vårdgivare och
enskilda yrkesutövare ska ge patienter individuellt anpassad information om
möjligheten att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Det kan gälla både inom eller utom det egna
landstinget och hos privata vårdgivare som har offentlig ersättning. Vilken
information som ska ges avgörs från fall till fall.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
LGVERK-4-132
GODKÄNT DATUM
2015-08-14
ANSVARIG
VERONIKA SUNDSTRÖM
VERSION
8.0
Sida 4 (5)
Informationsskyldigheten kvarstår under hela vårdförloppet och inte enbart
vid den första kontakten. Informationen ska vara anpassad till patientens
behov och ges utifrån patientens förutsättningar.
Av patientdatalagen (2008:355) framgår att det i patientjournalen ska antecknas uppgifter om den information som har lämnats om ställningstaganden, t ex möjlighet att välja utförare.
Patientens ansvar
Patienten ansvarar själv för att välja vårdgivare och avtala tid för besök/behandling.
Ekonomi
Kostnader
Av 4 § tredje stycket Hälso- och sjukvårdslagen framgår att om patienten
omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 §
svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd
av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer krav på
remiss för vården och dessa remissregler inte följs.
Av bilaga till Riksavtalet för utomlänsvård, punkt 4 och punkt 7.8, framgår
att patienten betalar själv kostnader för resor, logi samt patientavgifter som
gäller hos den aktuella vårdgivaren.
Landstinget betalar vårdkostnaden om valfrihetsremiss (i de fall remiss
krävs) utfärdats korrekt enligt landstingets regler.
Vid vård enligt patientens valfrihet är det den enhet dit patienten skulle ha
remitterats om den fått vård i länet som står för vårdkostnaderna, under förutsättning att valfrihetsremiss (där sådan krävs) utfärdats korrekt enligt
landstingets regler. Kostnaden för vård enligt patientens valfrihet bokförs på
särskilt kostnadsställe för valfrihet för aktuell specialitet.
Patienter som sökt vård inom ramen för valfriheten till sjukhus som bedriver
högspecialiserad vård utan remisskrav kommer vårdkostnaden att belasta
särskilt kostnadsställe inom motsvarande verksamhet i Norrbottens läns
landsting. Vid remittering av patient till högspecialiserad vård (riks- och
regionsjukvård) står remitterande klinik för vårdkostnaden.
Det är den hälsocentral där patienten är listad (eller skulle ha varit listad)
som står för kostnaderna för primärvård i annat landsting.
Intäkter för utomlänspatienter tillfaller mottagande verksamhet, dvs den
verksamhet som tillhandahåller vården.
Om fakturering
Enligt riksavtalet för utomlänsvård ska följande uppgifter redovisas i anslutning till fakturan:
 Avtal och avtalspunkt enligt vilken vården lämnats (t ex Riksavtalet, 4.1)
 Patientens namn, personnummer och postadress
 Vårdenhet där vården lämnats
 Tidpunkt när vården ägt rum

Antal vårddagar och uppgifter om öppen resp slutenvård, besök, transport och dyl samt pris per tjänst och summa ersättning.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
LGVERK-4-132
GODKÄNT DATUM
2015-08-14
ANSVARIG
VERONIKA SUNDSTRÖM
VERSION
8.0
Sida 5 (5)
Observera att patient-/besöksavgift ej ska faktureras, patienten betalar själv
enligt behandlande inrättnings regler.
Privata vårdgivare
För specialiserad vård hos privata vårdgivare med avtal tecknade före 2015
gäller att den privata vårdgivaren (via fullmakt med vårdlandstinget) direkt
kan fakturera hemlandstinget.
All specialiserad vård som utförs av privata vårdgivare med avtal tecknade
från och med 1 januari 2015 faktureras via vårdlandstinget som i sin tur fakturerar patientens hemlandsting. Dessa privata vårdgivare kan inte direkt
fakturera patientens hemlandsting.
Fakturahantering
Öppen vård och medicinsk service: Fakturor avseende utomlänsvård gällande patientens valfrihet sak- och beslutsattesteras av Patientkontoret. Detta
gäller samtliga verksamheter, oavsett fakturans belopp.
Fakturor som avser utomlänsvård med anledning av patientens valfrihet ska
endast dokumenteras genom bokföring i landstingets ekonomisystem. För
det fall Norrbottens läns landsting har utfärdat en remiss och det föreligger
en vårdrelation får fakturan även dokumenteras i journalsystemet.
Sluten vård: Fakturor avseende utomlänsvård gällande patientens valfrihet
sak- och beslutsattesteras av remitterande klinik. Detta gäller samtliga verksamheter, oavsett fakturans belopp.
Kostnadsställen vid vård enligt patientens valfrihet
01485
Medicin
01641
Geriatrik/rehab
01642
01643
01644
Reumatologi
Lungmedicin
Hud
01645
01646
01647
01648
01649
01650
01651
01652
01488
01766
01480
01481
01482
01483
01484
Infektion
Rehabiliteringsmed
Gastro
Hematologi
Hjärta/kärl
Nefrologi
Endokrinologi
Neurologi
Vuxenpsykiatri
Bild- och funktionsmedicin
Kirurgi/Urologi
Obstetrik/gynekologi
Ortopedi
Ögonsjukvård
Öron-näsa-hals
01487
Barnsjukvård
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
DOKUMENT-ID
LGVERK-4-132
GODKÄNT DATUM
2015-08-14
ANSVARIG
VERONIKA SUNDSTRÖM
VERSION
8.0