Litteratur

Comments

Transcription

Litteratur
INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA
OM7200 Avancerad bedömning av symtom och tecken vid
invärtesmedicinska tillstånd, 15 högskolepoäng
Advanced assessment of symptoms and signs in medical conditions, 15 higher
education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Litteraturlista för OM7200, gällande från och med höstterminen 2015
Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2015-06-11 att
gälla från och med 2015-08-31.
Se bilaga.
Litteraturlista
OM7200, Avancerad bedömning av symtom och tecken vid
invärtesmedicinska tillstånd, 15 högskolepoäng
Advanced assessment of symptoms and signs in medical conditions,
15 higher education credits
Avancerad nivå – Second Cycle
Fastställd av institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2015-09-01.
KURSLITTERATUR
Bickley, L. S. (2013). Bates guide to physical examination and history taking. Lippincott.
ISBN: 9780781789615
Cassell, E. J. (1976). Illness and Disease. Hastings Center Report. 6 (2), 27-37.
Dahlström, U. & Kechagias, S. & Stenke, L. (2011). Internmedicin. Internmedicin, bok med eLabb.
Stockholm: Liber. ISBN:978-91-47-90863-9.
Dodd, M., Janson S., Facione, N., Faucett J., Humhreys J. & Taylor, D. Advancing the science of
symptom management. Journal of advanced nursing, 33(5), 33(5):668-676.
Edberg, A.K. (red.) (2013). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans
specialistområden. Studentlitteratur. ISBN: 9789144071459.
Ekman, I. (red.) (2014). Personcentrering i hälso- och sjukvård – Från filosofi till praktik. Liber. ISBN:
9789147114054.
Fagerström, L. (red.) (2011). Avancerad klinisk sjuksköterska: avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis.
Studentlitteratur. ISBN: 9789144059471.
Fried, L. P., Ferrucci L., Darer J., Milliamsson J.D., & Andersson G. (2004). Untangling the concepts of
disability, frailty and comorbidity: implications for improved targeting and care. The Journals of
Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 59(3), M255-M263.
Kleinman, A., & Benson, P. Anthropology in the Clinic. The problem of cultural competency and how
to fix it. PLoS medicine. 3(10), e294.
McCormack, B., & McCance, T. V. (2006). Development of a framework for person‐centred nursing.
Journal of advanced Nursing, 56(5), 472-479.
Referenslitteratur och vetenskapliga artiklar anges i studiehandledning.