Blankett för avfallsdeklaration

Comments

Transcription

Blankett för avfallsdeklaration
Avfallsdeklaration
– specialavfall till Vattenfall AB Värme Uppsala
Uppgifter om avfallet
Skicka in deklarationen
Deklarationen på sidan 2 behöver inte vara fullständigt ifylld men beskriv gärna avfallet så utförligt
som möjligt för en snabbare bedömning. Inget
material får sändas till förbränning/-destruktion
innan Vattenfall har lämnat pris och leveranstid.
Skicka in underskriven deklaration med e-post,
post eller fax.
Tillstånd för transport
Adress
Vattenfall AB Värme Uppsala
Specialavfall
753 82 UPPSALA
Fax 018-14 66 57
Du som lämnar avfall är skyldig att kontrollera att
den transportör du anlitar har relevanta transport­
tillstånd från Länsstyrelsen.
Se även Länsstyrelsen i Uppsala Läns hemsida,
www.c.lst.se.
Notera även reglerna för Transport av farligt gods,
se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
www.msb.se.
E-post
[email protected]
[email protected]
Frågor/synpunkter
Kundservice
Tel: 020-82 00 00
DMS: 1002402605
Vattenfall AB Värme Uppsala
Adress: 753 82 Uppsala | Besök: Bolandsgatan 13 | T 018-26 90 00 | F 018-14 66 57 | [email protected] | www.vattenfall.se
Deklaration specialavfall
Ärendenr (ifylles av Vattenfall)
Fyll i nedanstående information
Avfallsproducent
Fakturamottagare
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Adress
Adress
PostnummerPostadress
PostnummerPostadress
ReferensTelefon
ReferensTelefon
Ev. e-postadress
Ev. e-postadress
Namn på avfallet
Tillämplig EWC-kod, 6 siffror
Markera om avfallet uppvisar något av följande farliga egenskaper:
¨
¨
¨
¨
Oxiderande
Frätande
Innehåller mer än 1% organiska halogener (s.k. EOX)
Annat:
¨ Brandfarligt
¨ Ger upphov till giftiga gaser i kontakt med H20, luft, syra
¨ Särskilda förpackningskrav p g a (t ex smittförande):
Typ av avfall och dess huvudbestämmelser – samt process där avfallet uppstått:
Fysikaliska egenskaper:
¨ Flytande
¨ Trögflytande
¨ Fast
¨
Ev. bilagor för ytterligare information om avfallet:
Värmevärde (MJ/kg)
Vattenhalt (%)
Uppskattad mängd per år:
Uppskattad mängd per leverans:
¨ Säkerhetsdatablad
¨ Kemisk analys: Obligatorisk om avfallet innehåller tungmetaller
såsom As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn. Vid misstanke
om andra tungmetaller, t ex Sn och Ag ska analys av dessa också
bifogas.
Emballage (Typ, material, storlek):
Önskemål om mottagningsmetod:
¨ Säkerhetsnivå 1: Lossning direkt till ugn
¨ Säkerhetsnivå 2: Lossning i bunker
Önskat leveranstillfälle:
Övriga upplysningar som kan underlätta bedömningen:
Lukt:
Damm:
Skrot:
Föroreningar:
Annat:
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande, var god texta
Vattenfall AB Värme Uppsala
Adress: 753 82 Uppsala | Besök: Bolandsgatan 13 | T 018-26 90 00 | F 018-14 66 57 | [email protected] | www.vattenfall.se