Studiehandledning HT15

Comments

Transcription

Studiehandledning HT15
Studiehandledning HT-15
Sociala relationer i yrkesutbildning ur
ett mångfaldsperspektiv (7,5 hp)
Kurskod: YP15LÄ
Provkod: YPG6
Kursansvarig
Kursadministratör
Hans Melkersson
[email protected]
Emmi-Lotta Fagerlund
[email protected]
Lärare på kursen
Hans Melkersson
[email protected]
Inledning................................................................................................................................ 2
Kursens innehåll .................................................................................................................... 2
Kursens lärandemål ............................................................................................................... 2
Kursöversikt .......................................................................................................................... 3
Arbetsuppgifter och examination. ......................................................................................... 3
Fältstudie, deluppgift 1. ..................................................................................................... 3
Rapport, deluppgift 2......................................................................................................... 4
Utvärdering............................................................................................................................ 4
Bedömning och betygskriterier ............................................................................................. 4
Betygskriterier ................................................................................................................... 5
Kurslitteratur ......................................................................................................................... 6
Referenslitteratur ............................................................................................................... 6
Övriga anvisningar ................................................................................................................ 7
Ordinarie examinationstillfällen samt omtentamen .......................................................... 7
Obligatorisk närvaro .......................................................................................................... 7
Plagiat ................................................................................................................................ 7
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
Besöksadress
Telefon
Institutionen för pedagogik och didaktik
Frescativägen 54
08 16 20 00 (vxl)
106 91 Stockholm
www.edu.su.se
2
Inledning
Som lärare möter du elever med olika etnicitet, socioekonomisk bakgrund, erfarenheter och
intressen. I denna blandning av elever ska du som lärare verka för att alla ska få en likvärdig
möjlighet till utbildning och bli likvärdigt bemötta. Som lärare ska du kunna skapa en god
arbetsmiljö, arbeta för att motverka mobbning och kränkningar, kort sagt att kunna skapa bra
förutsättningar för lärande. Den här kursen syftar till att du ska utveckla dina kunskaper om
skolan som social mötes- och arbetsplats. Inom detta syfte ryms att du ska utveckla din
förståelse av - och dina teoretiska kunskaper om - hur lärande konstrueras. Du ska också
tillägna dig kunskaper om styrdokument och gällande regelverk samt en beredskap för att
kunna hantera kränkande behandling i skolan. Inom ramen för kursen kommer vi också att
problematisera hur makt och normalitet uttrycks i skolmiljö i synnerhet och i resten av
samhället i allmänhet.
Kursens innehåll
Kursen behandlar frågor om mångfald, jämställdhet, föreställningar om normalitet och
avvikelse, diskriminering, mobbning och trakasserier. Frågor om ungas inflytande och
delaktighet diskuteras liksom hur unga och vuxna på olika sätt påverkas av kategoriseringar
utifrån exempelvis kön, etnicitet, klass eller sexualitet.
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
1. Jämföra och beskriva olika vetenskapliga förklaringsmodeller om mobbning,
diskriminering och kränkningar samt reflektera över sociala mediers funktion för
fenomen som exempelvis nätmobbning.
2. Redogöra för skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter,
demokratiska värderingar samt diskriminering och kränkande behandling,
3. Beskriva och diskutera olika aspekter på konflikthantering och konfliktförebyggande
arbete.
4. Analysera hur föreställningar om normalitet och avvikelse konstrueras i relation till
genus, sexualitet, etnicitet, klass, funktionshinder samt hur dessa föreställningar
reproduceras inom skola och samhälle.
5. Diskutera faktorer i lärarens ledarskap och förhållningssätt som kan gynna
utvecklingen av en hållbar arbetsmiljö i skolan.
3
Kursöversikt
DAG
DATUM
TID
PLATS
UPPGIFTER
Tisdag
8 september
9.00-16.00
2411
Introduktion,
föreläsning, genomgång
av kursen, uppgifter, etc.
Torsdag
8 oktober
9.00-16.00
2411
Seminarium, föreläsning,
redovisning uppgifter,
etc.
Fredag
9 oktober
18.00
Uppgifter i
Mondo
Deadline för Fältstudien
Fredag
30 oktober
18:00
Uppgifter i
Mondo
Deadline för Rapport
Arbetsuppgifter och examination.
I kursen ingår två examinerande deluppgifter, ”Fältstudie” och ”Rapport”. Den första
deluppgiften, Fältstudie, betygssätts enligt betygsskalan Godkänt/Underkänd/Komplettering.
Den andra deluppgiften, Rapport, betygssätts enligt betygsskalan A-F.
Fältstudie, deluppgift 1.
Till det andra seminariet, den 8 oktober, skall ni genomföra en fältstudie som innebär
följande:
1. Del 1: Samtal: Genomför ett samtal med en lärare på din vfu-skola. Be läraren att
berätta om en situation som läraren uppfattade som ett pedagogiskt dilemma, alltså en
problematisk situation där man har flera valmöjligheter, flera olika sätt att lösa
situationen på, och känner sig lite tveksam och kanske lite vilsen. Det kan vara en
situation som uppfattas som ett pedagogiskt problem, en konflikt, eller kanske en
situation där man som lärare kläms mellan olika lojaliteter. Målet är att få ett samtal
om en reell händelse som du kan analysera vidare med stöd i kursens litteratur. Spela
in samtalet eller för anteckningar under samtalet.
2. Skriv ihop dina anteckningar (eller transkribera inspelningen) till en löpande text där
lärarens tankar och förhållningssätt framgår.
3. Del 2: Nätstudie: Sök upp en nätbaserad miljö, en hemsida, ett forum, en tjänst, etc.,
där du vet att personer kommunicerar och interagerar på något sätt. Målet är att söka
upp människors interaktion via digitala artefakter och miljöer, och samla in
information om den praktik, de aktiviteter, som där förekommer. Vad gör dem? Hur
gör dem? Vilka är där? Vilka är inte där (vilka släpps in och vilka utesluts)? Vad delar
man för intresse? Hur interagerar man?
4. Skriv ihop en beskrivning av ditt valda digitala ”rum” på liknande sätt som ditt samtal
med en lärare. Glöm inte att skriva referens till olika websidor som förekommer.
5. Del 3: Nu har du två olika former av empiri, en lärares berättelse och en analys av en
digital miljö. Forma nu en analys av såväl dilemmat (del 1) som din nätstudie (del 2)
4
med stöd i kursens litteratur, alltså tillämpa några av de förekommande teoretiska
begrepp vi studerar i kursen. Det innebär att du formar en analys av
situationen/dilemmat och den digitala miljön, reflekterar med stöd av teoretiska
begrepp, diskuterar olika förhållningssätt, konsekvenser på handlingar,
problematiserar olika förhållanden, lyfter fram aspekter på t ex genuskonstruktion,
makt, klass, etnicitet, etc. Koppla gärna också del 1, ett pedagogiskt dilemma, till
förekommande styrdokument i din analys.
6. Ta med din text till seminariet den 8 oktober, då ni kommer att redovisa fältstudien i
grupp. Texten bör omfatta 800-1500 ord, skall förses med försättsblad (namn, kurs,
pers. nr), korrekta referenser (inkl sidhänvisning) till förekommande litteratur.
Uppgiften skall lämnas in i verktyget ”Uppgifter” i Mondo, senast 9 oktober 18.00.
Rapport, deluppgift 2.
Den individuella skriftliga rapporten innebär att du skall skriva en självständig text som
bygger på kursens litteratur och som har sin utgångspunkt i din analys och dina slutsatser i din
fältstudie. Målet blir att utveckla din analys och din diskussion genom att ta in fler aspekter på
ditt redovisade pedagogiska dilemma/problem och din digitala miljö. Spegla din utökade
analys i lärandemålen 1-3, enligt:
1. Utveckla din analys om makt, normalitet och socialisation angående fenomen som
mobbning, diskriminering, kränkningar med hjälp av vetenskapliga
förklaringsmodeller och teoretiska begrepp. Problematisera dessa fenomen ur olika
vetenskapliga perspektiv och belys skillnader.
2. Utveckla din analys och reflektion avseende värdegrund, mänskliga rättigheter,
demokrati, mm, med utgångspunkt i skolans styrdokument och diskutera hur dessa
kan eller bör ingå i skolans arbete.
3. Utveckla din analys över ledarskap och pedagogiskt förhållningssätt med
utgångspunkt i konflikthantering och konfliktförebyggande arbete i skolan. Reflektera
olika redskap för konflikthantering, beskriv svårigheter och möjligheter och diskutera
förhållningssätt.
Texten bör omfatta 2200-2500 ord, exklusive försättsblad, referenser och litteraturlista.
Texten skall innehålla korrekta referenser inklusive sidhänvisning enligt etablerade system (t
ex Oxford, Harvard, APA), innehålla en korrekt litteraturlista eller lista över källor. Texten
skall vara genomarbetad, alltså vara språkligt stringent och med en sammanhängande
(koherent) och logisk struktur. Uppgiften lämnas in i verktyget ”Uppgifter” i Mondo, senast
den 30 oktober, kl 18.00.
Utvärdering
Kursen kommer att utvärderas genom webbenkät.
Bedömning och betygskriterier
Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala, A-F.
För godkänt krävs lägst betygsgraden E. Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har
rätt att genomgå högst fyra ytterligare prov så länge kursen ges. Betyget Fx innebär att texten
är nära ett godkänt betyg men behöver justeras på enstaka punkter, det kan vara en fråga som
ej är besvarad eller referenser som är felaktiga. Justeringen som behövs skall vara ringa och
inte innebära större bearbetande. Den omarbetade, justerade versionen av uppgiften skall vara
5
inlämnad till examinator inom en vecka efter betyget rapporterats. Betyget F sätts på uppgift
som ej uppfyllt kriterier för betyget E och som på flera punkter ligger långt ifrån ett godkänt
betyg. Betyget F innebär ny tentamen (omtenta).
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Betygskriterier
A Lärandemålen uppfylls utmärkt i alla delar. Studenten visar kvalificerad förmåga att i
beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens innehåll på ett mycket självständigt
och reflekterande sätt. Texten kopplas tydligt till förekommande vetenskapliga perspektiv och
innehåller korrekta och väl valda referenser från kurslitteraturen. Texten ska vara
väldisponerad, med formalia utan brister och med en språkbehandling som utmärks av klarhet
och bearbetning.
B Lärandemålen uppfylls mycket väl i alla delar. Studenten visar mycket god kunskap genom
att i beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens innehåll på ett självständigt
och reflekterande sätt. Texten innehåller kopplingar till vetenskapliga perspektiv samt ett
flertal väl valda referenser från kurslitteraturen. Texten ska vara väldisponerad, med formalia
utan brister och med en språkbehandling som utmärks av klarhet och bearbetning.
C Lärandemålen uppfylls i huvudsak väl. Studenten visar god kunskap och förståelse genom
att i beskrivningar, analyser och resonemang behandla kursens innehåll utan betydande
tillkortakommanden. Texten har inslag av självständiga och nyanserade resonemang samt
referenser till relevant kurslitteratur. Texten ska ha god disposition, formalia utan större
brister och en bra språkbehandling.
D Lärandemålen uppfylls tillfredsställande. Studenten visar kunskap och förståelse på en
grundläggande nivå med viss grad av självständighet och inte utan förtjänster i förmågan att i
beskrivningar och resonemang behandla kursens innehåll. Texten innehåller anknytningar till
kurslitteraturen som redovisas med referenser. Texten ska ha tillfredsställande disposition,
formalia utan större brister och ett godtagbart språk.
E Lärandemålen uppfylls på en grundläggande nivå. Studenten visar kunskaper och förståelse
på en acceptabel nivå men med begränsad grad av självständighet och förmåga att i
beskrivningar och resonemang behandla kursens olika innehåll. Texten innehåller
anknytningar till kurslitteraturen med referenser. Texten ska ha godtagbar disposition,
formalia utan större brister och ett godtagbart språk.
__________________________
Fx: Texten behöver kompletteras. Justering/komplettering enligt överenskommelse med
examinator. (Exempel: Referenser är felaktiga/saknas. Utelämnande av perspektiv/författare i
redogörelsen. Språkliga brister som gör delar av texten svår att förstå.)
F: Texten är otillräcklig. Omtentamen krävs. (Exempel: Texten saknar trovärdiga
resonemang/analyser. Framställningen ligger alltför nära förekommande kurslitteratur, nära
plagiat. Språkbruk och/eller disposition gör större delar av texten svår att förstå.)
6
Kurslitteratur
Ambjörnsson, Fanny (2010). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
Stockholm: Ordfront. (ca 300s)
Broady, Donald. (1986/2011) Pedagogik som praktisk teori. [Elektronisk resurs:
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-86-pedprakt.htm]. Last updated 11 Aug
2011. I: Kunskapens villkor. En antologi om vetenskapsteori och samhällsvetenskap (red.
S. Selander), Studentlitteratur, Lund, (1986). s.105–115.
Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Skeptron Occasional
Papers, 15, 1-29. (Artikel finns tillgänglig att läsa och skriva ut på Google scholar, alt.
www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf ). (29 s.)
Bromseth, Jane & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik – makt, lärande och
strategier för förändring. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-118)(91s)
Gruber, Sabine (2008). När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik.
Stockholm: Liber. (ca 180s)
Jacobsen, Bo m.fl. (2004). Möt eleven. Lärarens väg till demokrati i klassen. Lund:
Studentlitteratur. (ca 120s)
Skolverket (2012). Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. (finns som pdf.fil på
mondo)
Skolverket (2011). Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. (finns som
pdf.fil).
Thornberg, Robert (2012). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm:
Liber. (ca 310s)
Wacquant, Loîc (2013). Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu’s reframing of
class. Journal of Classical Sociology. (Elektronisk resurs, Mondo).
Referenslitteratur
Aldenmyr, Paulin & Grönlien Zetterqvist (2009). Etik i professionellt lärarskap. Malmö:
Gleerups.
Bourdieu, Pierre (1999). Den manliga dominansen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.(140 s.)
Diskrimineringslagen SFS 2008:567 (de delar som berör förskola och skola, ca 10 s).
Hakvoort, Ilse & Friberg, Birgitta (2012). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö:
Gleerups. (ca ..s)
Hägg & Kuoppa (2007). Professionell vägledning. Lund: Studentlitteratur.
Lika rättigheter i skolan: handledning (2012). Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen.
(finns som elektronisk resurs på mondo).
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lgy 11). Stockholm: Skolverket
Skolverket (2012). Förskolans och skolans värdegrund: Förhållningssätt, verktyg och metoder.
(finns som elektronisk resurs)
Utrikesdepartementet (2006). UD Info. Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets
rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet.
Wernersson, Inga (2006). Genusperspektiv på pedagogik. Högskoleverket.
7
Övriga anvisningar
Ordinarie examinationstillfällen samt omtentamen
Enligt högskoleförordningen och förvaltningslagen är en ”examination” ett ärende om
betygsättning. En examination ses då som att examinator bestämmer ett betyg på studenters
prestationer utifrån den eller de former för bedömning som anges i kursplanen. Kursplanen
anger hur kursen examineras och vilka examinationsmoment som skapar underlag för
betygsättning. En förutsättning för betygssättning är att examinator får ett underlag för
bedömning. Kursen har två skriftliga examinationer som har olika former.


Fältstudien: skall vara inlämnad i Uppgifter i Mondo den 9 oktober. Ett andra
examinationstillfälle erbjuds den 13 november. Därefter examineras uppgiften nästa
gång kursen ges. Du behöver anmäla till kursansvarig om du vill genomföra
omtentamen.
Rapport: skall vara inlämnad i Uppgifter i Mondo senast den 30 oktober. Det andra
examinationstillfället är den 4 december. Du behöver anmäla till kursansvarig om du
vill genomföra omtentamen.
Obligatorisk närvaro
Seminarier är obligatoriska. Frånvaro vid max ett seminarium kan kompenseras genom
inlämning av särskild skriftlig uppgift enligt överenskommelse med kursansvarig.
Plagiat
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat
måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller
skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är
förbjudet. Det betraktas som plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått
godkända i andra kurser, sk. självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan
ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och
inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras
text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av
kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat
betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan
även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk
och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Vid SU
kontrolleras texterna genom ett särskilt program för plagiatkontroll. Som student vid
Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning, en del i ditt ansvar ingår att känna
till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat
vidtas mot student som:
 med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars ska bedömas,
 stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för
utbildningen.
Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli
varning eller avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets
regler för examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida
www.su.se/regelboken. Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och
disciplinnämnden.
8
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08–16 20 00
www.su.se