VATT 3373 Annons kungörelseannons GP_142x178.indd

Comments

Transcription

VATT 3373 Annons kungörelseannons GP_142x178.indd
Samråd enligt
6 kap 4 § miljöbalken
Syftet med samrådet är framför allt att informera
om det föreslagna projektet och att inhämta
samrådsparternas synpunkter. De synpunkter
som inkommer under samrådsprocessen ska
beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och upprättandet av den miljökonseNordholmarna
kvensbeskrivning (MKB), som biläggs tillståndsAktuell del av ledningen som samrådet avser •är
ansökan till Energimarknadsinspektionen.
belägen inom Kungälv kommun i Västra
Nordholmarna
Götalands län och används för elförsörjning av
Önskas
ytterligare information
eller svar
nätkunder i området kring Marstrand. Ledningen
Tärneskär
Andholmsskären
på frågor alt samrådsunderlag, kontakta
utgör den enda elmatningen till transformator1:55
Krokholmen
Rino Hulth på Vattenfall, tel
070-379 84 84.
station TT2281 Marstrand och är därför2 av stor
Brände holme
Andholmen
Samrådsunderlaget finns även tillgängligt på
vikt för den lokala elförsörjningen. Den planerade
Söholmen vattenfall.se/samradregionnat.
sträckningen följer länsvägen och är cirka
3 km lång.
1:273
1:47
Vadräckeskären
1
1
Synpunkter i samrådet
lämnas skriftligen Kvarnudden
Smörsundsudden
senast den 21 maj 2015 till Vattenfall
Inför ansökan
om nätkoncession
ska samråd
Bröderna
Aleviksskäret
Services Nordic AB, Rino Hulth, Gålsjö1:359397,
genomföras i enlighet med 6 kap
4 § miljöbalken.
1
694 97 Rönneshytta eller via e-post till
Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske 1:55
1
1:51
1
[email protected]
med Badplats
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan
antas bli särskilt berörda.
Backudden
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar
att markförlägga del av den befintliga 24 kV
ledning TL228 till transformatorstation TT2281
Marstrand. Ledningssträckan som avses är delen
på Instön och Koön.
1:55
3
1:273
4
1:273
2
1:47
2
1:273
3
1:273
5
1:55
6
6:7
5
1:55
5
6:61
6:7
14
S:1
1
1:235
1:55
4
1:66
S:1
2
1:237
1:49
1:236
S:4
1:48
1:356
6:72
1:397
6:71
6:8
6:18
S:3
6:19
Rosenlunds naturreservat
6:21
6:23
6:28
6:101
6:37
6:22
Eriksberg
6:39
6:29
6:27 6:30
6:26
6:14
Danska utkiken
6:38
6:40
6:32
Mittsund
6:15
1:260
1:210 1:275
6:16
1:280 1:283
1:288
1:261
1:226
1:8
1
6:33
6:34
6:60
S:14
6:43
Käringen
6:112
6:132
1:289
1:10
1
6:7
12
Bockholmarna
6:7
11
Karta med ny sträckning markerat med rött
Rävlingen
•
1:61
1:219
1:218
1:217
1:216
1:215
1:403
1:184
S:17
1:19
1:20
Instön
1:25
1:18
S:16
1:29
1:28
1:16
1:52
1:31
1:30
1:32
1:364 1:312
3
S:10
1
S:10
2
1:42
1
1:302
1:303
1:12
1:369
2
1:394
1:13
1:209
1:15
1:17
1:406
1:232
1:121:36
1
1:225
1:7
Instö bratt
1:10
7
S:5
1
1:42
1:214
3
1:2131:8
1:14
1:101
Fasholmsviken
Fasholmarna
1:33
1
Brattholmen
Instö ränna
1:306
1:372
1:42
2
1:304
1:10
Otterholmen
1:21
1:27 1:63
Heden
1:54
3
1
1:22
1:62
1:10
4
6:7
10
1:405
1:26
1:10
5
1:125
1:259
Tomtningar
6:116
1:99
1
Otterlyckan
nd
6:106
6:7
13
1:230
S:6
1:184
1:24
1:94
1:91
S:8
2
1:332
Tjällvik
1:271
1:54
5
1:86
1:56 1:57 1:102
tsu
Ödegärdet
1:97
Mi t
6:130
1:85
1:206
1:291
S:5
INSTÖN
3
1:23
1:54
6
Långås
1:83
1:328
Instö lid
1:64
1:35
1:84
1:321
1:287
Terra
1:278
Stora
1:325 1:327
1:313
S:11
1:90
1:333
1:329
1:316
S:5
2
1:81
1:82
6:42
1:334
1:319
1:272
1:396
Sjöängen
1:54
1
1:286
S:7
1
1:8
6
1:401
1:360
1:285
1:314
1:270
1:41
6:31
Gunnarsdal
1:284
1:65
6:17
6:41
Koön
1:290
1:276
Djupudden
6:35
6:36
6:20
1:234
1
1:279
1:398
S:19
1:399
1:400
Rosenlund
1:43
S:7
3
1:281
1:207
1:3401:341
1:337
1:318
1:315
S:7 1:231 1:357
2
1:358
1:402
6:128
1:317
1:355
1:354
1:263
1:378
1:377
1:350
1:351
1:343 1:344
1:348 1:349
1:346
1:345
1:100
1:347
1:342
1:44
1:371
1:373
1:305
1:292
1:10
2
1:375
Barlind
1:10