UMEÅ TINGSRÄTT KUNGÖRELSE 2015-05

Comments

Transcription

UMEÅ TINGSRÄTT KUNGÖRELSE 2015-05
UMEÅ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
KUNGÖRELSE
2015-05-27
Aktbilaga 6
Mål nr
M 592-15
Domare 2:4
Anges vid kontakt med domstolen
Mark- och miljödomstolen – Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för
bortledande av grundvatten vid Vassijaure vattentäkt, Kiruna kommun
Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Kiruna kommun ansökt om tillstånd
att för allmän vattenförsörjning bortleda grundvatten vid Vassijaure vattentäkt, Kiruna
kommun. Kommunen har även ansökt om lagligförklaring av befintlig brunn samt om
tillstånd att anlägga en ersättningsbrunn i det fall brunnen skulle bli obrukbar.
Verksamheten uppges beröra fastigheterna Kiruna Riksgränsen 1:9, 1:21, 1:22, 1:23, 1:25,
1:27, 1:28 och 1:29 samt Kiruna Jukkasjärvi bandel 100:1 och 100:23. En
miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen till domstolen via e-post [email protected] eller på adress Umeå tingsrätt,
mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå senast den 18 juni 2015. Domstolens
målnummer M 592-15 ska anges. Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom
samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa
senare framställda yrkanden.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen
Ann-Catrin Fredriksson, Stadshuset Kiruna, tel. 0980-70 000.
Kallelser och andra meddelanden införs i Norrländska socialdemokraten (NSD) och
Norrbottens Kuriren.
Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Dok.Id 232384
Postadress
Box 138
901 04 Umeå
Besöksadress
Nygatan 45
Telefon
Telefax
090-17 21 00
090-77 18 30
E-post: [email protected]
www.domstol.se
Expeditionstid
måndag–fredag
09:00-12:00
13:00-15:00